Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (zuid) onherroepelijk

Op 13 april 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 maart 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor het net op zee Hollandse Kust (zuid), waaronder ook het inpassingsplan. Er is geen beroep ingesteld. De besluiten zijn op 14 april 2018 onherroepelijk geworden.

TenneT is voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met het landelijke hoogspanningsnet. Het net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platforms op zee, met elk twee onderzeese elektriciteitskabels naar de kust. Vervolgens worden de ondergrondse landkabels via een nieuw te realiseren transformatorstation op een bestaand hoogspanningsstation aangesloten. De aansluiting vind plaats op de Maasvlakte in Rotterdam. Het inpassingsplan legt de netaansluiting juridisch-planologisch vast voor het gemeentelijk ingedeelde grondgebied (‘op land’ en tot een afstand van circa drie kilometer uit de kust).

Het samenwerkingsverband Pondera/BRO heeft voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het inpassingsplan voor de netaansluiting van het offshore windgebied Hollands Kust (zuid) naar de Maasvlakte in Rotterdam opgesteld. Omdat de samenwerking tussen BRO en Pondera Consult altijd zeer prettig en daadkrachtig is, is ervoor gekozen om voor dit project de krachten te bundelen. In een proces van goede samenwerking met de betrokken ministeries, Rijkswaterstaat, TenneT en andere stakeholders en betrokken partijen, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, is het inpassingsplan tot stand gekomen. En met succes!

De voorgenomen werkzaamheden zijn gepland vanaf 2019. Daarvoor is nog een aantal aanvullende uitvoeringsbesluiten nodig, de belangrijkste besluiten zijn nu echter onherroepelijk.

Voor meer informatie over dit inpassingsplan en ruimtelijk plannen in zijn algemeenheid kunt u contact opnemen met: Marjolein Pigge.

Stakeholderdialoog Duurzame Energie

Op 17 april 2018 vond de nationale stakeholderdialoog Duurzame Energie plaats. Het doel: elkaars belangen en standpunten in de energietransitie beter begrijpen. Die energietransitie zal voor ons allen steeds meer zichtbaar, tastbaar en merkbaar worden. Dit komt met name door grote veranderingen in de energievoorziening, het milieu en landschap. De rol van lokale overheden is groter dan die eerder is geweest. Daarom is het essentieel dat er wordt samengewerkt met alle relevante stakeholders: om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen.

Groep mensen tijdens stakeholderdialoog
Impressie stakeholderdialoog

Binnen dit kader heeft de Nederlandse WindEnergie Associatie op 17 april 2018, in samenwerking met onder andere Pondera Consult, de ‘Stakeholderdialoog Duurzame Energie’ georganiseerd. Bij deze bijeenkomst kwamen high level stakeholders bijeen om elkaars belangen en standpunten in de energietransitie beter te leren kennen. Naast enkele inspirerende lezingen en discussies werd de ‘Tygron Serious Game’ gespeeld. Dit is een interactief spel waarbij op een realistische manier de energietransitie in Oosterwolde inzichtelijk werd gemaakt. De deelnemers verplaatsen zich tijdens de game in de rol van ambtenaar, ontwikkelaar of inwoner.

Te hoge ambities werken averechts

Tijdens zijn speech spoorde onderzoeker en publicist Remco de Boer aan om te stoppen met het argument voor de energietransitie als middel tegen klimaatverandering. Doe het in plaats daarvan voor energieonafhankelijkheid, innovatie, het verdienen van geld en voor een leefbaar milieu. Verder beargumenteerde hij om te stoppen met torenhoge ambities en doelstellingen voor duurzame energie. Deze dwangmatige manier om de energietransitie te sturen wekt wantrouwen, polarisatie en schept een te positief beeld over de energieopgave in Nederland.

Het matchen van de verwachtingen van alle stakeholders is essentieel

Verder werd tijdens de dialoog gesteld dat lokale overheden de belangrijkste knoppen in handen hebben in de energietransitie. Het is van belang dat gemeenten en provincies de regie nemen en de samenwerking aangaan met bewoners en projectontwikkelaars. Ondersteuning in de vorm van sturing en expertise richting lokale overheden is daarbij van belang. Om vertrouwen en draagvlak te waarborgen zouden overheden en ontwikkelaars transparant moeten zijn over het behalen van doelstellingen en het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Gesteld werd dat het matchen van verwachtingen en belangen in alle fases van een project met alle stakeholders essentieel is.

