Beleidsonderzoek & -evaluatie

Voor diverse overheden verrichten wij voor- en achteraf beleidsonderzoek (ex ante en post evaluatie) op het terrein van duurzame energie. Weten wat werkt en wat niet werkt is belangrijk om effectief en efficiënt beleid te vormen. De duurzame energiebranche is een relatief jonge wereld waarin veel in beweging is. Wij onderzoeken de effectiviteit en toepasbaarheid van beleid voor windenergieprojecten.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Zo voeren wij met enige regelmaat onderzoeken uit voor het ministerie van EZ, onderdeel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een bekend voorbeeld is het onderzoek naar kosten en opbrengsten van windprojecten en onlangs hebben wij een onderzoek afgerond naar de hoogte van grondvergoedingen bij windprojecten.

NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie)

Verder dragen wij via ons lidmaatschap van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) en op individuele basis onderwerpen aan die in onze ogen een kwalitatief verbeterd of efficiënter kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het handboek risicozonering windturbines, de toe te passen methodiek voor slagschaduw en methodiek voor laagfrequent geluid.