Lancering Wind Minds Korea

Op 6 april jl. is er een nieuwe onderneming voor hernieuwbare energie gelanceerd tijdens de International Green Energy Expo 2016 in Daegu, Zuid-Korea: Wind Minds Korea.

Wind Minds Korea is een joint venture tussen Wind Minds B.V., Doarm Engineering Co en HaeChun Corporation en zal optreden als een ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van duurzame energie met een focus op offshore en onshore windenergieprojecten. Wind Minds Korea zal daarnaast meewerken aan gezamenlijke ontwikkelingsprojecten met ingenieurs- en adviesbureaus. Tijdens de lancering hebben alle drie partijen een memorandum van overeenstemming getekend waarin zij hun gezamenlijke voornemens vastlegden.

“We brengen meer dan 15 jaar ervaring in offshore wind naar Korea, gecombineerd met de kennis van de Koreaanse bedrijven, kunnen we service verlenen van hoge kwaliteit”, aldus Hans Rijntalder, medeoprichter van Wind Minds Korea. Dhr. Oh, oprichter van Doarm Engineering en directeur van Wind Minds Korea verwacht dat het bedrijf een leidende rol zal spelen in het faciliteren van de opkomende Koreaanse offshore wind markt. Wind Minds Korea zal in staat zijn volledig advies en ingenieursdiensten te leveren in alle fasen van offshore windprojecten, van haalbaarheidsstudies tot exploitatie- en onderhoud strategieën. Het bedrijf werkt al aan een aantal offshore projecten langs de kust van het Koreaanse eiland Jeju.

signing ceremony

Commissie m.e.r.: milieueffecten windpark N33 goed beschreven

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark N33 in de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam tussentijds beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.

Zie persbericht: http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p25/p2589/2589_tts_persbericht.pdf

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de minister van Economische zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu – besluit over het project.

Pondera Consult heeft het Mileueffectrapport geschreven in opdracht van de initiatiefnemers.

2016 04 14 Windpark N33

 

Commissie m.e.r.: heldere aanpak onderzoek milieueffecten windenergie op zee bij Hollandse Kust (zuid)

De Commissie mer heeft een advies gegeven t.a.v. de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het MER voor het kavelbesluit van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) dat Pondera Consult BV op dit moment opstelt.
(zie persbericht: http://www.commissiemer.nl/downloaddoc=http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p30/p3091/3091_rd_persbericht.pdf)

De Commissie m.e.r. vindt de voorgestelde aanpak om de milieueffecten van kavels voor windenergie op zee bij Hollandse Kust te onderzoeken helder. Effecten op de natuur, landschap en scheepvaartveiligheid krijgen hiermee voldoende aandacht. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden.

Pondera voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en in nauwe samenwerking met Aveco de Bondt de opdracht uit voor het opstellen van het milieueffectraport en de passende beoordeling voor de kavels in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Dit gebeurt binnen de kaders van de raamovereenkomst van Aveco de Bondt met RWS.

Voorgestelde verkaveling windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Pondera gebruikt nieuwe rekenmodule geluid

Pondera gebruikt nieuwe rekenmodule geluidberekeningen windturbines voor een gedetailleerder beeld

In Nederland zijn de geluidsnormen voor windturbines vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift windturbines (bijlage 4 bij de Regeling Algemene Regels voor inrichtingen Milieubeheer). Hieruit volgen de grenswaarden van Lnight=41 dB en Lden=47 dB. Deze geluidvoorschriften definiëren ‘slechts’ specifiek te volgen gemiddelde waarden waaraan het geluid van windturbines moet voldoen.

Er zijn veel factoren die het geluideffect van windturbines beïnvloeden. Belangrijk hierbij om te weten is dat deze parameters veelal variabel zijn in tijd en dat in specifieke gevallen de effecten gedurende korte tijd zullen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het hoogst mogelijke momentane geluidniveau op enig moment op een woning. Het geluidniveau van een windturbine varieert met de tijd als een functie van de windrichting, windsnelheid, turbulentie, thermische stabiliteit, vochtigheid en veranderingen in de landschapstextuur tussen bijvoorbeeld zomer en winter. Met behulp van een geavanceerde rekenmodule is bijvoorbeeld de werkelijk optredende geluidbelasting op omliggende woningen beter te simuleren.

Pondera krijgt vaak de vraag wat voor geluidseffecten een windpark heeft buiten de wettelijke kaders. Wat gebeurt er op een droge heldere nacht bij de ontvanger? In dergelijke gevallen kan een specifieke analyse antwoord op vragen geven. Ook kan de geavanceerde rekenmodule in een land of regio een bijdrage leveren aan flexibele geluidemissies van de turbines, zoals bijvoorbeeld richtingsafhankelijke geluidreductie waarbij verliezen worden beperkt en toch met de omgeving rekening wordt gehouden.

Een voorbeeld van de output van de nieuwe rekenmodule is in onderstaande figuur te zien. Uit de figuren is af te leiden dat de ontvangstniveaus op een woning zijn onderverdeeld naar windsnelheidsklasse en windrichting. Duidelijk is te zien dat er een (sterke) afname van het geluidniveau plaatsvindt bij een windrichting van 60 graden met een openingshoek van circa 120 graden. Het maximale geluidniveau op de woning op enig moment bedraagt 39 dB(A) en treedt op bij windsnelheden groter dan 11 m/s. In 90% van de (tijd)gevallen liggen de geluidniveaus op 38 dB(A) of lager. 50% van de tijd bedraagt het geluidniveau 33 dB(A).

Geluid