De uitkomsten van deze Stakeholderdialoog Duurzame Energie vormen input voor verdere dialoogsessies die het komende jaar op verschillende plaatsen in Nederland worden gehouden.

 

 

 

 

 

Pilot-studie naar radarsystemen bij Windpark Krammer

Pondera Consult bereidt, in samenwerking met TNO en NLR, een pilot-studie voor om de toepassing van radardetectiesystemen voor luchtvaartverlichting op windturbines te testen. Deze pilot is een eerste belangrijke stap in het verminderen en voorkomen van hinder die wordt veroorzaakt door de verlichting op windturbines.

Veiligheid versus overlast

Er zijn al langere tijd zorgen en klachten over de knipperende lichten op windturbines. Naast het storende effect van de verlichting op mensen die in de buurt wonen, zijn ook de effecten op de ecologische omgeving en het effect op landschappelijke waarden punten van zorg.

Er zijn al langere tijd zorgen en klachten over de knipperende lichten op windturbines.

Lichten op turbines zijn er natuurlijk niet voor niets. Het is voor de luchtvaarveiligheid vereist dat er luchtvaartverlichting wordt geïnstalleerd op windturbines die 150 meter of hoger zijn.

Afbeelding met luchtvaartverlichting
Afbeelding 1: Voorbeeld van luchtvaartverlichting.

Piloten hebben dankzij de lampen zowel ’s nachts als bij slechte weersomstandigheden een goed overzicht van de locatie van de turbines, waardoor eventuele ongevallen kunnen worden vermeden. Maar het grootste deel van de tijd branden de lampen onnodig: er zijn dan geen vliegtuigen die in de buurt van de turbines komen. Op die momenten hebben bewoners en omgeving last van de lampen terwijl die niets toevoegen aan de luchtvaartveiligheid.

De oplossing: radardetectie

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het gebruik van radardetectiesystemen. Het idee is simpel: in principe staat de verlichting uit. Tegelijkertijd wordt er met behulp van radar gescand of er een vliegtuig in de buurt is. Wanneer dat het geval is, gaan de lampen aan. Op die manier blijft de luchtvaartveiligheid gewaarborgd, terwijl de lampen een stuk minder vaak hoeven te branden en dus minder hinder voor de omgeving veroorzaken. In het buitenland worden dit soort systemen al langere tijd gebruikt in bijvoorbeeld Canada, de VS en Noorwegen. Ook in Nederland zien zowel omwonenden, overheden, luchtvaartautoriteiten als ontwikkelaars van windenergieprojecten inmiddels de voordelen van zo’n systeem.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het gebruik van radardetectiesystemen.

Waarom wordt er dan nog geen radar gebruikt in Nederland? In Nederland zijn dit soort systemen nog relatief onbekend en is er bovendien geen kader op basis waarvan de toepassing van de systemen door de luchtvaartautoriteiten kan worden beoordeeld. Om radarsystemen ook in Nederland te kunnen gebruiken is het van belang dat er meer kennis beschikbaar komt over de werking en toepassing ervan. Ook is het belangrijk dat er een voor alle partijen duidelijk kader komt zodat de verschillende radarsystemen objectief met elkaar kunnen worden vergeleken.

Pilotstudie

Pondera zal, in samenwerking met onder andere TNO, NLR en betrokken overheden, luchtvaartinstanties en ontwikkelaars een pilotstudie uitvoeren naar  de werking en het gebruik van radarsystemen. Op dit moment wordt er een plan van aanpak opgesteld dat als basis dient voor het uitvoeren van de pilot.

Afbeelding van een vliegtuig.
Afbeelding 2: Vliegtuig dat gebruikt zal worden bij de vliegtest.

De pilot bestaat grotendeels uit een vliegtest. Door met een vliegtuig vanuit verschillende hoeken en hoogtes op het windpark af te vliegen, wordt getest of dat vliegtuig door de radar wordt gedetecteerd. Ook weten we dan of dat op tijd gebeurt en of de verlichting inderdaad wordt ingeschakeld. Het doel van de pilot is de benodigde informatie te verkrijgen waarmee een kader kan worden vastgesteld op basis waarvan de toepassing van radarsystemen voor luchtvaartverlichting in Nederland kan worden toegestaan. De pilot wordt uitgevoerd bij Windpark Krammer en zal naar verwachting eind mei van dit jaar plaatsvinden.

Voor meer informatie over radardetectie en onze pilot, kunt u contact opnemen met: