Imago van windenergie [blog]

Wat gebeurt er met projecten met een slecht aanzien? Vraag maar aan Youp van ’t Hek hoe het afloopt met dat alcoholvrije biertje, Buckler heette dat toch? En als je kijkt naar de alcoholvrije biermarkt van nu kan niemand ontkennen dat die markt de afgelopen jaren enorm is gegroeid. Het lag niet zozeer aan het product, wel aan het imago…

blogsergej
Het wil nog wel eens bij goede bedoelingen blijven. ‘Laten we vanaf het begin de buurt goed betrekken bij de plannen voor windenergie’. En vervolgens wordt maanden later in een buurthuis met alle goede bedoelingen gepresenteerd wat de globale ideeën zijn voor windenergie in de buurt. Een dag later kopt de lokale krant ‘veel zorgen buurtbewoners om windplannen’ en voordat het windplan goed en wel is ontstaan heeft het project een slecht imago bij de meeste mensen uit de buurt.

Goed, ik kan nu van alles schrijven over communicatiestrategieën, do’s en dont’s in marketing en roepen hoe windenergie ‘sexy’ gemaakt moet worden. Maar ik moet bekennen dat ik het ook niet weet. Ik ben geen marketinggoeroe. Het enige waar ik het mee moet doen is een beperkt stel hersens en ervaring als adviseur voor windprojecten. En dat brengt mij op de vraag die ik in deze blog wil beantwoorden: hoe zorg je er nu voor dat een windproject een goed imago krijgt? Dat iedereen met dat project geassocieerd wil worden en op de feestjes niet de nieuwe auto van de buurman het gespreksonderwerp is, maar dat gave project waar jij bij bent betrokken! In willekeurige volgorde beschrijf ik enkele belangrijke ingrediënten die volgens mij nodig zijn voor een ‘sexy’ project.

Benoem de voordelen

blogsergej2Volgens mij begint het met het stoppen met te voorkómen dat het project een slecht imago krijgt. Elke initiatiefnemer van een windproject weet welke argumenten gebruikt worden om een windplan te frustreren. Steeds anticiperen op tegenargumenten is veel lastiger dan zelf met de voordelen te komen, deze goed over het voetlicht te brengen en dan het gesprek aan te gaan. Een vergelijking met de sport: het is makkelijker voetballen met 1-0 voor, dan met 0-1 achter…

Zorg dat je een bekende bent

En veel koffie drinken, heel erg veel koffie drinken met omwonenden. Of een biertje natuurlijk. Als initiatiefnemer van een windpark moet je geen vreemde op afstand zijn, maar een benaderbare kennis die vertrouwen geeft.

Maak het project lokaal

Voor sommige initiatiefnemers de normaalste zaak, voor andere nog niet: betrek lokale mensen, bedrijven en hun kennis bij de ontwikkeling van het project. Een lokale energiecoöperatie komt letterlijk en figuurlijk van minder ver en hun verhaal kan in het algemeen op meer sympathie rekenen bij omwonenden dan een grote energiemaatschappij. Maar wie de initiatiefnemer ook is, het project kan lokaal gemaakt worden. Werk met ambassadeurs uit de gemeenschap die het goede geluid voortbrengen. Probeer de regionale of lokale pers te voeden met (goed) nieuws.

Kom met oplossingen

Je zult creatief moeten zijn met oplossingen voor de problemen die de omgeving ervaart. Bestaat er bezwaar, vraag hoe dat voorkomen kan worden. Kom er op terug, geef opties, leg uit wat jouw mogelijkheden zijn. Steeds herhalen dat het niet mogelijk is wat de omgeving misschien wil wekt irritatie op. Wees dus creatief in de dingen die je wel kunt doen! Misschien kunnen de woningen in de omgeving wel zonnepanelen krijgen, zodat zij een minder hoge elektriciteitsrekening krijgen en daarmee de waarde van de woning aantoonbaar stijgt.

