Tweede ronde SDE+ 2017 komt dichterbij!

Heeft u er al aan gedacht? De tweede openstellingsronde voor de SDE+ subsidie komt er alweer aan. Begin juli zal duidelijk worden wanneer deze exact kan worden ingediend.

Onze ervaring leert dat dit een lastige klus is waarbij expertise gewenst is. Pondera Consult heeft veel succesvolle ervaringen met het aanvragen van SDE subsidies en het opstellen van SDE windopbrengstrapporten. Ook u helpen we hierbij graag en in verband met de zomervakantie lijkt het ons verstandig om het werk tijdig in te plannen.

Werkt u aan projecten die voor de komende SDE+ ronde gaan en kunt u hulp gebruiken van een ervaren adviseur? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op!

Pim Rooijmans
Tel. 06-21 83 60 09
p.rooijmansponderaconsult.com

 

Pondera Consult wint opdracht MER Hollandse Kust (noord)

Pondera Consult gaat de uitgifte van kavel V van het offshore windenergiegebied Hollandse Kust (noord) voor het Ministerie van Economische Zaken voorbereiden. Het offshore windpark voor de Noord-Hollandse kust is na Borssele en Hollandse Kust (zuid) het derde windenergiegebied dat Pondera Consult voorbereidt en zal ruimte bieden aan 700 MW windvermogen.

Pondera stelt het milieueffectrapport, de passende beoordeling en een soortenlijst in het kader van de Wet natuurbescherming op voor kavel V en eventueel ook voor een innovatiekavel, waarin innovaties voor windturbines, funderingen, bouwmethodes en onderhoudsconcepten gedemonstreerd worden. De resultaten van deze studies zijn een belangrijke basis voor de uitgifte van kavel V, die in 2019 is voorzien, en de innovatiekavel.

Vanaf 2014 is Pondera Consult verantwoordelijk voor de milieueffectrapportages en passende beoordelingen van windkavels in windenergiegebieden Borssele (1.400 MW) en Hollandse Kust (zuid) (tevens 1.400 MW). Sergej van de Bilt, projectleider bij Pondera: “Deze opdracht is een bevestiging van de goede samenwerking die we hebben met het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat als het gaat om windenergie op zee. Die samenwerking zijn we in 2014 gestart, toen we aan de slag gingen met het windenergiegebied Borssele en continueren we met de kavels van Hollandse Kust (zuid) en nu dus ook voor kavel V van Hollandse Kust (noord). Om het tempo van de routekaart voor windenergie op zee te kunnen blijven volgen, is een partij nodig die de meest actuele kennis en ervaring heeft van wind op zee en die tevens snel inzetbaar is. Met een team inhoudelijke experts zijn we er binnen Pondera trots op dat we andermaal mogen bijdragen aan een flinke stap voorwaarts in de duurzame energievoorziening.”

Hollandse Kust (noord)

Windpark Noordoostpolder officieel geopend

Op donderdagmiddag 19 juni is Windpark Noordoostpolder officieel geopend. In aanwezigheid van ruim 200 nauw betrokkenen stelden de initiatiefnemers van het windpark en voormalig minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, symbolisch het windpark in werking. Bijna tien jaar geleden speelde de minister een belangrijke rol voor het windpark, toen ze de bevleugelde woorden uitsprak: ‘Het is niet de vraag òf het windpark er komt, maar hoe’. Inmiddels is het windpark dat bestaat uit 86 windturbines op land en in het water langs de dijken van het IJsselmeer gerealiseerd en draait het op volle toeren. Drie projectpartners zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van het windpark; lokale bedrijven NOP Agrowind en Westermeerwind en daarnaast duurzaam energiebedrijf innogy.

Windpark Noordoostpolder

Eind jaren negentig heeft de gemeente Noordoostpolder de dijken aan de westkant van de polder aangewezen voor grootschalige windenergie. 100 lokale agrariërs en duurzaam energiebedrijf innogy mochten een gezamenlijk plan uitwerken. Bijna twintig jaar later is het plan werkelijkheid geworden en is Windpark Noordoostpolder voltooid. Windpark Noordoostpolder is met een capaciteit van 429 MW het grootste windproject dat in Nederland gerealiseerd is op land en in het water van het IJsselmeer, de turbines van het windpark produceren gezamenlijk 1,4 miljard kWh elektriciteit. Voldoende om bijvoorbeeld dagelijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Diensten Pondera Consult

