Blog: bestaan onafhankelijke adviseurs?

Met enige regelmaat krijgen we de vraag voorgelegd of we wel onafhankelijk zijn. Redenatie hierbij: “de initiatiefnemer betaalt jullie rekening. Dus jullie moeten wel opschrijven wat de initiatiefnemer wil. En daarmee is het advies niet onafhankelijk.” Vaak komt een dergelijke redenatie naar voren bij informatie-avonden waar initiatiefnemers en overheden plannen van nieuwe windenergieprojecten ontvouwen en presenteren. Initiatiefnemers staan hier vaak tegenover omwonenden. Er is dan vaak weinig oog voor nuance. Meningsverschillen nemen we niet makkelijk weg. Wat kunnen we wel doen? We kunnen wel uitleggen dat het voorgaande niet betekent dat wij als adviseur klakkeloos opschrijven wat een opdrachtgever wil.

Het is hierbij goed om te realiseren dat een opdrachtgever graag een project wil realiseren, maar niet tegen iedere prijs. Ontwikkelen van windprojecten kost veel geld en moeite en is een risicovol traject. Er gaan nog steeds uiteindelijk veel projecten niet door in de praktijk. Los van het feit dat in mijn ogen iedere initiatiefnemer de omgeving een belangrijke plek moet geven in de ontwikkeling van een windproject, zijn er in een windproject wel de nodige checks and balances ingebouwd die voorkomen dat ontwikkelaars zo maar doen waar ze zin in hebben of hun adviseurs zo maar iets kunnen opschrijven.

 1. In welke fase een opdrachtgever ons ook benadert: hij zal erop uit zijn om zijn investering uiteindelijk terug te verdienen. Daarbij hoort een spoedige analyse van eventuele showstoppers die een project kunnen breken. Hinderaspecten zoals geluid en slagschaduw zijn hierbij van groot belang. Zo vroeg als mogelijk toetsen we of het mogelijk is te voldoen aan wetten en regels. Daar waar we denken dat het in de knel kan komen, zullen wij het altijd met de opdrachtgever te bespreken. Dat is ook zeker in zijn belang.
 2. Hoe groot een windenergieproject ook is, er zullen altijd vergunningen voor benodigd zijn en ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden. Dat betekent dat aanvragen getoetst moeten worden door overheidsambtenaren. Goed om te weten dat initiatiefnemers ook hiervoor via leges de rekening betalen.
 3. Voor grotere windprojecten moet vaak een Milieu Effect Rapport of een MER worden opgesteld. Een MER wordt getoetst door een onafhankelijke commissie: de Commisie voor de milieueffectrapportage. Ook voor de inschakeling van deze commissie moet een initiatiefnemer in zijn buidel tasten. De steeds duurder wordende tarieven moeten door het afschaffen van rijkssubsidies door de initiatiefnemers worden betaald.
 4. Als laatste stap kan een project te maken hebben met een rechtsgang met als ultieme stap: de gang naar de Raad van State. Uiteindelijk is een project voor een initiatiefnemer pas een haalbaar project als het project Raad van State-proof is. Om dit vooraf in te schatten is een hachelijke zaak, dus proberen adviseurs voorzichtig te zijn: beter safe than sorry, beter wat extra onderzoek en wat meer ruimte aanhouden ten opzichte van de normen dan het onderste uit de kan halen voor de initiatiefnemer.

Wat kunnen we van het voorgaande leren?

In de eerste plaats liggen er duidelijke financiële relaties tussen veel actoren in het ontwikkelproces, in de vorm van het betalen van leges, het honorarium van de Commissie m.e.r. De initiatiefnemer betaalt dus zeker niet alleen zijn adviseur. Betekent dat dan dat iedereen maar alles kan schrijven? In het geheel niet: uiteindelijk moet ieder project rekening houden met een succesvolle rechtsgang en hiermee zullen alle actoren in het proces altijd rekening houden en ook voorzichtigheid inbouwen.

Het laatste woord ligt bij de rechter

Ik ben het wel met de criticasters eens dat het begrip onafhankelijkheid in dit kader je misschien op het verkeerde been zet. Het is uiteindelijk namelijk helemaal niet van belang of degene die het advies opstelt onafhankelijk is of niet. Het is immers ook niet wettelijk voorgeschreven dat een adviesbureau wordt ingeschakeld. Een initiatiefnemer mag ook zelf het advies, bijvoorbeeld een milieueffectrapport, opstellen. Het gaat er wat ons betreft om dat een advies transparant, reproduceerbaar en toetsbaar is. Het laatste woord ligt bij de rechter. En die is onafhankelijk: dat dan weer wel.

