Pondera op Sustainability Career Event 2020

Op donderdag 6 februari was Pondera voor de tweede keer aanwezig op het Sustainability Career Event in Utrecht. Op dit jaarlijkse nationale carrière-evenement voor studenten en starters staat duurzaamheid centraal.

Pondera’s stand op de bedrijvenmarkt werd bezocht door een kleine duizend studenten en starters. Hier konden ze meer leren over de werkzaamheden en projecten van Pondera en een timelapse-video van de bouw van onze Haliade-X bekijken. Het publiek was divers en bestond uit bachelor- en masterstudenten, studenten op zoek naar een stage en starters met al enkele jaren werkervaring.

Daarnaast organiseerden we een workshop voor een dertigtal studenten en starters. Hierbij konden ze zelf aan de slag met een haalbaarheidsscan voor zon- en windenergie in een gebied in Nederland. Tijdens de workshop leerden ze over de verschillende belemmeringen waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van duurzame energie. De verschillende studieachtergronden van de deelnemers leidden tot interessante discussies en resultaten.

We hebben onze vacatures onder de aandacht gebracht en kijken terug op een geslaagde dag. We verwachten volgend jaar weer aanwezig te zijn!

Groen licht voor windturbines van Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel wil twee windturbines bouwen op het terrein van de rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase in Duiven en één windturbine op bedrijventerrein de Mars in Zutphen. De windturbine in Zutphen maakt onderdeel uit van Windpark IJsselwind. De turbines zijn onderdeel van een mix aan energiebronnen (biogas, zon, wind) waarmee het waterschap de eigen energiebehoefte op een duurzame manier wil gaan opwekken. Voor beide locaties zijn recent de omgevingsvergunningen afgegeven.

De gemeenteraad Duiven heeft ingestemd met de plannen in Duiven en de verklaring van geen bedenkingen voor de plaatsing van twee windturbines op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgegeven. Het college van Burgemeesters heeft op 24 september de omgevingsvergunning verleend. De maximale tiphoogte is 211 meter.

Ook in Zutphen heeft de raad ingestemd met de plannen voor een windpark. Op 23 september 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde west en Windpark IJsselwind vastgesteld. Inmiddels zijn ook de omgevingsvergunningen vergunningen in het kader van de Waterwet en ontheffing Wet Natuurbescherming verleend. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van drie windturbines met een maximale tiphoogte van 185 meter mogelijk. Eén daarvan is van het Waterschap, de andere twee turbines zijn van IJsselwind, IJsselwind is een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie.

Pondera Consult ondersteunt het Waterschap Rijn en IJssel bij de ontwikkeling van de windturbines op beide locaties.

ReggeStroom onderzoekt windstroom

ReggeStroom onderzoekt nieuwe loot aan de stam: windstroom.

Energiecoöperatie ReggeStroom, die diverse duurzame energieprojecten op haar naam heeft staan, heeft plannen om een aantal windturbines te plaatsen in Nijverdal op het bedrijventerrein in aanbouw ’t Lochter III.

Het betreft drie tot vier turbines waarmee in circa de helft van de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens in de gemeente Hellendoorn kan worden voorzien. “Het wordt een bijzonder project waar inwoners uit de omgeving in kunnen participeren” zo geeft Wim Diepeveen, Directeur van ReggeStroom aan. “En met deze windmolens willen we unieke recreatiemogelijkheden ontwikkelen, zoals een uitkijkplatform en de hoogste klimwand van Nederland”. ReggeStroom werkt voor dit project samen met twee andere Twentse bedrijven: Mecal uit Enschede dat een uniek torenconcept ontwikkeld heeft en Pondera Consult uit Hengelo als adviseur. “We hebben inmiddels de gemeente geïnformeerd over onze plannen en willen de komende periode serieus het project uit gaan werken” aldus Diepeveen. “Daarbij willen we zoveel mogelijk partijen en belanghebbenden uit de buurt betrekken. We willen dat het echt een lokaal project wordt dat een meerwaarde heeft voor Nijverdal. Niet alleen groene energie, maar ook nieuwe impulsen voor toerisme en recreatie.”

