Bladen GE Haliade-X 12 MW worden geïnstalleerd!

We zijn blij te kunnen mededelen dat de installatie van de eerste twee bladen op de GE Haliade-X 12 MW prototype is gestart. Het derde blad moet nog arriveren op de Maasvlakte in Rotterdam.

Kengetallen voor de Haliade-X 12 MW

Capaciteit: 12 MW
Rotordiameter: 220 meter
Hoogte:  260 meter
Lengte bladen: 107 meter
Jaarlijkse energieopbrengst: circa 67 GWh
Bestreken oppervlak: 38,000 m2

Algemeen

Pondera Development en SIF Holding ontwikkelen samen met GE Renewable Energy de Haliade-X op de Maasvlakte in Rotterdam. Pondera heeft, mede dankzij de extensieve kennis van en jarenlange ervaring met de Nederlandse wet- en regelgeving voor windenergie, de ontwikkeling van deze innovatieve turbine mogelijk gemaakt. Schaalvergroting van (offshore) windturbines is belangrijk om meer duurzame energie op te kunnen wekken, de energietransitie te versnellen en zo de effecten van klimaatverandering te beperken. De Haliade-X van 12 MW is een belangrijke schakel in deze ontwikkeling.

De Haliade-X kan jaarlijks 67 GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg stroom voor 16,000 Europese huishoudens en zorgt zo voor een besparing van 42 megaton CO2. De Haliade-X zal najaar 2019 duurzame energie wekken op het terrein van SIF op de Maasvlakte.

 

 

 

Geothermie, de toekomst voor duurzame warmte (Blog)

Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron voor duurzame energie beschouwd. Sinds de eerste putten in 2007 is de techniek als bron voor duurzame energie meer volwassen geworden. Ook wordt deze bron vanwege de beperkte (visuele) effecten als zeer goed inpasbaar gezien. Pondera ziet dan ook een grote rol voor deze bron weggelegd in de energietransitie, waardoor binnen korte tijd meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd zullen lopen. Pondera beschikt over de expertise om dergelijke projecten verder te brengen en tot realisatie te krijgen.

In deze blog wordt dieper ingegaan op de technische mogelijkheden van geothermie, oftewel het aanbod. De vraag en bediening daarvan zal onderwerp zijn van een tweede blog, om vervolgens in een afrondend blog het huidige toekomstbeeld van de sector te beschouwen.

Potentie van geothermie

In 2050 zijn 3,1 miljoen huishoudens aangesloten op een door aardwarmte gevoed warmtenet. Aldus de geothermie-sector zelf. In het klimaatakkoord wordt hierop ingespeeld door aardwarmte een grote rol te geven in het voeden van de nog aan te leggen warmtenetten. Deze netten voorzien in 2030 voor 40 PJ aan duurzame warmte. Voor het realiseren van deze opgave voorziet Energiebeheer Nederland B.V. (EBN) vanaf 2025 jaarlijks tien nieuwe geothermieprojecten.

Het potentieel van aardwarmte wordt dus erkend, maar wat is er nodig om dit potentieel zo optimaal mogelijk te benutten?

Vraag en aanbod

Het eerste aandachtspunt is voor de hand liggend: vraag en aanbod moeten op elkaar worden afgestemd. Voor de warmtevraag betekent dit dat de warmtebron dichtbij een gecentreerde warmtevraag moet liggen. Het voor velen bekende kaartbeeld van TNO geeft hier een goed overzic

ht van. Dit kaartbeeld koppelt de nu bekende ondergrondse ‘hotspots’ voornamelijk aan steden en bedrijven met een passende warmtevraag. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd om onbekende delen van de ondergrond beter in kaart te brengen, wat eventueel kan leiden tot een aanvulling op het kaartbeeld in de eerste onderzoekslijn tussen Haarlem en Nijmegen.

Als er een ‘match’ tussen boven- en ondergrond is, wordt een exploratievergunning aangevraagd zodat een proefboring verricht mag worden. Maar wanneer is er sprake van een ‘match’? De meest bekende voorbeelden aan de vraagzijde zijn de tuinders in het Westland, of (grootschalige) nieuwbouwwijken. Tuinders kennen een grote en redelijk constante warmtevraag, waardoor een geothermiebron hier uitstekend voor geschikt is. De warmtevraag in een nieuwbouwwijk is nogal variabel in zowel dagdeel als seizoen, hierdoor is de toepassing van alléén een geothermiebron al minder geschikt en zijn aanvullende technieken gewenst zoals de restwarmte en warmte-koude-opslag (WKO). Dit compliceert de afstemming van vraag en aanbod, en daarmee de ontwikkeling van de geothermiebron.

Veiligheid

In het verkennende stadium van ontwikkeling is het moment waarover veel onduidelijkheid bestaat. In de kamerbrief over aardwarmte van Minister Wiebes wordt aangegeven dat de sector relatief jong en onervaren is, waardoor nieuwe wet- en regelgeving en scherp toezicht nodig is om een veilige gang van zaken te garanderen. Met de gevolgen van de gaswinning in Groningen in het achterhoofd, wil de Minister vergelijkbare situaties voorkomen. De ontwikkelingen omtrent de geothermiebron in Horst aan de Maas (nabij Venlo) geven invulling aan deze ‘better-safe-than-sorry’-aanpak. Vooralsnog is de nieuwe wetgeving voorzien in januari 2020. De insteek van de Minister is om operators van een geothermiebron eerst een zoekgebied aan te laten vragen, waarbinnen nader (geologisch) onderzoek plaatsvindt. Vervolgens wordt een startvergunning aangevraagd op basis waarvan de eerste warmtewinning kan plaatsvinden, om daarna een vervolgvergunning aan te vragen voor de volledig operationele fase van de geothermiebron.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf aan dat de milieu- en veiligheidsrisico’s onvoldoende worden onderkend, wet- en regelgeving niet goed genoeg nageleefd wordt en er sprake is van een zwak ontwikkelde veiligheidscultuur. De sector is nog onervaren, beperkt in omvang en deelt kennis onvoldoende . Het is dus van uiterst belang om de beschikbare kennis uit de gas- en olieindustrie optimaal te benutten in zowel de planontwikkeling als de engineering en exploitatie van een geothermiebron.

Volgende blogposts Geothermie

Blog 2 – Geothermie; Vraag en bediening
Blog 3 – De toekomst

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp en wat Pondera voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met:

Maarten Jaspers Faijer | m.jaspersfaijer@ponderaconsult.com | +31 (0)6 28 43 11 53
Joep Beijerj.beijer@ponderageoenergy.com | +31 (0)6 29 60 51 98
René Vreugdenhilr.vreugdenhil@ponderageoenergy.com | +31 (0)6 51 79 67 02
Jeroen Meistersj.meisters@ponderageoenergy.com | +31 (0)6 55 14 00 55

Verklaring geen bedenkingen Windpark Bovenwind

Op 23 september 2019 heeft de gemeenteraad van Staphorst een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor windpark Bovenwind (voorheen windpark Staphorst). Dit betekent dat de initiatiefnemer van het park, Wij Duurzaam Staphorst (WDS) de omgevingsvergunning kan aanvragen. Het windpark bestaat uit drie windturbines met een maximale rotordiameter van 150 meter.

De coöperatie is opgericht in reactie op de opdracht van de provincie Overijssel aan de gemeente Staphorst om 12 MW windenergie te realiseren. De aanleiding voor het oprichten van de coöperatie was de stelling dat als het dan toch moet, dat de Staphorsters het liever zelf doen. Dat was succesvol.

De jonge coöperatie won in 2018 de door de gemeente uitgegeven prijsvraag voor het ontwikkelen van drie windturbines in de gemeente Staphorst. Het plan werd door de adviescommissie als beste van vijf ingediende plannen bevonden. Dit kwam met name door het zo goed mogelijk naleven van de doelstelling van de gemeente – een 100% coöperatief windpark ontwikkelen waarbij 100% van het rendement terugvloeit naar de gemeenschap.

Zowel het ruimtelijk kader, het kader met economische en financiële participatie, en het kader met procesparticipatie werden toen uitstekend beoordeeld. De gemeente was zeer tevreden met het voorstel, dat ‘nagenoeg geheel coöperatief’ is.

Om zekerheid over de haalbaarheid te bieden is de coöperatie een samenwerking aangegaan met het waterschap uit de regio dat daarmee een deel van haar energiedoelstellingen kan realiseren.

