Studenten TU Delft bezoeken Haliade-X

Op vrijdag 21 februari 2020 hebben Sif, GE en Pondera 26 studenten van de TU Delft ontvangen bij de Haliade-X, de grootste en tevens meest krachtige windturbine ter wereld. De meeste aanwezige studenten volgen de European Wind Energy Master (EWEM), een 2-jarige technische opleiding die zich richt op het ontwerp van windturbines op verschillende facetten, waaronder rotorbladen, offshore-installatie en netaansluiting.

Het initiatief om de Haliade-X te bezoeken kwam van EWEM’s studieverenining, ASE Aeolius. Deze studievereniging organiseert regelmatig uitstapjes naar toonaangevende spelers in de windenergie en de bezichtiging van de Haliade-X kon daarom sinds de ingebruikname eind vorig jaar niet lang op zich laten wachten! Het bezoek bestond uit twee onderdelen. Tijdens het eerste plenaire deel hebben de studenten kennisgemaakt met de betrokken bedrijven en hun rol in de totstandkoming van het Haliade-X project. In het tweede deel van het programma zijn de studenten uitgebreid rondgeleid op het terrein van Sif, waar op indrukwekkende wijze monopiles worden gefabriceerd voor de offshore industrie. Als afsluiter kwamen de studenten tenslotte oog in oog te staan met de 245 meter hoge windturbine, die op dat moment op nominaal vermogen draaide. ‘Wat een indrukwekkend gezicht!’, was een veelgehoorde reactie van de studenten, die de nieuwe generatie windenergiespecialisten vertegenwoordigen.

Pondera wil de studenten graag bedanken voor hun bezoek en tevens veel succes wensen bij de afronding van hun opleiding!

Gemeenteraad akkoord bouw Windpark Agro Wind in Reusel

De gemeenteraad van Reusel-De Mierden heeft op 17 februari 2020 besloten om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van Windpark Agro Wind. Hiermee staat de weg vrij voor het college van Burgemeester en Wethouders om de definitieve vergunning te verlenen aan de Vereniging High Tech Agro Wind. Dit is een grote stap voor de Vereniging naar de realisatie van het windpark.
Pondera feliciteert de initiatiefnemers met het behalen van deze mijlpaal!

Versterking van het Pondera-team: Björn en Roel

Pondera heeft er weer twee nieuwe collega’s bij: Bjorn Konink en Roel van Ooij. Beide heren zijn per februari 2020 enthousiast begonnen aan hun nieuwe uitdaging!
Hieronder in een notendop een korte introductie. Binnenkort vind je op onze teampagina meer informatie over deze heren.

Björn Konink

Björn heeft bij zijn vorige werkgever veel ervaring opgedaan op het gebied van duurzame energie en duurzame projecten. Hij is enthousiast om bij Pondera de gezamenlijke energietransitie te gaan verwezenlijken, door zich als Adviseur Duurzame Energie in te zetten voor rendabele projecten met een duurzaam karakter. Björn zal zich bezighouden met de fase van ontwikkeling alsook in de fase van de contractering/ bouw van duurzame energie.

Roel van Ooij

Roel heeft een achtergrond in klimaat en energie. Hij heeft veel kennis opgedaan over de ontwikkeling van zonne- en windparken en aanverwante hoogspanningsinfrastructuur. Roel zal bij Pondera zijn ruimtelijke kennis combineren met de meer technische kant van windenergie, en verwacht op die manier meerwaarde te bieden in de ontwikkeling van duurzame projecten.

Wereldrecord voor Haliade-X 12 MW!

Pondera’s Haliade-X 12 MW-prototype in de Rotterdamse haven heeft zojuist een nieuw wereldrecord gevestigd! Het is de eerste windturbine die in de loop van 24 uur 288 MWh genereert. In de komende 5 jaar zal het Haliade-X-prototype een reeks tests ondergaan om de stroomcurve, belastingen, netprestaties en betrouwbaarheid van de turbine te valideren. Met deze tests kan GE bovendien de gegevens verzamelen die nodig zijn om het typecertificaat te verkrijgen, een belangrijke stap in de commercialisering van de Haliade-X.

Kerngetallen voor de Haliade-X 12 MW

Capaciteit: 12 MW
Rotordiameter: 220 meter
Hoogte: 245 meter
Lengte bladen: 107 meter
Jaarlijkse energieopbrengst: 46,3 GWh
Bestreken oppervlak: 38.000 m2
(Deze getallen zijn gebaseerd op het SDE-windrapport)

Algemeen

Pondera Development en SIF Holding ontwikkelen samen met GE Renewable Energy de Haliade-X op de Maasvlakte in Rotterdam. Pondera heeft, mede dankzij de extensieve kennis van en jarenlange ervaring met de Nederlandse wet- en regelgeving voor windenergie, de ontwikkeling van deze innovatieve turbine mogelijk gemaakt. Schaalvergroting van (offshore) windturbines is belangrijk om meer duurzame energie op te kunnen wekken, de energietransitie te versnellen en zo de effecten van klimaatverandering te beperken. De Haliade-X van 12 MW is een belangrijke schakel in deze ontwikkeling.