Een van de eerste stappen die gezet gaat worden is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek waarbij ook de effecten van een dergelijk project bepaald worden en of het project kan voldoen aan de geldende eisen en normen voor geluid, slagschaduw, ecologie en veiligheid. Ook zal het bedrijf waarschijnlijk starten met windmetingen om de windsnelheden exact te bepalen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om vervolgstappen te bepalen.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit persbericht of wilt u nadere informatie over ReggeStroom, neemt u dan contact op met Wim Diepeveen (directeur), telefoon 0548 870080 of 06 20535832, of via de mail info@regge-stroom.nl.

Grontmij en Pondera bereiden windparken op zee voor

Grontmij en Pondera bereiden een van ’s werelds grootste windparken op zee voor

Toekomstig park voorziet 1,4 miljoen huishoudens van duurzame energie

7 mei 2015 – Advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult gaan de uitgifte van kavels III en IV van het offshore windenergiegebied Borssele voor het Ministerie van Economische Zaken voorbereiden. Het offshore windpark voor de Zeeuwse kust zal in de toekomst ongeveer 1,4 miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte energie voorzien en wordt daarmee één van ’s werelds grootste windenergiegebieden.

Grontmij en Pondera zullen niet alleen de milieueffectrapportage en passende beoordeling opstellen voor kavel III en IV, maar ook voor een innovatiekavel binnen dit gebied, waarop innovaties voor windturbines, funderingen, bouwmethodes en onderhoudsconcepten gedemonstreerd worden. Hiervoor wordt een apart kavelbesluit genomen. De resultaten van deze studies zijn een belangrijke basis voor de uitgifte van de kavels III en IV, die in 2016 is voorzien, en de innovatiekavel.

In 2014 waren Grontmij en Pondera Consult verantwoordelijk voor de milieueffectrapportages en passende beoordelingen van windkavel I en II van windenergiegebied Borssele. Marc Kreft, senior projectmanager bij Grontmij: “Deze opdracht betekent een continuering van de werkzaamheden in Borssele en in de samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Het toont vertrouwen in onze kennis en ervaring, en onderstreept onze goede samenwerking.”

Borssele persbericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, september 2014

Over Grontmij

Grontmij is een toonaangevend Europees advies- en ingenieursbureau. Energie is een van Grontmij’s vijf belangrijke aandachtsgebieden, naast water, duurzame gebouwen, snelwegen en wegen. Grontmij is goed gepositioneerd binnen de Europese energiesector. In Nederland werkt Grontmij voor klanten zoals TenneT TSO, Stedin en Joulz. In Europa voor Eon, Amprion en Dong. Duurzaam ontwerp is de grondslag van ons werk. Dit stelt onze professionals in staat om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van de woon- en werkomgeving. Grontmij is opgericht in 1915 en genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs. www.grontmij.nl

Over Pondera Consult

Pondera Consult is in 2007 opgericht om haar bijdrage te kunnen leveren aan duurzame oplossingen van energie-, klimaat- en milieuvraagstukken. Als een relatief nieuw bedrijf, gestoeld op een rijke ervaring, proberen wij met onze klanten een steentje bij te dragen aan het identificeren en realiseren van hernieuwbare energieprojecten. Pondera Consult is bekend vanwege haar betrokkenheid bij grote en kleine windenergieprojecten op land en op zee. www.ponderaconsult.com

Achtergrond Windenergie op Zee

Het wetsvoorstel windenergie op zee maakt versnelling en opschaling van windenergie op zee mogelijk door vergunningen flexibeler te maken. Eerst wordt via kavelbesluiten bepaald op welke locatie en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd mag worden, zonder dat hier eisen worden gesteld aan een specifieke techniekkeuze. In het kavelbesluit worden belangen afgewogen en toetsen voor verschillende natuuraspecten geïntegreerd. Na het kavelbesluit volgt de tender met vergunningverlening en subsidietoekenning. Offshore windenergiegebied Borssele is het eerste offshore windenergieproject dat volgens het nieuwe wetsvoorstel windenergie op zee wordt uitgevoerd. In het windenergiegebied Borssele wordt de komende jaren circa 1400 MW aan windparken gerealiseerd. Hiermee ontstaat een groot offshore windpark, met een oppervlakte van 344 km2, voor de Zeeuwse kust dat 12 maal zo groot is als het grootste huidige offshore windpark van Nederland. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de Europese doelstelling van 14% duurzaam opgewekte energie in 2020 te behalen.

Pondera/Arcadis verzorgen m.e.r. eerste offshore netaansluiting

Consortium Pondera Consult en Arcadis wint opdracht TenneT voor begeleiding m.e.r.-procedure eerste offshore netaansluiting in Nederland.

Pondera Consult heeft samen met Arcadis opdracht gekregen van TenneT voor de begeleiding van de milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure voor de eerste offshore netaansluiting in Nederland.

TenneT TSO wordt in Nederland verantwoordelijk voor de aansluiting van offshore windparken op de Noordzee. Windgebied Borssele is het eerste gebied dat ontwikkeld wordt. Dit is in 2014 door het Ministerie van Economische Zaken besloten.

De netaansluiting bestaat uit twee offshore platformen van 700 MW voor vier kavels binnen windenergiegebied Borssele. De scope van de m.e.r. procedure bestaat uit twee platforms, twee 220 kV elektriciteitskabels per platform naar het land en de aansluiting op het onshore hoogspanningselektriciteitsnetwerk.

Het doel van de opdracht van het consortium van Pondera en Arcadis is het voorbereiden van alle noodzakelijke documenten (Milieueffectrapportage, achtergronddocumenten en vergunningaanvragen) ten behoeve van de besluitvorming. Ook het strategische advies rondom het vergunningenproces en de consultatie van bevoegde gezagen en stakeholdermanagement hoort bij de vraag aan Pondera en Arcadis.

“De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen is belangrijk om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en zo bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot van ons land,” aldus algemeen directeur Gert Kroon van Arcadis.  “Met onze diepgaande gebundelde kennis van milieuregelgeving en ruime ervaring in het afhandelen van omvangrijke MER-trajecten verwachten wij waarde te kunnen toevoegen voor TenneT in dit proces.”

TennetJPG

Nieuw consortium voor offshore windparken

Nederlands-Duits Wind Minds mee op handelsmissie naar Japan en Korea

NEDERLAND/DUITSLAND – Vier gerenommeerde Nederlandse en Duitse consultancy bedrijven op het gebied van windenergie hebben zich verenigd in het nieuwe internationale bedrijf Wind Minds. Doel is al hun kennis en ervaring te bundelen bij de bouw van nieuwe offshore windparken in Noordwest-Europa, Amerika en Azië.

Eerste doelwit zijn de landen Japan en Korea, die Wind Minds bezoekt met de handelsmissie van Minister Kamp van Economische Zaken van 27 oktober tot 4 november. De missie loopt parallel aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
De vier bedrijven hebben ruim 100 specialisten met meer dan 15 jaar ervaring en zijn betrokken bij meer dan 40 offshore windprojecten in Noordwest Europa, de VS, Canada en Azië. Samen hebben ze gespecialiseerde kennis in alle ontwikkel stadia van een windpark. Van het eerste idee tot de ontwikkeling, van de bouw tot de exploitatie. ,,Met Wind Minds creëren we een one stop shop voor ontwikkelaars, investeerders, overheden en energiebedrijven. Samen kunnen we de hele levenscyclus van offshore windparken dekken,” zegt Arno Verbeek van Pondera Consult uit Hengelo. De andere deelnemende bedrijven zijn MECAL Independent eXperts uit Enschede, Ep4 Offshore uit Hamburg en BBB Umwelttechnik GmbH uit Gelsenkirschen.

PR foto-03

Volgens Wind Minds ligt de toekomst van de Europese energievoorziening bij offshore windparken. Terwijl het bouwen van windturbines op land moeizaam gaat, bieden de kusten van Nederland, Engeland, Schotland en Scandinavië uitstekende mogelijkheden voor windenergie. ,,Offshore windenergie is de snelst groeiende energiesector in Europa,” stelt Verbeek. ,,Kijk maar naar de cijfers. Dit jaar alleen al zijn er zestien windparken bij gekomen in Europa die samen 5 gigawatt duurzame stroom produceren. In Europa staan al 73 offshore windparken in elf landen met een gezamenlijk vermogen van 7,5 gigawatt.”
Tijdens de handelsmissie probeert Wind Minds de Nederlandse en Duitse kennis te vermarkten in Japan en Korea. ,,We zitten al in Azië. We hebben gespecialiseerde bedrijven met zeer specifieke expertise. Daarmee kunnen we de bouw van windparken in die landen ondersteunen,” aldus Verbeek. Hij voegt daar aan toe: “Het werkt ook de andere kant op: met onze Noordeuropese achtergrond kunnen we Aziatische bedrijven ook ondersteunen bij het verkrijgen van een marktaandeel in Europa.”

