Groen licht voor Windpark Haringvliet Goeree-Overflakkee

Op 21 september heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de ontwerpvergunning verleend en het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld voor windpark Haringvliet GO. Dit windpark bestaat uit zes windturbines en wordt ontwikkeld door Nuon Wind in samenwerking met een lokale agrariër. De zes nieuwe windturbines worden gerealiseerd landinwaarts van de bestaande windparken langs de dijk en leveren naar verwachting genoeg elektriciteit voor een kleine 18.000 huishoudens. De bestaande windturbines langs de dijk blijven momenteel ongewijzigd, maar kunnen op termijn eventueel ook worden vervangen.

Pondera Consult heeft voor het plangebied een milieueffectrapportage opgesteld en in opdracht van Nuon de vergunningaanvragen voorbereid en het bestemmingsplan opgesteld.

haringvliet-vka

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer gereed voor verdere besluitvorming

Minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu hebben vandaag een besluit genomen over hoe het inpassingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer er uit zal komen te zien.  Op basis van alle ingediende zienswijzen, gesprekken met de initiatiefnemers, het provinciaal bestuur en de directie van Astron is het plan op drie punten aangepast. Windenergiepark De Drentse Monden heeft een geplande omvang van circa 150 MW (45 turbines) en draagt hiermee substantieel bij aan de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020. Met dit besluit kan het windenergiepark voor eind 2020 gerealiseerd worden. ‘

Energieakkoord

Minister Kamp: ‘Om uiteindelijk de overstap van fossiele energie naar hernieuwbare energie te maken, is in het energieakkoord een duidelijke afspraak gemaakt: Een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. De komst van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een belangrijke stap in het behalen van die doelstelling.’

Pondera Consult is vanaf 2010 betrokken en heeft de MER opgesteld, de vergunningaanvragen verzorgd en de procedurele ondersteuning voor de drie initiatiefnemers gedaan.

Lees verder.

Pondera/BRO verzorgen inpassingsplan netaansluitingen Hollandse Kust (zuid)

Het samenwerkingsverband Pondera/BRO heeft de opdracht gewonnen van het ministerie van Economische Zaken voor het opstellen van het inpassingsplan voor de netaansluiting van het offshore windgebied Hollands Kust (zuid).

TenneT is voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met het landelijke hoogspanningsnet. Het net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit één of twee platforms op zee, met elk twee onderzeese elektriciteitskabels naar de kust. Vervolgens worden de ondergrondse landkabels via een nieuw te realiseren transformatorstation op een bestaand hoogspanningsstation aangesloten. Het voorkeursalternatief voor deze aansluiting dient nog te worden vastgesteld. Het inpassingsplan legt de netaansluiting juridisch-planologisch vast voor gemeentelijke grondgebieden (‘op land’ en tot een afstand van één kilometer uit de kust).

Voor verschillende projecten hebben Pondera Consult en BRO al intensief samengewerkt, in het bijzonder voor MER en inpassingsplan voor netaansluiting voor windpark Luchterduinen en netuitbreiding windpark Noordoostpolder, alsmede verschillende milieueffectrapportages en inpassingsplannen voor wind op land projecten (o.a. windparken Noordoostpolder, Drentse Monden en Oostermoer en N33). Hierdoor is een unieke samenwerkingscombinatie ontstaan met kennis en ervaring van wind op zee en wind op land, met de bijbehorende voorzieningen zoals netaansluitingen. Bij beide partijen is een zeer ruime expertise aanwezig voor wat betreft het opstellen van milieueffectrapporten en ruimtelijke plannen. Omdat de samenwerking altijd zeer prettig en daadkrachtig is, is ervoor gekozen om voor dit project de krachten te bundelen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we daadwerkelijk gezamenlijk aan de slag mogen gaan.

Pondera betrokken bij Warner Bros productie

De haven van Urk, ooit de plek waar de vissersboten uitvoeren, werd de afgelopen weken gedomineerd door de Amerikaanse filmmaatschappij Warner Bros. Als buitenstaander krijg je daar weinig van mee. Regisseur Christopher Nolan (bekend van onder meer InceptionInterstellar en de Batman-films) houdt de gang van zaken rond zijn films namelijk liefst zo strak mogelijk in de hand.

De film Dunkirk, waarvan Nolan op het IJsselmeer bij Urk scènes filmde, draait om Operatie Dynamo, de legendarische evacuatie van de Noord-Franse stad Duinkerken tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940). In acht dagen tijd werden toen 340.000 geallieerde soldaten gered van de naderende Duitse invasie. Alles wat kon drijven werd door de Britse premier Churchill naar Duinkerken gestuurd.

Hollywoodsterren

Belangrijke rollen zijn voor Tom Hardy, Oscarwinaar Mark Rylance, Kenneth Branagh en voormalig One Direction-zanger Harry Styles. De aanwezigheid van het popidool lokte zoveel geobsedeerde tienermeisjes naar Urk, dat hij een fulltime bodyguard moest inhuren. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema, die al eerder met Christopher Nolan sf-drama Interstellar opnam, draait ook deze filmproductie.

De filmlocatie bevindt zich kilometers van wal, midden op het IJsselmeer. Christopher Nolan en zijn crew pakken daar flink uit om juni 1940 zo realistisch mogelijk in beeld te krijgen. Er vliegen Spitfires, hangen dikke rookpluimen en er worden schepen tot zinken gebracht.

Pondera Consult verzorgde alle vergunningen voor het filmen op het IJsselmeer.

Ingesmeerd met koekjes: Harry Styles (van One Direction, midden) met collega-acteurs op weg naar Urks Dunkirk-set. Foto XPOSUREPHOTOS.COM/ HH
Ingesmeerd met koekjes: Harry Styles (van One Direction, midden) met collega-acteurs op weg naar Urks Dunkirk-set.
Foto XPOSUREPHOTOS.COM/ HH

Windmolen Kralingseveer bereikt de top

36 heipalen van 30 meter lang, 75 ton wapeningsstaal en een diameter van 18 meter, 14 betonnen ringen, 45 meter staal, 3 wieken en een gondel van in totaal 15 meter lang. De opbouw van windmolen Kralingseveer is een spectaculair gezicht. Aan de voet van de Van Brienenoordbrug verrijst windmolen Kralingseveer op het awzi terrein van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Met de windmolen leveren HVC en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een bijdrage aan de regionale en landelijke opgave voor productie van duurzame energie. In 2020 moet 14% van de energie in Nederland duurzaam zijn. De energie die de windmolen opwekt is jaarlijks goed voor 2.600 huishoudens. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard faciliteert de bouw van de windturbine door grond op het terrein van awzi Kralingseveer ter beschikking te stellen.

Pondera Consult heeft voor dit project de vergunningen en de projectwebsite verzorgt.

Voor meer informatie: http://hvcwindkralingseveer.nl/

240816mdf08_verkleind-1024x683