Vergunningaanvragen Windpark Wieringermeer ingediend

Op 9 september zijn de vergunningaanvragen voor het bouwen van het Windpark Wieringermeer bij de gemeente Hollands Kroon ingediend. In het kader van dit Windpark worden in totaal 102 nieuwe windturbines gebouwd in de Wieringermeerpolder, waarbij bestaande solitaire windturbines die nu in het gebied verspreid staan geleidelijk worden weggehaald. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon, ECN en het Windcollectief Wieringermeer.

Naast het bijbehorende milieueffectrapport heeft Pondera Consult het gehele traject van de vergunningaanvraag verzorgd. In totaal zijn zeven vergunningaanvragen ingediend.

Na beoordeling door de gemeente worden de ontwerp-vergunningen samen met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Naar verwachting gebeurt dat aan het einde van dit najaar.

Wieringermeer

 

Windenergie en participatie

Afgelopen donderdag ontvingen wij samen met Stibbe zo’n 70 mensen rondom dit actuele onderwerp. Theorie over de basis van participatie, strategisch omgevingsmanagement, financiële, juridische en aspecten kwamen voorbij. Net als de toepassingen en lessen uit de praktijk van onder meer de Noordoostpolder, Fryslân en Utrecht. Op deze wijze ontstond een goed beeld wat er komt kijken bij participatie bij windenergieprojecten. Samenvattend: denk goed na wat je wilt bereiken met participatie, ieder project vraagt om maatwerk en (helaas) zijn er geen snelle “sluiproutes”: het kost veel tijd. Een geanimeerde dag die concrete handvatten opleverde en met stof tot nadenken over dit boeiende onderwerp. Met dank aan de deelnemers en onze sprekers.

Klik hier naar het programma / voor meer informatie

 

uitnodiging_header1-600x205

 

Windturbine Harlingen in bedrijf

Begin deze maand is een windturbine in de gemeente Harlingen in bedrijf genomen. Pondera Consult heeft ondersteuning geboden in het aanvragen van de vergunningen en het begeleiden van de procedures. De windturbine betreft een Enercon E-44 en vervangt een oudere turbine die voorheen op dezelfde locatie stond.

Windturbine gemeente Harlingen

Vliegende start natuurvoorziening windpark Noordoostpolder

Windpark Westermeerwind (onderdeel van windpark Noordoostolder) ligt in een natuurgebied dat in 2012/2013 is aangelegd voorafgaand aan de bouw van de windturbines. Dit natuurgebied is tot stand gekomen door onder meer de betrokkenheid van natuur-en milieuorganisaties tijdens de voorbereidingen van het windpark om effecten op vogels te verminderen. Inmiddels is de natuur tot ontwikkeling gekomen. Er is voedsel in de vorm van vis, waterplanten en driehoeksmosselen en dit vertaalt zich in grote aantallen watervogels, zoals futen.

Bekijk hier het bericht op de website van windpark Westermeerwind.

Pondera Consult heeft voor de windparken in de Noordoostpolder de MER- en vergunningsprocedures begeleidt, waaronder de natuurvergunning vanwege de locatie in een Natura 2000-gebied. Deze vergunningen zijn na behandeling door de Raad van State inmiddels onherroepelijk en de bouw van de verschillende onderdelen van het windpark is in volle gang.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land

Vanmiddag, woensdag 3 september, wordt de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ ondertekend door NWEA, de gezamenlijke natuur- en milieufederaties, de Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland.

NWEA werkt al geruime tijd aan deze gedragscode, die onder meer ook wordt genoemd in het Energieakkoord dat onder regie van de SER tot stand is gekomen. Met deze gedragscode willen de ondertekenaars het draagvlak voor windenergie behouden en versterken – hard nodig nu er de komende jaren zoveel projecten op de rol staan. De branche is zich ervan bewust dat dit impact zal hebben voor de leefomgeving.

Bijgaand de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land en de aanbiedingsbrief waarmee de code naar de Rijksoverheid, IPO (provincies) en VNG (gemeenten) wordt verzonden.

BwnCmk3IUAAsuU2

Basisprincipes Gedragscode

De gedragscode bindt de leden van NWEA aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en het leveren van een bijdrage aan het versterken van draagvlak. Kern van de code is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in dialoog met belanghebbenden en het bevoegde gezag een participatieplan opgesteld. Ook stelt de initiatiefnemer een aanspreekpunt voor de omgeving aan. Bij het opstellen van het participatieplan is het uitgangspunt altijd maatwerk.

Jaarlijkse evaluatie

De gedragscode zal jaarlijks geëvalueerd worden; daarbij zal ook naar het in de tekst opgenomen bedrag en de regels voor mededinging worden gekeken.

Workshop participatie

Op 18 september a.s. organiseert Pondera Consult samen met Stibbe advocaten een Workshop Windenergie en Participatie. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. U bent van harte welkom. Vul het formulier in om u in te schrijven. U ontvangt van ons een bevestiging.

Windpark Nijmegen-Noord stap dichterbij

Pondera Consult heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen het milieueffectrapport (MER) voor Windpark Nijmegen-Noord opgesteld. In dit MER, dat is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan, is onderzocht wat de effecten van het windpark zijn op de omgevingskwaliteit (zicht, geluid, slagschaduw), elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies, water en bodem, cultuurhistorie en archeologie, ecologie en externe veiligheid. De Commissie voor de m.e.r. heeft het milieueffectrapport getoetst en met de instemming van het college van B & W van de gemeente Nijmegen is het windpark Nijmegen-Noord een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen dient het bestemmingsplan nu nog vast te stellen. Het MER en bestemmingsplan zijn hier te vinden.

FP5 variant 1b-SWT2