De vier bedrijven brengen hun eigen specialisme in bij het nieuwe Wind Minds. Pondera Consult heeft kantoren in Nederland en Groot-Brittannië en ondersteunt en adviseert ontwikkelaars, investeerders en producenten op het gebied van financiële- en haalbaarheidsstudies, vergunningen en management vooral tijdens de ontwikkelfase van een project. Pondera is onder meer bekend van haar betrokkenheid bij het unieke hybride onshore en offshore Windpark Noordoostpolder; met 430 MW het grootste windpark in Nederland en een van de grootste in Europa. Onafhankelijk ingenieursbedrijf Mecal heeft kantoren in Nederland, de VS, China en Japan en ondersteunt zijn klanten tijdens de hele cyclus van windenergie. Het bedrijf levert wereldwijd de technologie en kennis om de risico’s van windparken te verlagen en het rendement te verhogen, wat tot optimale exploitatie leidt.
Het Duitse Ep4 offshore is een projectontwikkelaar en dienstverlener op het gebied van offshore windprojecten, die bij de meeste grote windprojecten in Europa is betrokken. BBB umwelttechnik GmbH is een van de hoogst aangeschreven technische consultancy bedrijven in de windenergiesector met een enorme staat van dienst in speciale engineeringsdiensten bij alle fases in de ontwikkeling van onshore en offshore windparken. Zo speelde BBB een belangrijke rol bij de samenwerking tussen Stadwerke München en Vattenfall in de Duitse offshore windparken Dan Tysk en Sandbank.

Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land

Vanmiddag, woensdag 3 september, wordt de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ ondertekend door NWEA, de gezamenlijke natuur- en milieufederaties, de Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland.

NWEA werkt al geruime tijd aan deze gedragscode, die onder meer ook wordt genoemd in het Energieakkoord dat onder regie van de SER tot stand is gekomen. Met deze gedragscode willen de ondertekenaars het draagvlak voor windenergie behouden en versterken – hard nodig nu er de komende jaren zoveel projecten op de rol staan. De branche is zich ervan bewust dat dit impact zal hebben voor de leefomgeving.

Bijgaand de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land en de aanbiedingsbrief waarmee de code naar de Rijksoverheid, IPO (provincies) en VNG (gemeenten) wordt verzonden.

BwnCmk3IUAAsuU2

Basisprincipes Gedragscode

De gedragscode bindt de leden van NWEA aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en het leveren van een bijdrage aan het versterken van draagvlak. Kern van de code is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in dialoog met belanghebbenden en het bevoegde gezag een participatieplan opgesteld. Ook stelt de initiatiefnemer een aanspreekpunt voor de omgeving aan. Bij het opstellen van het participatieplan is het uitgangspunt altijd maatwerk.

Jaarlijkse evaluatie

De gedragscode zal jaarlijks geëvalueerd worden; daarbij zal ook naar het in de tekst opgenomen bedrag en de regels voor mededinging worden gekeken.

Workshop participatie

Op 18 september a.s. organiseert Pondera Consult samen met Stibbe advocaten een Workshop Windenergie en Participatie. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. U bent van harte welkom. Vul het formulier in om u in te schrijven. U ontvangt van ons een bevestiging.

Grontmij en Pondera starten offshore windparken Borssele

Het ministerie van Economische Zaken heeft advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult opdracht gegeven om de milieueffectrapportage en passende beoordeling voor de uitgave van kavels in het offshore windenergiegebied Borssele op te stellen. Dit is het eerste offshore windenergieproject dat volgens het nieuwe wetsvoorstel “Windenergie op Zee” wordt aangepakt.

Het wetsvoorstel “Windenergie op Zee” maakt versnelling en opschaling van windenergie op zee mogelijk door vergunningen flexibeler te maken. Eerst wordt via “kavelbesluiten” bepaald op welke locatie en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd mag worden, zonder dat hier eisen worden gesteld aan een specifieke techniekkeuze. In het kavelbesluit worden al bodemonderzoeken en toetsen voor verschillende natuuraspecten geïntegreerd. Na het kavelbesluit volgt de tender met vergunningverlening en subsidietoekenning.

Lees hier het persbericht dat Pondera en Grontmij hebben uitgegeven.