De eerste stap van het financiële participatietraject is inmiddels genomen. Van 20 augustus tot en met 7 september 2019 konden inwoners van de gemeente Staphorst deelnemen aan de peiling participatie in het Windpark Bovenwind. Er is voor bijna 3,6 miljoen euro aan voorinschrijvingen gedaan. In 2020 wordt de inschrijving geopend.

Pondera ondersteunt het initiatief van Wij Duurzaam Staphorst. Zo hebben we het initiatief ondersteund bij het opstellen van het windplan en de uitvoering ervan door middel van het opstellen van een MER en vergunningaanvragen en de diverse publieks- en klankbordgroepbijeenkomsten om te komen tot de keuzes ten aanzien van onder meer het aantal turbines en de dimensies. Daarbij is de focus gericht geweest op twee principes, maximaliseren van het rendement voor het dorp en het beperken van hinder.

SDE+ najaarsronde 2019, wij helpen graag

Van dinsdag 29 oktober 09.00 uur tot donderdag 14 november 17.00 uur wordt de SDE+ najaarsronde van 2019 opengesteld. Net als tijdens de voorgaande openstellingsrondes biedt Pondera Consult ondersteuning bij het voorbereiden en indienen van SDE+ aanvragen. Dit kan variëren van het opstellen van benodigde documentatie (bijv. een SDE-windrapport) tot het volledig verzorgen van de gehele SDE+ aanvraag. Wij hebben geruime ervaring met het succesvol aanvragen van SDE+ subsidie voor diverse duurzame energieprojecten en stemmen onze dienstverlening af op uw behoefte.

Van SDE+ naar SDE++

De aankomende najaarsronde is de laatste openstellingsronde voor SDE+zoals we hem nu kennen. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) en ligt de focus op CO2 reductie. Duurzame energietechnologieën zoals zon, wind, biomassa, geothermie en waterkracht zullen hier (waarschijnlijk) weer onderdeel van uitmaken. Een exacte invulling is nog onbekend, deze bevindt zich nog in de conceptfase.

€5 miljard budget beschikbaar

Ook voor de najaarsronde wordt een budget van €5 miljard beschikbaar gesteld. Echter, gezien het feit dat dit de laatste mogelijkheid is om SDE+ subsidie aan te vragen en er waarschijnlijk enkele grote energieprojecten (met groot budgetbeslag) een aanvraag zullen indienen, is er een reële kans dat dit budget uitgeput zal worden. Wij denken daarom graag met u mee hoe we de kans op beschikking van uw aanvraag zo groot mogelijk kunnen maken.

Correcte en volledige aanvraag

Om in aanmerking te komen voor een SDE+ beschikking, dient uw aanvraag correct en volledig te zijn. Dit is niet altijd even eenvoudig. Met name op het gebied van de onderbouwing van de financiering of het correct rapporteren van de verwachte energieproductie kunnen SDE+ aanvragen een kritische beoordeling verwachten. Ook zijn er voor de aankomende najaarsronde aanvullende eisen waar aanvragers rekening mee moeten houden, zoals een transportindicatie van de netbeheerder en een verklaring van de locatie-eigenaar. Pondera Consult heeft ervaring met alle onderdelen van de SDE+ aanvraag en kan u helpen deze zo volledig mogelijk en correct op te stellen.

Om de kans op beschikking zo groot mogelijk te maken adviseren we u om tijdig te starten met de voorbereidingen op de aanvraag. Wij adviseren u hier graag in.

Neem voor al uw vragen omtrent de SDE+ aanvraag contact op met een van de onderstaande contactpersonen:

Steven Geujen
T: 06-11493392
s.geujen@ponderaconsult.com

Wouter Pustjens
T: 06-25637969
w.pustjens@ponderaconsult.com

Nacelle geplaatst op Haliade-X 12 MW turbine

Vrijdag 30 augustus j.l. was de windsnelheid laag genoeg om de Nacelle te plaatsen op de Pondera Haliade-x 12 MW turbine op de Maasvlakte.