De offshore windturbine is op het land geplaatst om het uitvoeren van testen makkelijker te maken. Hiermee kan ook de data worden verzameld waarmee de turbine kan worden gecertificeerd – een noodzakelijke stap voor het commercieel beschikbaar stellen van de turbine.

De Haliade-X kan jaarlijks 46,3 GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg stroom voor 15.900 Europese huishoudens en zorgt zo voor een besparing van 28,1 kiloton CO2.

Expert Meeting Stikstof

Projectoplossingen door of ondanks het nieuwe beleid?
Een Expert Meeting zoals het bedoeld is.

Pondera en ENVIR Advocaten

Op 6 februari 2020 hebben Pondera en ENVIR Advocaten gezamenlijk een expert meeting georganiseerd, waarin uitgebreid is stilgestaan bij hét issue van de afgelopen maanden: de stikstofimpasse. Graag nemen we u even mee langs de sprekers en welke boodschap zij in hoofdlijnen hebben gepresenteerd.

De kick-off werd verzorgd door de heer Paul van Zijl van het nieuw opgerichte Directoraat Generaal Stikstof van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De focus van dit DG richt zich met op het creëren van structurele oplossingen voor de stikstofimpasse, en niet op het vinden van een quick-fix voor de korte termijn. Binnen dit DG wordt het issue grondig ontleed en vanuit alle relevante belangen wordt gezocht naar de structurele aanpak. Tekenend hiervoor is dat de DG Stikstof een coördinerend DG is, wat zoveel betekent dat álle relevante ministeries zijn betrokken en het issue niet alleen vanuit het perspectief van natuur en landbouw wordt aangepakt.

Vervolgens heeft emeritus hoogleraar de heer Frank Berendse een gepassioneerd betoog gehouden met een groot historisch besef over de Nederlandse natuur, de stikstofemissie en de effecten van de stikstofdepositie. Het punt van de ‘stikstofoverbelasting’ is volgens de heer Frank Berendse te wijten aan ons gebruik en de ‘afwenteling’ van stikstof; zo wordt in het proces van landbouw meer stikstof geïmporteerd dan dat met het uiteindelijke product wordt geleverd. Dit verschil wordt afgewenteld op de natuur, doordat het deel stikstof dat niet met het product van de landbouw wordt meegeleverd, achterblijft in de bodem en daarmee in de natuur. Toch gaf hij de toehoorders een boodschap van hoop mee; met het treffen van de juiste maatregelen kan veel worden hersteld en behouden. Deze maatregelen zijn volgens hem verscholen in een hoopvolle visie van Minister Schouten (Ministerie Landbouw, Natuur en Visserij): Waardevol en Verbonden. Hopelijk gaat de verdere uitwerking van circulaire landbouw een relevante bijdrage leveren aan de vermindering van stikstofdepositie.

Nu het feitelijke probleem was vastgesteld en oplossingen nog steeds zinvol zijn, kwam de juridische werkelijkheid van het nu ontstane stikstofklimaat aan bod. Mevrouw Marieke Kaajan van ENVIR Advocaten heeft deze werkelijkheid nader toegelicht. Duidelijk was en is voor een ieder dat de wereld er wat betreft stikstof er op 29 mei 2019 ineens heel anders uitzag. De focus ligt nu volledig op projecten en de impact van deze projecten met een vaak maar heel geringe bijdrage aan stikstofdepositie op het al dan niet behalen van de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, waar dit ten principale bij het Rijk (en de structurele aanpak) De hamvraag is ‘wat te doen als er sprake is van heel geringe, maar berekende stikstofdepositie op gevoelige gebieden, waar de achtergrondwaarde de kritische depositiewaarde overschrijdt?’. Met name zijn de mogelijkheden waarop nog vergunningen kunnen worden verleend besproken, zoals salderen via provinciaal beleid, via de Spoedwet Aanpak Stikstof en via de ADC-toets.

Naast het mitigeren en salderen van de depositie, is het ook mogelijk om een vergunningaanvraag, dan wel een voortoets, te voorzien van een ecologische beoordeling. De heer Beno Koolstra van Koolstra Advies heeft dit onderdeel behandeld en kwam uit op een heldere basis; er zijn een tweetal paradigma’s die hier kunnen worden gevolgd en die leiden tot een onderling afwijkend eindoordeel. Het aanhangen en uitvoeren van de ecologische beoordeling gaat uit van het paradigma: ‘Het gebied is al overbelast en het gaat niet goed, maar mijn project verergert dat niet.’ Het andere paradigma leidt immers tot een dood spoor; deze houdt namelijk in: ‘Het gebied is al overbelast en het gaat niet goed, dus iedere toename, hoe klein dan ook, is onaanvaardbaar’. De heer Beno Koolstra gaf aan dat het tegenhouden van projecten met een geringe depositie het stikstofprobleem niet oplost. Van belang daarbij is overigens wel dat bij uitvoering van een project de aannames die zijn ingevoerd in het Aerius-model waargemaakt kunnen worden. Een quick-fix door aan onrealistische knoppen in de Aerius calculator te gaan draaien, is niet de juiste weg en is juridisch risicovol. De oplossing voor stikstofreductie begeeft zich dan ook niet op projectniveau, maar op landelijk en zelfs Europees niveau. Zijn boodschap; ga hoe dan ook aan de slag met de stikstofreductie en laat je niet stoppen door berichten dat de opgave onrealistisch is.