Borselekleinzl

Pondera Consult ondersteunt publiekscampagne: ‘die molens draaien ook voor jou’

Dit weekend startte de campagne ‘Die molens draaien ook voor jou’, om het belang van windenergie voor een groener Nederland te laten zien.

Website, radiocommercials, abri’s en billboards

Bijzonder aan de campagne is dat een groot aantal energiepartijen de komende maanden de handen ineenslaan om zich samen sterk te maken voor windenergie. Samen met Natuur & Milieu en NWEA geeft Pondera en de andere partners via de speciale site www.windvoorjou.nl in korte animaties antwoord op de belangrijkste vragen over windenergie. Naast de website zullen er 20 seconden spotjes op de radio te luisteren zijn en zal er via abri’s en billboards aandacht worden besteed aan windenergie. Aanstaand weekend 14 & 15 juni is het Open Winddag en kunnen mensen zelf een kijkje nemen in en bij een windmolen.

windcampagne

Reactie op berichtgeving NOS 24 april 2014: “Windenergie is duurder dan nodig”

Zo berichtte de NOS afgelopen week. Pachtprijzen voor grond zouden onevenredig hoog zijn. Met enige regelmaat komt een dergelijk bericht naar voren. Pondera Consult deed er in 2013 ook onderzoek naar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Relevant is het zeker, want pachtprijzen of grondvergoedingen maken bij windprojecten zo’n 10% uit van de jaarlijkse kosten. Zowel particuliere grondbezitters als ook de overheid als grondbezitter incasseren deze vergoedingen voor de “huur” van de grond.

Het Rijksvastgoed en Ontwikkelbedrijf (RVOB) is als beheerder van rijksgronden duidelijk over de tariefstelling: zij willen een marktconform tarief rekenen. In ons onderzoek hebben we gekeken of de tarieven van het RVOB overeenkomen met die van particuliere grondbezitters. Uit dat onderzoek blijkt dat de tarieven elkaar weinig ontlopen. Een belangrijk aspect dat daarbij een rol speelt, is dat het RVOB de tarieven niet jaarlijks indexeert, terwijl dat in de particuliere sector gebruikelijk is. De overheid rekent dus niet meer dan particulieren, eerder juist minder.

Wel blijkt uit ons onderzoek dat particulieren de RVOB-vergoeding als uitgangspunt nemen voor het vaststellen van hun vergoeding. Daarbij baseren zij zich niet zozeer op de werkelijke vergoeding van het RVOB, maar op de vergoeding die zij denken dat het RVOB rekent, en deze veronderstelde vergoeding ligt hoger dan de werkelijke RVOB-vergoeding, In die zin zou je dus kunnen zeggen dat het RVOB wel degelijk invloed heeft op marktprijzen.

De vraag of er te veel aan grondvergoedingen uitgekeerd wordt is een lastige, zeker in een vrije markteconomie. De vervolgvraag is hoe de markteconomie werkt in een gesubsidieerd project; windprojecten kunnen immers nog niet zonder subsidie. Zeker wanneer subsidies ruimhartig voorhanden zijn, is voorstelbaar dat meer ruimte is voor het vragen/verlangen van hogere grondvergoedingen. In ons onderzoek bleek dat verband niet uit te sluiten. Van belang daarbij is ook dat het aantal geschikte locaties voor windprojecten schaars is. Het moge duidelijk zijn dat een vergoeding voor het grondgebruik op zijn plaats is. Maar of dit heel veel moet zijn? Een windturbine heeft veelal een minimale invloed op de gebruiksmogelijkheden van het terrein waarop deze geplaatst wordt.

Zeker zo lang windprojecten nog gesubsidieerd worden, is het van belang de grondvergoedingen zo laag mogelijk te houden. De overheid speelt daar dus een belangrijke rol bij. Het besluit om de RVOB-tarieven als leidraad te hanteren bij het vaststellen van de onrendabele topberekeningen voor de SDE-subsidie en er zelfs een afslag op de doen van 10%, zoals Kamp tijdens het Algemeen Overleg van afgelopen donderdag 24 april 2014 betoogde, is dan ook een verstandige eerste stap, al blijft het natuurlijk de vraag of deze 10% inderdaad van de grondvergoedingen af zal gaan of dat het ten koste gaat van het rendement van een windproject. In het laatste geval zal het een remmende werking hebben op het ontwikkelen van windprojecten op minder rendabele locaties, zoals in minder windrijke gebieden.

Download hier het onderzoeksrapport.