Als Pondera Consult zijn we bijna vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereidingen van het windpark. In de afgelopen jaren heeft Pondera dan ook het MER opgeleverd, alsmede de ruimtelijke plannen, de benodigde vergunningen, verschillende visualisaties. Daarnaast heeft Pondera ook onderzoek gedaan naar de akoestiek en slagschaduw van het windpark. Het omgevingsmanagement is ook deels in handen van Pondera Consult. Hans Rijntalder heeft binnen de Koepel Windenergie Noordoostpolder van 2003 tot 2010 de rol vervuld van projectcoördinator; de link tussen de initiatiefnemers en de overheden. Pondera Consult heeft een belangrijke spin-in-het-web functie vervuld in de voorbereidingsfase.

Meer informatie over Windpark Noordoostpolder kunt u vinden op www.windparknoordoostpolder.nl 

Opening Windpark Noordoostpolder

Windpark Nieuwe Waterweg stap dichterbij realisatie

De benodigde vergunningen voor het windpark Nieuwe Waterweg zijn onherroepelijk geworden, nadat de laatste resterende beroepen zijn ingetrokken. Hiermee kan de bouw van het windpark, bestaande uit 7 windturbines, binnenkort worden gestart. Pondera Consult schreef het MER en ondersteunde de initiatiefnemer tijdens de vergunningenprocedure voor dit project en feliciteert de initiatiefnemers met deze mooie mijlpaal.

Commissie m.e.r. positief over MER windpark Zeewolde

De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies gegeven over het milieueffectrapport (MER) voor windpark Zeewolde dat door Pondera Consult is opgesteld. Dit toetsingsadvies is positief.  ‘Het MER is overzichtelijk en goed leesbaar. De samenvatting bevat de belangrijkste punten uit het MER en maakt inzichtelijk hoe het voorkeursalternatief tot stand is gekomen’  zo vindt de Commissie . “Ook blijkt duidelijk dat het MER en het beeldkwaliteitsplan een belangrijke rol hebben gespeeld in de uitwerking van het voorkeursalternatief. In het tussentijdse advies adviseerde de Commissie nog om enkele punten nader uit te werken. Deze uitwerking heeft voldoende plaatsgevonden.

Het tussentijds toetsingsadvies

Eerder heeft de Commissie Commissie al een tussentijdse versie van het MER beoordeeld. Zij vond toen dat een zeer overzichtelijk MER is opgesteld, waarin de afweging van alternatieven en de optimalisatie tot voorkeursalternatief goed navolgbaar is. Ten opzichte van de Notitie Reikwijdte en detailniveau constateert de Commissie dat de turbinestrook langs de A6 die significant negatieve effecten voor het Natura 2000- gebied Oostvaardersplassen kan hebben, is komen te vervallen. De Commissie constateerde ook dat zeer omvangrijk natuuronderzoek heeft plaatsgevonden. Naast literatuuronderzoek hebben ook tellingen en metingen plaatsgevonden, zodat zeer veel natuurinformatie beschikbaar is gekomen. De Commissie adviseerde in haar tussentijds toetsingsadvies om een betere beschrijving met kaartmateriaal van het voorkeursalternatief in de samenvatting op te nemen en de compensatieopgave voor het Natuurnetwerk Nederland en mitigerende maatregelen voor beschermde soorten verder uit te werken.

Het project

Windpark Zeewolde is een initiatief van Ontwikkkelvereniging Zeewolde, zij willen een windpark realiseren van circa 90 windturbines in de provincie Flevoland. In het buitengebied van de gemeente Zeewolde staan momenteel 221 windturbines. De sanering van deze windturbines maakt onderdeel uit van het project. Windpark Zeewolde valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Pondera Consult schreef het gecombineerde plan- en projectMER en bereidt het de vergunningaanvragen voor. Eerder stelde Pondera Consult de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) al op. Het MER is opgesteld voor de besluitvorming over het Rijksinpassingsplan en de verschillende vergunningen. De uitdaging voor dit project is vooral gelegen in de diverse aanwezige hoogtebeperkingen over het gebied; de alternatieven houden hier rekening mee. Het MER onderzoekt de effecten van de alternatieven, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de leefomgeving (geluid, slagschaduw, veiligheid), natuur en landschap.

Het volledige toetsingsadvies is te vinden op http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p30/p3089/a3089ts.pdf