Kengetallen voor de Haliade-X 12 MW

Capaciteit: 12 MW
Rotordiameter: 220 meter
Hoogte:  260 meter
Lengte bladen: 107 meter
Jaarlijkse energieopbrengst: circa 67 GWh
Bestreken oppervlak: 38,000 m2

Algemeen

Pondera Development en SIF Holding ontwikkelen samen met GE Renewable Energy de Haliade-X op de Maasvlakte in Rotterdam. Pondera heeft, mede dankzij de extensieve kennis van en jarenlange ervaring met de Nederlandse wet- en regelgeving voor windenergie, de ontwikkeling van deze innovatieve turbine mogelijk gemaakt. Schaalvergroting van (offshore) windturbines is belangrijk om meer duurzame energie op te kunnen wekken, de energietransitie te versnellen en zo de effecten van klimaatverandering te beperken. De Haliade-X van 12 MW is een belangrijke schakel in deze ontwikkeling.

De Haliade-X kan jaarlijks 67 GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg stroom voor 16,000 Europese huishoudens en zorgt zo voor een besparing van 42 megaton CO2. De Haliade-X zal najaar 2019 duurzame energie wekken op het terrein van SIF op de Maasvlakte.

 

Pondera en Hanmi Global aan de slag in Korea

Het Nederlandse Pondera and het Zuid Koreaanse bedrijf Hanmi Global kondigden vandaag aan dat zij een contract gewonnen hebben van het projectontwikkelbedrijf Jeju Hanlim Offshore Wind Co. Pondera en Hanmi Global gaan aan de slag als “owner’s engineer”.

Het Jeju Hanlim Offshore project is het derde offshore wind project in Koreaanse wateren en het tweede project op commerciële basis. Het project ligt dicht bij het Tamra Offshore project, vlak bij de kust van het Koreaanse vakantie eiland Jeju. De omvang van het project is ongeveer 100 MW. Het Koreaans consortium bestaande uit KEPCO E&C dat het project leidt, aangevuld met KOMIPO, DAELIM en BARAM ontwikkelt dit project en werkt er al aan sinds 2011. De realisatie van het project is een belangrijke stap om het windpotentieel van Korea te benutten. De verwachting is dat heel veel andere projecten volgen, ook gezien het feit dat het doel van de Koreaanse overheid om 20% duurzame energie te halen in 2030 nog ver weg is. De verwachting is dat tegen die tijd 13 GW aan offshore wind opgesteld is.

Pondera en Hanmi Global zijn erg blij met dit contract. “Het is voor ons een doorbraak na een paar jaar aanwezig te zijn in Korea en we hopen onze Koreaanse collega’s en klanten een stap verder te helpen met onze Westerse ervaring en kennis”, aldus Pondera Directeur Hans Rijntalder. Hanmi Global’s CEO Jong Hoon Kim voegt toe: “Ook voor ons is het een belangrijke stap. We hebben veel ervaring met project realisatie en constructie management, maar onze kennis van offshore wind is nog beperkt. Daarom zijn we blij dat we samenwerken met Pondera en deze opdracht samen kunnen uitvoeren.”

Eerste windturbine Drentse Monden en Oostermoer draait

Eerste turbine draait

Na 10 jaar aan het project te hebben gewerkt, kunnen de initiatiefnemers van windpark Drentse Monden Oostermoer met trots melden dat de eerste windturbine van het type Nordex N131 bij Exloërmond op 17 augustus is gestart met het draaien van testrondes, waarna inbedrijfstelling kon volgen.

Speciale aanpassingen aan de turbine

Het bijzondere aan deze windturbine is dat hij veel minder elektromagnetische straling uitzendt dan normale windturbines. Net als alle elektrische apparaten zenden ook windturbines deze straling uit, maar door bepaalde aanpassingen en speciale afscherming rond een aantal onderdelen van deze turbine is het gelukt om deze straling sterk te reduceren (tot 3000x). Dit is noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van de LOFAR-radiotelescoop in de directe omgeving van het windpark. Deze telescoop vangt zeer zwakke elektromagnetische signalen op uit de ruimte voor wetenschappelijk onderzoek.

Geplande voortgang

Voor het eind van dit jaar zijn alle tests afgerond en geëvalueerd. Planning is dat dan de bouw van de overige 44 windturbines kan beginnen. Het streven is dat eind 2020 het windpark volledig is gerealiseerd.

Het project

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., coöperatie De Windvogel en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Het windpark bestaat uit 45 windturbines in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Deze windturbines zullen naar verwachting 562,5 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken, evenveel als het totale jaarverbruik van 187.500 huishoudens (uitgaande van gemiddeld 3.000 kWh per huishouden).

