Bestemmingsplan WP Haringvliet Goeree-Overflakkee vastgesteld

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 23 februari 2017 het bestemmingsplan vastgesteld voor het Windpark Haringvliet Goeree-Overflakkee, deelgebied zuid. De omgevingsvergunning voor het windpark is vervolgens verleend op 28 februari 2017. In het project is daarmee een zeer belangrijke stap richting realisatie gezet.

Het windpark is een initiatief van Nuon voor de plaatsing van 6 windturbines in het buitengebied ten oosten van de kern Middelharnis en ten noordwesten van de kern Stad aan ‘t Haringvliet en wordt globaal begrensd door de oude Zeedijk en de huidige waterkering langs het Haringvliet. Het windpark maakt deel uit van een groter aantal windturbines langs de dijk van het Haringvliet. De bestaande windturbines zijn samen met de nieuw te plaatsen windturbines in een gezamenlijk MER onderzocht.

Pondera Consult heeft in opdracht van de initiatiefnemers het MER opgesteld voor het windpark en de diverse inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd, zoals akoestisch en slagschaduwonderzoek en onderzoek naar veiligheid en landschap. Pondera Consult heeft ook het gemeentelijke bestemmingsplan en de aanvragen voor de omgevingsvergunning en ontheffing Flora- en faunawet opgesteld. Ten slotte heeft Pondera Consult ook ondersteund bij het omgevingsmanagement, het advies van de Commissie voor de m.e.r en beantwoording van inspraak en zienswijzen.