raadvanstate

The following two tabs change content below.
Hans Rijntalder

Hans Rijntalder

Directeur bij Pondera Consult B.V.
Hier vindt u blogposts van mijn hand. Wie ben ik? Hans Rijntalder, oprichter van Pondera Consult, en als adviseur dagelijks bezig om duurzame energieprojecten gerealiseerd te krijgen. Vaak windenergieprojecten die veel stof doen opwaaien. Wat mij opvalt in het nieuws probeer ik vanuit onze “bescheiden” rol van een analyse te voorzien. Geen keiharde kritieken, maar wel zaken in een juiste balans proberen te brengen. Een beetje nuance in een vaak zwart-witte discussie van voor- en tegenstanders. En natuurlijk oplossingsgericht.
Hans Rijntalder

Laatste berichten van Hans Rijntalder (toon alles)

2 gedachten over “Blog: bestaan onafhankelijke adviseurs?”

 1. U bent naast directeur van Pondera, ook secretaris van de NWEA en lid van het dagelijks bestuur, las ik in het onderstaande lijstje. De uitdrukking ‘Wie schrijft, die blijft’ komt bij mij op.
  Kunt u mij uitleggen hoe uw onafhankelijkheid gewaarborgd is in windenergieprojecten, gezien uw dubbelfuncties?
  En wie houdt er toezicht op uw onafhankelijkheid of op mogelijke belangenverstrengeling in de windenergiebranche?

  Van de website NWEA,

  Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van NWEA bestaat uit:

  Hans Timmers (voorzitter)
  Jan Boorsma, Innogy (vice-voorzitter) (Dagelijks Bestuur)
  Dolf Elsevier van Griethuysen, Van Oord (penningmeester) (Dagelijks Bestuur)
  >Hans Rijntalder, Pondera Consult (secretaris) (Dagelijks Bestuur)<
  Felix Olthuis, Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind (Dagelijks Bestuur)
  Arthur Vermeulen, Raedthuys (Dagelijks Bestuur)
  Alex Kaat, Eneco (Dagelijks Bestuur)
  Bram van Noort, Enercon
  Monique Sweep, Deltawind
  David-Pieter Molenaar, Siemens
  Gerard van Bussel, TU Delft
  Jasper Vis, DONG Energy
  Marnix Scholten, PAWEX
  Margit Deimel, NUON Vattenfall
  Yme Hempenius, particuliere windturbine exploitant
  Joris Truijens, Royal HaskoningDHV
  Geert Ardon, Delta Energy

  1. Geachte mevrouw Hofker,

   Dank voor uw reactie op mijn Blog van januari 2015 met de titel “Bestaan onafhankelijke adviseurs” In dat artikel heb ik proberen uit te leggen dat wij als adviseur ons best doen om “onafhankelijk te zijn” door transparante, reproduceerbare en toetsbare adviezen schrijven. Altijd met het oog voor de belangen van de omgeving.

   Het klopt dat ik als secretaris lid ben van het dagelijks bestuur van NWEA. Ook daarover zijn we transparant op onze website (https://ponderaconsult.com/hans-rijntalder/). NWEA is een branche organisatie waarbij leden uit de gehele branche (aannemers, fabrikanten, banken, juristen, adviseurs, energiebedrijven, agrariërs) bestuursleden kiezen om onbezoldigd bestuurstaken uitvoeren. Binnen NWEA wordt gesproken over de windbranche als geheel; individuele projecten komen niet aan de orde. Dat kan ook niet in verband met concurrentiegevoeligheid omdat vrijwel iedereen die werkzaam is in de windbranche lid is. Het gaat binnen NWEA altijd om algemene onderwerpen zoals de opzet, evaluatie en vaststelling van een gedragscode, het initiëren van zogenaamde Winddagen voor de windbranche, een arbo handboek om veilig te werken in de windbranche, maar ook de belangenvertegenwoordiging naar de overheden of politiek toe. Zoals gebruikelijk binnen een vereniging legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de leden in een ledenvergadering.

   Er is dus geen sprake van een relatie tussen activiteiten voor NWEA en de projecten waarover wij adviezen geven. Onze adviezen worden altijd getoetst door onze opdrachtgevers en bevoegde instanties. Soms worden de adviezen ook getoetst door de commissie voor de Milieueffectrapportage en de rechters.

   Mogelijke belangenverstrengeling controleren we voordat we met een opdracht starten. Binnen een windproject kunnen we voor 1 partij werken. Of we werken voor de initiatiefnemer of we assisteren de overheid. Maar het zal niet voorkomen dat we voor beiden werken.

   Ik hoop dat het voor u hiermee duidelijker geworden is.

Reacties zijn gesloten.