Ter afronding van het geheel hebben de heer Martijn ten Klooster van Pondera en de heer Lambert Polinder van Agrifirm een projectvoorbeeld gepresenteerd, waarin (tot nog toe) succesvol gebruik is gemaakt van externe saldering. De vergunningverlening van een windpark in Flevoland verliep voorspoedig tot de PAS-uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Er is bij dit project namelijk sprake van een zeer geringe stikstofdepositie in de aanlegfase op gevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden. Bij nadere beoordeling bleek er sprake te zijn van een geringe, maar aanwezige depositie. Echter, voor het windpark waren locaties nodig ten behoeve van de bouwwerkzaamheden en kantoorruimte. De initiatiefnemers van het windpark bestaan uit meerdere agrariërs in het gebied, en twee van deze agrariërs hebben hun agrarische activiteiten stopgezet zodat de panden konden worden gebruikt voor het windpark. Aangezien deze agrariërs ook in het bezit waren van rechten voor stikstofdepositie, kon het windpark met deze rechten salderen. De beschikbare emissies zijn blijvend ingezet om de tijdelijke depositie tijdens de aanleg van het windpark te kunnen salderen. Doordat een tweetal pluimveehouderijen deze ‘rechten’ hebben ingezet, is er sprake van een netto verbetering van de stikstofdepositie op het betreffende gevoelige Natura 2000-gebied.

Concluderend kan worden gesteld dat de meeting succesvol is geweest. Door een breed overzicht te schetsen van het stikstofklimaat waarin we ons nu bevinden, is het issue voor velen meer vatbaar geworden. Onder toehoorders en sprekers is een nieuw begrip ontstaan van ‘elkanders’ werkelijkheid in dit vraagstuk. Qua oplossingsrichting wordt vooral veel verwacht van het aangekondigde maatregelenpakket om de stikstofdepositie blijvend te verlagen, wat voorwaardelijk zal gaan zijn voor nieuwe projecten.

Pondera op Sustainability Career Event 2020

Op donderdag 6 februari was Pondera voor de tweede keer aanwezig op het Sustainability Career Event in Utrecht. Op dit jaarlijkse nationale carrière-evenement voor studenten en starters staat duurzaamheid centraal.

Pondera’s stand op de bedrijvenmarkt werd bezocht door een kleine duizend studenten en starters. Hier konden ze meer leren over de werkzaamheden en projecten van Pondera en een timelapse-video van de bouw van onze Haliade-X bekijken. Het publiek was divers en bestond uit bachelor- en masterstudenten, studenten op zoek naar een stage en starters met al enkele jaren werkervaring.

Daarnaast organiseerden we een workshop voor een dertigtal studenten en starters. Hierbij konden ze zelf aan de slag met een haalbaarheidsscan voor zon- en windenergie in een gebied in Nederland. Tijdens de workshop leerden ze over de verschillende belemmeringen waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van duurzame energie. De verschillende studieachtergronden van de deelnemers leidden tot interessante discussies en resultaten.

We hebben onze vacatures onder de aandacht gebracht en kijken terug op een geslaagde dag. We verwachten volgend jaar weer aanwezig te zijn!

Pondera feliciteert Eneco met gunning windpark Maasvlakte 2

Gisteren maakte Rijkswaterstaat de uitkomst van de aanbesteding voor windpark Maasvlakte 2 bekend. Pondera is blij en trots dat Eneco als winnaar uit de bus kwam. Het betekent dat Eneco haar plan om een windpark te bouwen van ruim 100 MW op de zeewering bij de Tweede Maasvlakte kan realiseren. Pondera is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de bieding. Pondera was penvoerder van het Plan van Aanpak en heeft de optimale windturbine lay-out voor deze locatie ontworpen.

Pim Rooijmans, projectmanager van Pondera: “In de afgelopen negen maanden hebben we met een heel gemotiveerd team er alles aan gedaan om deze tender te winnen. Het was mooi om te zien dat alle betrokken partijen heel ver wilden gaan om tot een prachtig project te komen. We kijken er naar uit om in het vervolgtraject met hetzelfde team aan de slag te gaan met het MER, de vergunningen en de aanbestedingen voor windpark Maasvlakte 2.”

Het nieuwe windpark gaat ongeveer 416 GWh per jaar aan groene stroom opwekken, vergelijkbaar met het verbruik van 138.000 huishoudens. Eneco verwacht in 2022 te beginnen met de voorbereidingen van de bouw, zodat het park uiterlijk 2023 voor 25 jaar duurzame energie kan gaan leveren. Rijkswaterstaat neemt vanaf 2023 alle groene stroom van het windpark af.