ReggeStroom onderzoekt windstroom

ReggeStroom onderzoekt nieuwe loot aan de stam: windstroom.

Energiecoöperatie ReggeStroom, die diverse duurzame energieprojecten op haar naam heeft staan, heeft plannen om een aantal windturbines te plaatsen in Nijverdal op het bedrijventerrein in aanbouw ’t Lochter III.

Het betreft drie tot vier turbines waarmee in circa de helft van de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens in de gemeente Hellendoorn kan worden voorzien. “Het wordt een bijzonder project waar inwoners uit de omgeving in kunnen participeren” zo geeft Wim Diepeveen, Directeur van ReggeStroom aan. “En met deze windmolens willen we unieke recreatiemogelijkheden ontwikkelen, zoals een uitkijkplatform en de hoogste klimwand van Nederland”. ReggeStroom werkt voor dit project samen met twee andere Twentse bedrijven: Mecal uit Enschede dat een uniek torenconcept ontwikkeld heeft en Pondera Consult uit Hengelo als adviseur. “We hebben inmiddels de gemeente geïnformeerd over onze plannen en willen de komende periode serieus het project uit gaan werken” aldus Diepeveen. “Daarbij willen we zoveel mogelijk partijen en belanghebbenden uit de buurt betrekken. We willen dat het echt een lokaal project wordt dat een meerwaarde heeft voor Nijverdal. Niet alleen groene energie, maar ook nieuwe impulsen voor toerisme en recreatie.”

Een van de eerste stappen die gezet gaat worden is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek waarbij ook de effecten van een dergelijk project bepaald worden en of het project kan voldoen aan de geldende eisen en normen voor geluid, slagschaduw, ecologie en veiligheid. Ook zal het bedrijf waarschijnlijk starten met windmetingen om de windsnelheden exact te bepalen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om vervolgstappen te bepalen.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit persbericht of wilt u nadere informatie over ReggeStroom, neemt u dan contact op met Wim Diepeveen (directeur), telefoon 0548 870080 of 06 20535832, of via de mail info@regge-stroom.nl.

Plan uw afspraak op de Winddag 2015

Pondera Consult is op 12 juni a.s. met een stand aanwezig op de Winddag 2015.

Als u ook de Winddag bezoekt zouden wij het erg op prijs stellen om u te mogen ontvangen op onze stand. Een heel groot deel van de adviseurs van Pondera is op de Winddag 2015 aanwezig om u te adviseren en bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Middels onderstaand inschrijfformulier kunt u een afspraak inplannen met de aanwezige adviseurs en eventueel een GRATIS toegangskaart aanvragen.

Uw voornaam

Uw achternaam

Bedrijfsnaam

Postadres

Postcode

Plaats

Uw email

Graag bezoek ik de stand van Pondera om:

De persoon die ik graag wil spreken is:

GRATIS toegangskaart
ik ontvang graag een GRATIS toegangskaart voor de Winddag

Nieuwsbrieven
ik ontvang graag de Pondera nieuwsbrief en uitnodigingen

U ontvangt per mail een bevestiging.

 

Pondera Consult krijgt opdracht voor MER Windpark Zeewolde

In opdracht van De Ontwikkelvereniging Zeewolde en Windunie stelt Pondera Consult het Milieu Effect Rapport (MER) op voor het rijksinpassingsplan en de benodigde vergunningen die het Windpark Zeewolde mogelijk moeten gaan maken.

In de Zeewoldepolder staan momenteel zo’n 220 solitaire windturbines die op termijn zullen worden vervangen door Windpark Zeewolde, een windpark van circa 100 turbines. Windpark Zeewolde levert daarmee een significante bijdrage aan de nationale doelstelling voor wind op land en provinciale taakstelling daarin, en door de herstructurering van solitaire windturbines naar geconcentreerde opstellingen, draagt het windpark ook bij aan de landschappelijke kwaliteit van de polders.

Gratis kaarten NWEA Winddag 12 juni 2015

De NWEA Winddag wordt dit jaar gehouden op 12 juni in de Fabrique in Utrecht met als thema: Energietransitie in uitvoering.

De winddag 2015 gaat over werk in uitvoering. Wie zijn de mensen en organisaties die hieraan werken? Waar zijn ze mee bezig? Welke kansen zien zij? Wat hebben ze geleerd en willen ze met u delen? Waar lopen ze tegen aan? Gaan we op tijd onze doelstellingen halen? 6.000 MW op land en 4450 MW op zee. Het is niet niks. Waar moeten we extra energie in steken?

Komt u ook?

GRATIS toegangskaarten

Zowel Pondera Consult als Wind Minds, waar Pondera onderdeel van is, zijn aanwezig op de Winddag. Wij hebben een 30-tal GRATIS toegangskaarten in ons bezit en deze geven wij graag weg aan onze relaties.

Stuur een mail naar Ester Bierens en zij stuurt u graag een toegangskaart toe.

Graag tot ziens op stand 2 en 3 in Loods 6 van de Winddag op 12 juni  2015!

Definitieve vergunningen Windpark Wieringermeer

De drie partijen die tezamen Windpark Wieringermeer ontwikkelen (Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer) hebben definitieve vergunningen gekregen voor de plannen voor 99 windturbines in de Wieringermeerpolder.

Ook het Rijksinpassingsplan is vastgesteld, waarmee planologisch ruimte wordt geboden aan het windpark. Met deze stap is het windpark weer een stukje dichter bij realisatie gekomen. Pondera Consult heeft het MER, de benodigde inhoudelijke onderzoeken en de vergunningaanvragen voor het windpark verzorgd.

Wieringermeer

Pim Rooijmans – nieuwe adviseur duurzame energie

Vanaf maandag 11 mei 2015 zal Pim Rooijmans bij Pondera Consult in dienst treden als adviseur duurzame energie.

Pim heeft ruim negen jaar ervaring in de windenergie. Hij houdt zich vooral bezig met ruimtelijke aspecten en kosten van windenergie. Hierbij kan gedacht worden aan optimalisatie van de windparkopstelling op basis van minimale geluid- en slagschaduwoverlast, met oog op een optimale opbrengst voor de ontwikkelaar. Dit werk doet hij zowel in de rol van projectmanager als technisch inhoudelijk expert.

Pim

Lees hier meer over Pim Rooijmans.

Wij zijn blij met de versterking van Pim in ons team van duurzame energie experts en wensen hem heel veel werkplezier toe!

 

 

Windpark Nijmegen (A15) komt er

De Afdeling bestuursrechtspraak (“Afdeling”) heeft het bestemmingsplan van de gemeente Nijmegen voor vijf windturbines in Nijmegen-Noord, langs de A15, in stand gelaten. Deze uitspraak is om meerdere redenen interessant en in dit blog komen het milieueffectrapport (“MER”) en de financiële uitvoerbaarheid ter sprake.

Samenhang met naastgelegen project

In de naastgelegen gemeente Overbetuwe waren ook plannen voor windturbines aansluitend op de windturbines in Nijmegen. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft echter een pas op de plaats gemaakt met de komst van de windturbines. De raad van Nijmegen  had hier rekening mee moeten houden, volgens de tegenstanders .

In het MER zijn zowel de effecten van de windturbines in Nijmegen als de samenhang met mogelijke windturbines in Overbetuwe beoordeeld. Voor de realisatie van de windturbines in Overbetuwe moet mogelijk alsnog een eigen MER worden opgesteld.

De Afdeling stelt voorop dat de raden van Nijmegen en Overbetuwe ieder voor zich beleidsvrijheid hebben om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die zij uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig achten. Een verschil in invulling van deze beleidsvrijheid betekent niet dat de afweging van de raad van Nijmegen alleen al daarom onjuist moet worden geoordeeld. De mogelijke beïnvloeding van de besluitvorming in Overbetuwe door de besluitvorming in Nijmegen maakt de besluitvorming van laatstgenoemde gemeente evenmin onzorgvuldig.

Oftewel, de raad van Nijmegen mag zijn eigen afwegingen maken, mits dit goed gemotiveerd gebeurd door bijvoorbeeld onderzoek in het MER.

Cumulatie met autonome ontwikkelingen

De tegenstanders wijzen op enkele andere ontwikkelingen in de omgeving, die  in een integrale afweging van de belasting van het buurtschap Reeth betrokken hadden moeten worden.

In het MER is aandacht besteedt aan de cumulatie van effecten van het windpark met verschillende autonome ontwikkelingen in de omgeving. Van een dergelijke ontwikkeling is volgens de raad sprake bij een voldoende concreet plan, zijnde een voldoende concreet beleidsvoornemen in de vorm van een ontwerpplan, dan wel voldoende zicht op een ontwerpplan. De Afdeling stemt in met deze invulling en accordeert daarmee het aansluiten bij het criterium van een voldoende concreet beleidsvormen. Daarbij acht de Afdeling van belang dat in enige mate zeker moet zijn dat een plan uitvoering gaat vinden en in welke vorm deze uitvoering plaats vindt, ten einde de milieueffecten daarvan te kunnen betrekken in de besluitvorming voor het windpark.

Kortom, van een autonome ontwikkeling is sprake als er een voldoende concreet beleidsvoornemen is.

Financiële uitvoerbaarheid

Zowel in het kader van het alternatievenonderzoek als bij de uitvoerbaarheid gaat de Afdeling in op het belang van de financiële uitvoerbaarheid van het windpark.

Ten eerste overweegt de Afdeling dat bij de alternatievenkeuze in het MER ook het financieel rendement van de windturbines als criterium mag worden gehanteerd. Op grond van een te laag financieel rendement mag een alternatief van lagere windturbines in redelijkheid worden uitgesloten van onderzoek naar de milieueffecten.

Ten tweede moet de Afdeling reageren op een grond tegen de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Daarbij acht de Afdeling onder meer van belang dat er thans een beoogde ontwikkelaar en exploitant is. Verder heeft de raad aangegeven het project aan te besteden als de huidige exploitant afhaakt, waarbij uit gegevens blijkt dat het windaanbod afdoende is voor een renderend windpark. Ook heeft de gemeente de gronden van drie windturbineposities in eigendom en is met de grondeigenaar van een andere positie reeds overeenstemming bereikt voor het plaatsen van een windturbine. Voor zover de laatste grondpositie niet minnelijk kan worden verworven, wordt de Belemmeringwet Privaatrecht ingezet. Ook de eigendomsverhouding staan daarmee niet aan de realisatie in de weg.

De financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is dus een factor die meegenomen moet worden, maar die niet snel tot problemen hoeft te leiden.

Afronding

Met deze uitspraak zijn enkele handreikingen gegeven voor het milieu- en uitvoerbaarheidsonderzoek voor windprojecten en de mate waarin grondposities voor de realisatie verzekerd moeten zijn. Het is echter van belang de karakteristieken van het eigen project voor ogen te houden en niet blind te varen op deze uitspraak.

Grontmij en Pondera bereiden windparken op zee voor

Grontmij en Pondera bereiden een van ’s werelds grootste windparken op zee voor

Toekomstig park voorziet 1,4 miljoen huishoudens van duurzame energie

7 mei 2015 – Advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult gaan de uitgifte van kavels III en IV van het offshore windenergiegebied Borssele voor het Ministerie van Economische Zaken voorbereiden. Het offshore windpark voor de Zeeuwse kust zal in de toekomst ongeveer 1,4 miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte energie voorzien en wordt daarmee één van ’s werelds grootste windenergiegebieden.

Grontmij en Pondera zullen niet alleen de milieueffectrapportage en passende beoordeling opstellen voor kavel III en IV, maar ook voor een innovatiekavel binnen dit gebied, waarop innovaties voor windturbines, funderingen, bouwmethodes en onderhoudsconcepten gedemonstreerd worden. Hiervoor wordt een apart kavelbesluit genomen. De resultaten van deze studies zijn een belangrijke basis voor de uitgifte van de kavels III en IV, die in 2016 is voorzien, en de innovatiekavel.

In 2014 waren Grontmij en Pondera Consult verantwoordelijk voor de milieueffectrapportages en passende beoordelingen van windkavel I en II van windenergiegebied Borssele. Marc Kreft, senior projectmanager bij Grontmij: “Deze opdracht betekent een continuering van de werkzaamheden in Borssele en in de samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Het toont vertrouwen in onze kennis en ervaring, en onderstreept onze goede samenwerking.”

Borssele persbericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, september 2014

Over Grontmij

Grontmij is een toonaangevend Europees advies- en ingenieursbureau. Energie is een van Grontmij’s vijf belangrijke aandachtsgebieden, naast water, duurzame gebouwen, snelwegen en wegen. Grontmij is goed gepositioneerd binnen de Europese energiesector. In Nederland werkt Grontmij voor klanten zoals TenneT TSO, Stedin en Joulz. In Europa voor Eon, Amprion en Dong. Duurzaam ontwerp is de grondslag van ons werk. Dit stelt onze professionals in staat om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van de woon- en werkomgeving. Grontmij is opgericht in 1915 en genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs. www.grontmij.nl

Over Pondera Consult

Pondera Consult is in 2007 opgericht om haar bijdrage te kunnen leveren aan duurzame oplossingen van energie-, klimaat- en milieuvraagstukken. Als een relatief nieuw bedrijf, gestoeld op een rijke ervaring, proberen wij met onze klanten een steentje bij te dragen aan het identificeren en realiseren van hernieuwbare energieprojecten. Pondera Consult is bekend vanwege haar betrokkenheid bij grote en kleine windenergieprojecten op land en op zee. www.ponderaconsult.com

Achtergrond Windenergie op Zee

Het wetsvoorstel windenergie op zee maakt versnelling en opschaling van windenergie op zee mogelijk door vergunningen flexibeler te maken. Eerst wordt via kavelbesluiten bepaald op welke locatie en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd mag worden, zonder dat hier eisen worden gesteld aan een specifieke techniekkeuze. In het kavelbesluit worden belangen afgewogen en toetsen voor verschillende natuuraspecten geïntegreerd. Na het kavelbesluit volgt de tender met vergunningverlening en subsidietoekenning. Offshore windenergiegebied Borssele is het eerste offshore windenergieproject dat volgens het nieuwe wetsvoorstel windenergie op zee wordt uitgevoerd. In het windenergiegebied Borssele wordt de komende jaren circa 1400 MW aan windparken gerealiseerd. Hiermee ontstaat een groot offshore windpark, met een oppervlakte van 344 km2, voor de Zeeuwse kust dat 12 maal zo groot is als het grootste huidige offshore windpark van Nederland. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de Europese doelstelling van 14% duurzaam opgewekte energie in 2020 te behalen.