Financiering Windpark Westermeerwind afgerond

Een groep van banken onder leiding van ING en Rabobank aangevuld met de ASN Bank, de Triodosbank, en de Deense exportkredietmaatschappij EKF heeft de financiering afgerond van het windpark Westermeerwind, in het IJsselmeer nabij de Noordoostpolder. Ook de stroomafname is geregeld: Eneco zal dit voor haar rekening nemen. Met de financiering is een bedrag gemoeid van ongeveer EUR 320miljoen. Directeur Anne de Groot van Westermeerwind: ‘’ Wij zijn blij samen met Nederlandse banken, het Deense EKF , Siemens en Eneco deze belangrijke mijlpaal te bereiken. Dankzij het doorzettings- en uithoudingsvermogen van de initiatiefnemers kan nu 18 jaar nadat het plan ontstond het grootste nearshore windpark van Nederland gebouwd gaan worden’.

Siemens

Siemens zal het grootste nearshore windpark van Nederland bouwen op basis van een turn key contract en het windpark onderhouden voor een periode van minimaal vijftien jaar. Verschillende Nederlandse bedrijven zullen als onderaannemer meewerken aan het project, waaronder Ballast Nedam en Mammoet voor de funderingen en de installatie van de windmolens en VSMC (Visser & Smit Marine Contracting) voor de bekabeling naar het transformatorstation. Energiebedrijf Eneco gaat vijftien jaar lang de stroom van het windpark afnemen. De eerste stroom zal eind 2015 geleverd worden. Ventolines, die ook de ontwikkelingsfase sinds 2007 heeft begeleid , verzorgt het project management tijdens de bouw en operationele fase namens de initiatiefnemers.

48 windturbines in het IJselmeer

Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het zal bestaan uit 48 windturbines van 3 MW – verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de Noordermeerdijk – en een transformatorstation op het land. De totale investering is ruim 400 miljoen euro.

Het windpark levert jaarlijks ruim 500 GWh duurzame stroom, genoeg voor 160. 000 huishoudens. Windpark Westermeerwind is het nearshore deel van Windpark Noordoostpolder.

Pondera Consult

Pondera Consult was verantwoordelijk voor het Milieueffectrapport en de vergunningen van het Windpark. Ook assisteerden wij bij het financieringsproces en zijn wij betrokken bij de bouw en aanleg voor het vergunningenmanagement.

Overall-Westermeerwind

Grondtarieven windturbines omlaag

Minister Kamp heeft de daad bij het woord gevoegd. Op 24 april gaf hij in het Algemeen Overleg al aan dat ECN bij de berekeningen voor de SDE+ 10% afslag op grondkosten zou doorvoeren. In die brief die Minister Kamp op 3 juli naar de Tweede Kamer stuurde op vragen van Liesbeth van Tongeren (SP), bevestigt hij dat op zijn aanwijzingen ECN voor de SDE+-tariefstelling van 2014 de tarieven verlaagd heeft met 10% van € 5,3 per MWh naar € 4,8 per MWh.

Rijksgronden van 2015 daadwerkelijk omlaag

Maar veel belangrijker nog: Kamp voegde hieraan toe dat het RVB (tot voor kort RVOB, per 1 juli Rijksvastgoedbedrijf, BZK portefeuille Wonen en Rijksdienst) per 1 januari 2015 ook de prijs tot € 4,8 per MWh zal aanpassen. Dit betekent dat niet alleen de berekeningsgrondslag voor subsidies omlaag is gegaan, maar dat grondvergoedingen voor rijksgronden vanaf 2015 daadwerkelijk omlaag gaan. Vreemd dat dit niet meer door de pers is opgepakt.

Naar verwachting particuliere grond en ook omlaag

Met dit duidelijke signaal is te verwachten dat ook de grondtarieven voor particuliere gronden neerwaarts bijgesteld zullen worden. Want zoals uit ons onderzoek naar de grondvergoedingen (Pondera Consult, 2013) gaven windprojectontwikkelaars aan de RVOB (nu dus RVB)-tarieven als leidraad te gebruiken voor onderhandelingen.

En het einde is nog niet in zicht: Minister Kamp geeft aan dat hij de tarieven in de SDE+ voor grond de komende jaren nog verder wil verlagen. Hij wil voorkomen dat er vanuit de SDE+ een prijsopdrijvend effect optreedt. Een verstandige zet, want ons onderzoek leek een verband tussen de hoogte van de subsidie en de hoogte van grondvergoedingen niet uit te sluiten.

Minister
Bron: ANP

Gevolgen voor windprojecten

Voor de meeste betrokkenen en belanghebbenden bij windprojecten – wellicht grondbezitters uitgezonderd – is dit een goede zaak. Grondbezitters moeten natuurlijk vergoed worden voor het beschikbaar stellen van de grond en het in die zin dragen van lasten, maar gezien het beperkte grondbeslag zijn geringere grondvergoedingen te rechtvaardigen.