blogsergej3Tot slot is het niet vreemd dat er weerstand resteert, ondanks alle inspanningen om het project een sexy imago te laten krijgen. De kunst is alleen om niet alle energie te richten op de laatste weerstand van een project. Probeer in te schatten waar de meeste winst is te behalen. Is dat bij de notoire bezwaarmaker die op alle plannen van de gemeente negatief reageert of bij de grotere groep mensen die nog relatief onverschillig is ten opzichte van het project? Misschien is het onderste uit de kan niet haalbaar en moet je een duidelijke geste naar de omgeving brengen. Maar uiteindelijk, is het een groot goed om te streven naar 0 weerstand, maar weerstand is er altijd.
Nu ik een aantal onderdelen van een potentieel succesvolle ontwikkeling van een windproject heb genoemd, ben ik ook erg benieuwd naar de succesverhalen. Iedereen heeft ze (hoop ik), dus laat ze horen! Welke project dingt mee naar de titel van meest sexy windpark? En wat is daarvoor het belangrijkste ingrediënt? Ik ben dus niet op zoek naar de verhalen a la Buckler, maar naar de succesverhalen als Tesla en Iphone waar iedereen mee geassocieerd wil worden.

 

Afbeeldingsresultaat voor iphone 7 launch

Stibbe en Pondera Consult kijken terug op een geslaagde workshopdag

Stibbe en Pondera werken, vaak gezamenlijk, met veel plezier in uiteenlopende windenergie projecten. Door de combinatie van de meest recente inhoudelijke en juridische kennis en een no nonsens benadering werken we klant- en oplossingsgericht. Door onze kennis te delen brengen we windenergieprojecten weer een stap verder.

Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseerde Pondera Consult en Stibbe een seminar rondom de stand van zaken in de besluitvormingsprocedures bij windenergie op land. Met ruim 100 deelnemers was het een zeer geslaagde dag. Diverse actuele onderwerpen met betrekking tot de windparken passeerde de revue:

  • Actualiteiten Natuurbeschermingswet 1998
  • Schaarse rechten & grondposities van overheden
  • Hoe omgaan met herstructurering in procedures
  • De casus Windpark Wieringermeer
  • Draagvlak en participatie Schaarse rechten & grondposities van overheden
  • Actualiteiten Flora- en faunawet
  • Activiteitenbesluit bij windturbines
  • Voorwaardelijke verplichtingen bij planvorming
  • De casus Windpark Nieuwe Waterweg
  • Wat komt er kijken bij aansluiting van een windpark op het elektriciteitsnet

Definitief besluit over Windpark Fryslân

Minister Kamp van Economische zaken en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu hebben een besluit genomen over het inpassingsplan en de vergunningen voor Windpark Fryslân. Op 4 maart 2016 zijn de ontwerpbesluiten ter inzage gegaan en hebben belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen. Eind september zijn de definitieve besluiten door de ministers ondertekend. Met de ondertekening van de besluiten is Windpark Fryslân gereed voor verdere besluitvorming.

Windpark Fryslân bestaat uit 89 windturbines met een opgesteld vermogen van ca. 320 MW. Het windpark levert daarmee groene stroom aan zo’n 340.000 huishoudens en draagt voor een substantieel deel bij aan de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020.

Pondera Consult is onder meer betrokken bij het opstellen van het MER, de vergunningaanvragen en het begeleiden van de procedures voor Windpark Fryslân.

Makkum voor website

Plannen voor Windpark De Veenwieken vastgesteld

De gemeenteraad van Hardenberg en provinciale Staten van Overijssel hebben op 26 september, respectievelijk 28 september, de ruimtelijke plannen vastgesteld voor het Windpark De Veenwieken ten zuiden van Dedemsvaart.

Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg. Het gebied ligt deels in de gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen. Op 26 september heeft de gemeenteraad van Hardenberg het bestemmingsplan vastgesteld voor 5 windturbines in de gemeente Hardenberg. Op 28 september hebben Provinciale Staten van Overijssel het inpassingsplan vastgesteld voor nog eens 5 windturbines in de gemeente Ommen. De omgevingsvergunningen voor het windpark zijn vervolgens op 29 september verleend. In het project is daarmee een zeer belangrijke stap richting realisatie genomen.

Pondera Consult heeft de initiatiefnemers ondersteund bij omgevingsmanagement en heeft daarnaast het MER opgesteld voor het windpark en de diverse inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd, zoals akoestisch en slagschaduwonderzoek en onderzoek naar veiligheid. Ook heeft Pondera Consult zowel het gemeentelijk bestemmingsplan als het provinciaal inpassingsplan opgesteld, als ook de aanvragen om omgevingsvergunning. Ten slotte heeft Pondera Consult ook verdere ondersteuning verzorgd bij onder meer advisering van de Commissie voor de m.e.r en beantwoording van inspraak en zienswijzen.

bpipveenwieken