Plannen voor Windpark De Veenwieken zijn onherroepelijk

De Raad van State heeft de beroepschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken, met 10 windturbines ten zuiden van Dedemsvaart, ongegrond verklaard. Daarmee zijn de plannen onherroepelijk geworden en kan de (voorbereiding van de) bouw gestart worden.

Pondera Consult schreef onder meer het MER, het bestemmingsplan en inpassingsplan en voerde technische onderzoeken uit. Daarnaast ondersteunde Pondera Consult de initiatiefnemers tijdens de planologische en vergunningenprocedure, alsmede in zienswijzen- en beroepsprocedure, voor dit project.

Pondera Consult  feliciteert de initiatiefnemers en de bevoegde gezagen met deze mooie mijlpaal.

 

Prettige kerstdagen en een duurzaam 2018

Pondera Consult wenst al haar klanten en relaties hele fijne kerstdagen toe en een duurzaam 2018.

U bent van harte welkom om onze nieuwjaarsbijeenkomst in Slot Zeist op 11 januari 2018 om het nieuwe jaar duurzaam in te luiden.
Onder onze receptiegasten zal zich dit jaar een speciale gast begeven die regelmatig recepties bezoekt.
Jort Kelder zal vanuit zijn eigen wijze invalshoek met ons ook even stil staan bij de energietransitie en de stappen die we moeten zetten: hoe heurt dat eigenlijk? Bekijk hier de uitnodiging.

Bestuursrechtspraak keurt kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) goed

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 6 december een positief oordeel geveld over de kavelbesluiten voor kavels I en II van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). De Afdeling verwijst in de uitspraak geregeld naar het Milieu Effect Rapport, dat door Pondera Consult is opgesteld. Met name gaat het daarbij om de zichtbaarheidsanalyse, ecologische effecten en effecten op de visserij.

Voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) stelt Pondera Consult in samenwerking met Aveco de Bondt een MER, Passende beoordeling en een soortenlijst Flora en faunawet opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. De stukken zijn opgesteld voor het nemen van de kavelbesluiten voor vier kavels in het windenergiegebied voor de derde uitgifteronde van windenergie op zee. Er is hierbij vooral aandacht besteedt aan ecologie (vogels, vleermuizen, onderwaterleven), beleving (zicht vanaf het strand), scheepvaartveiligheid en het effect op andere gebruiksfuncties. Voldoende keuzevrijheid voor de invulling van de kavels door een toekomstig initiatiefnemer is van groot belang. Effecten worden dan ook bepaald aan de hand van een bandbreedte aan mogelijkheden binnen de nog te ontwikkelen kavels. Vanuit milieuoptiek is de bandbreedte nader afgebakend, zodat geen onevenredige milieueffecten kunnen optreden.

De volledige uitspraak is te vinden via de volgende link: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93270&summary_only=&q

Europese windsector volwassen maar nog niet uitgegroeid

De windenergiesector is inmiddels een volwassen sector. Een eerste blik op de beursvloer van de WindEurope Conference & Exhibition 2017 lijkt dit beeld te bevestigen. Met ruim 8000 mensen en 300 stands is Amsterdam RAI goed gevuld. Echter, volgroeid is de sector voorlopig nog niet. Windturbines worden nog altijd groter, meetsystemen nauwkeuriger en nieuwe oplossingen op bestaande problemen worden ontwikkeld en getest.

Een greep uit enkele ontwikkelingen die op de beurs werden gepresenteerd:

  • Tijdens een plenaire sessie verzocht Windeurope de EU om de energiedoelstelling voor 2030 te verhogen van 27 naar 30 procent. Hiermee zou Europa haar leiderschapsrol in de sector en een stabiele groei in werkgelegenheid kunnen handhaven. Voorzitter Ivor Catto gaf aan dat slechts acht van de 28 EU-lidstaten duurzame energiedoelstellingen na 2020 hebben. In 2016 droeg de windindustrie 36 miljard euro en ruim 262.000 banen bij aan de Europese economie.
  • Lagerwey presenteerde de komst van de L147 en de L158, de twee nieuwste en tevens hoogste turbinemodellen. Meer technische details volgen in het voorjaar van 2018. Daarnaast verenigden de Nederlandse windturbinebouwer en het Russische Rosatom zich in de joint venture Red Wind voor de verkoop en levering van turn key-windturbines. De joint venture gaat 1 GW aan windenergie leveren, waarbij het aandeel van Lagerwey ligt in de kennisoverdracht en opleiding voor de bouw en exploitatie van windturbines. Lagerwey levert daarnaast ook de componenten voor de eerste 60 windturbines voor twee Russische windparken die nu in aanbouw zijn.
  • Siemens Gamesa maakte haar plannen bekend voor de SG-8.0-167 DD, een offshore turbine met rotordiameter van 167 meter en een nominaal vermogen van 8 MW. Siemens Gamesa verwacht deze turbine in 2020 op de markt te kunnen brengen.
  • Pondera tekende een contract met ZephIR Lidar voor de aanschaf van een Lidar, waarmee Pondera haar eerste meetcampagne zal uitvoeren. Met deze metingen kunnen energieopbrengststudies nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Bekijk hier de compilatie van de beurs in een korte film.

WindEurope Exhibition 2017
@Windeurope

WindEurope Exhibition 2017
@Windeurope