Lusten en lasten eerlijk verdelen

Daar komt bij dat windturbines de afgelopen jaren inmiddels letterlijk het boerenerf ontstegen zijn. Moderne windturbines zijn in een wijde omtrek zichtbaar en soms hoorbaar. Het is daarom niet ondenkbeeldig dat een deel van de “winst” terecht gaat komen in omgevingsvergoedingen. De afgelopen jaren is het immers niet ongebruikelijk om de omgeving op een of andere manier toegemoet te komen voor de aanwezigheid van de turbines. Hoewel dit laatste maatwerk is per project, is het van belang de discussies open te voeren. De gedragscode van de windsector, waaraan nu de laatste hand wordt gelegd in samenwerking met overheden en belanghebbenden, gaat hier hopelijk een nuttige rol bij spelen. Uiteindelijk draait het er toch om de lusten en lasten eerlijker te verdelen. Dat is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk voor de acceptatie van windenergie.

Structuurvisie windenergie Goeree-Overflakkee vastgesteld

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stemde donderdagavond 19 juni 2014 in met de aangepaste ‘partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee Windenergie’ (http://www.goeree-overflakkee.nl/portal/nieuws_3813/item/structuurvisie-windenergie-vastgesteld_50237.html).
In deze structuurvisie zijn plaatsingsgebieden voor windenergie aangewezen, onder meer op basis van het door Pondera Consult gemaakte planMER, in samenwerking met Bureau Waardenburg en H+N+S.

Plaatsingsgebieden

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de structuurvisie de volgende plaatsingsgebieden aangewezen: Noordrand, Polder Van Pallandt, Anna Wilhelminapolder, Piet de Wit en Battenoert. Daarnaast zijn er binnen de gemeente nog twee locaties buiten deze gebieden waar al windturbines staan of waar deze al zijn vergund. Deze locaties, Herkingen en Hellegatsplein, blijven gehandhaafd.

Dit vormt het vertrekpunt voor de volgende fase waarin initiatiefnemers plannen uitwerken en meer gedetailleerde milieu-informatie verzamelen voor het wijzigen van het bestemmingsplan en aanvragen van de benodigde vergunningen voor hun windnergieprojecten.

Provinciale structuurvisie

Het planMER Windenergie Goeree-Overflakkee is daarnaast een belangrijke onderbouwing voor de aan te passen provinciale structuurvisie op het gebied van windenergie. De windenergielocaties op Goeree-Overflakkee worden in de Visie Ruimte en Mobiliteit opgenomen. Deze zal naar verwachting op 9 juli 2014 door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Battenoert_kl

Milieueffectrapport (MER) Windpark Wieringermeer gereed

Het Milieueffectrapport voor een van de grote windparken in Nederland is af. Pondera Consult heeft in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) en de initiatiefnemer Windkracht Wieringermeer de effecten van windpark Wieringermeer onderzocht op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap en elektriciteitsopbrengst. Het verslag daarvan is opgenomen in het Milieueffectrapport (MER).

Het MER is te vinden via de site http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windparken.

Het nieuwe windpark zorgt voor:

  • Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
  • Meer opgewekte energie in vergelijking met de oude lijnopstellingen van Nuon
  • Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
  • Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer.

Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZ en IenM samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan. Het MER is voor dit inpassingsplan en de benodigde vergunningen opgesteld.

Stand van zaken

Het voorontwerp inpassingsplan is ter raadpleging aan de betrokken bevoegde gezagen en organisaties voorgelegd. Dit voorontwerp is een concept van het ontwerp-inpassingsplan. In het kader van de transparantie is ervoor gekozen dit document openbaar te maken. Dit plan heeft echter geen formele status en er is in deze fase nog geen inspraakprocedure. Die volgt naar verwachting later dit jaar.

Foto MER Windpark Wieringermeer

Grontmij en Pondera starten offshore windparken Borssele

Het ministerie van Economische Zaken heeft advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult opdracht gegeven om de milieueffectrapportage en passende beoordeling voor de uitgave van kavels in het offshore windenergiegebied Borssele op te stellen. Dit is het eerste offshore windenergieproject dat volgens het nieuwe wetsvoorstel “Windenergie op Zee” wordt aangepakt.

Het wetsvoorstel “Windenergie op Zee” maakt versnelling en opschaling van windenergie op zee mogelijk door vergunningen flexibeler te maken. Eerst wordt via “kavelbesluiten” bepaald op welke locatie en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd mag worden, zonder dat hier eisen worden gesteld aan een specifieke techniekkeuze. In het kavelbesluit worden al bodemonderzoeken en toetsen voor verschillende natuuraspecten geïntegreerd. Na het kavelbesluit volgt de tender met vergunningverlening en subsidietoekenning.

Lees hier het persbericht dat Pondera en Grontmij hebben uitgegeven.

Borselekleinzl