Pondera Consult heeft voor het windpark de milieueffectrapportage opgesteld, bijeenkomsten begeleid, onderzoeken uitgevoerd en externe experts begeleid voor inhoudelijke onderzoeken. Daarnaast heeft Pondera Consult de vergunningaanvragen opgesteld en ondersteund in de gehele RCR-procedure voor de benodigde vergunningen.

Ook tijdens de realisatiefase van het windpark blijft Pondera Consult betrokken om de initiatiefnemers te ondersteunen op het gebied van vergunningenmanagement en diverse onderdelen van het constructiemanagement.

 

Pondera begeleidt aanbesteding voor windpark Nieuwleusen

Voor Westenwind 1 B.V. heeft Pondera in juli 2019 de tenderdocumentatie opgesteld voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van twee windturbines in de nabijheid van Nieuwleusen. De twee windturbines hebben een gezamenlijk maximaal geïnstalleerd vermogen van 9 MW. Met het project wordt er weer een goede stap gezet richting het doel van de Provincie Overijssel om vóór 2021 een totaal van 85,5 MW aan windenergie te realiseren.

Invitation to Tender

Voor het windpark heeft Pondera een zogenaamde “Invitation to Tender” in de markt gezet waarmee marktpartijen gevraagd worden om een aanbieding te doen voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het windpark. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de windturbines zelf, kraanopstelplaatsen, toegangswegen, bekabeling en het inkoopstation. Een bijzonder en uitdagend aspect is dat zowel de contractvoorwaarden van de UAV-gc 2005 als Fidic Yellow worden gebruikt. De aanbiedingen zullen worden beoordeeld op zowel kwaliteit als prijs. De verwachting is dat voor het einde van het jaar de beste markpartijen zijn geselecteerd voor het windpark. Op het moment dat de windturbines daadwerkelijk gerealiseerd worden zal Pondera ook het contractmanagement op zich nemen om te zorgen dat alles volgens de gemaakte afspraken verloopt.

Diensten van Pondera

Het begeleiden van aanbestedingen is een nieuwe dienst die Pondera sinds twee jaar aanbiedt aan diverse klanten. Ook voor contractering, bouwbegeleiding, het bemiddelen en afsluiten van PPA’s (stroomcontracten) en contractmanagement van duurzame energieprojecten kan Pondera u helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique Strijker op: a.strijker@ponderaconsult.com of bel 06 15 12 21 73.

Pondera’s GE Haliade-X 12 MW turbine in het nieuws

Vorige week kwam de gondel van de GE Haliade-X 12 MW turbine aan op de Maasvlakte in Rotterdam.
Zowel de NOS als RTL besteedde hier aandacht aan.

Kengetallen voor de Haliade-X 12 MW

Capaciteit: 12 MW
Rotordiameter: 220 meter
Hoogte: 260 meter
Lengte bladen: 107 meter
Jaarlijkse energieopbrengst: circa 67 GWh
Bestreken oppervlak: 38,000 m2

Algemeen

Pondera Development en SIF Holding ontwikkelen samen met GE Renewable Energy de Haliade-X op de Maasvlakte in Rotterdam. Pondera heeft, mede dankzij de extensieve kennis van en jarenlange ervaring met de Nederlandse wet- en regelgeving voor windenergie, de ontwikkeling van deze innovatieve turbine mogelijk gemaakt. Schaalvergroting van (offshore) windturbines is belangrijk om meer duurzame energie op te kunnen wekken, de energietransitie te versnellen en zo de effecten van klimaatverandering te beperken. De Haliade-X van 12 MW is een belangrijke schakel in deze ontwikkeling.

De offshore windturbine wordt op het land geplaatst om het uitvoeren van testen makkelijker te maken. Hiermee kan ook de data worden verzameld waarmee de turbine kan worden gecertificeerd – een noodzakelijke stap voor het commercieel beschikbaar stellen van de turbine.

De Haliade-X kan jaarlijks 67 GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg stroom voor 16,000 Europese huishoudens en zorgt zo voor een besparing van 42 megaton CO2. De Haliade-X zal najaar 2019 duurzame energie wekken op het terrein van SIF op de Maasvlakte.