GE Haliade-X 12 MW levert eerste stroom

De GE Haliade-X 12 MW heeft zijn allereerste kilowatturen geleverd. Het prototype van ’s werelds krachtigste offshore windturbine is hiermee zijn testfase ingegaan op de Maasvlakte in Rotterdam. De tijdens deze fase verzamelde data worden gebruikt om in 2020 het benodigde certificaat te verkrijgen. Vervolgens kan worden gestart met de serieproductie van deze grootste en meest efficiënte windturbine.

Kengetallen voor de Haliade-X 12 MW

Capaciteit: 12 MW
Rotordiameter: 220 meter
Hoogte:  260 meter
Lengte bladen: 107 meter
Jaarlijkse energieopbrengst: circa 67 GWh
Bestreken oppervlak: 38,000 m2

Algemeen

Pondera Development en SIF Holding ontwikkelen samen met GE Renewable Energy de Haliade-X op de Maasvlakte in Rotterdam. Pondera heeft, mede dankzij de extensieve kennis van en jarenlange ervaring met de Nederlandse wet- en regelgeving voor windenergie, de ontwikkeling van deze innovatieve turbine mogelijk gemaakt. Schaalvergroting van (offshore) windturbines is belangrijk om meer duurzame energie op te kunnen wekken, de energietransitie te versnellen en zo de effecten van klimaatverandering te beperken. De Haliade-X van 12 MW is een belangrijke schakel in deze ontwikkeling.

De Haliade-X kan jaarlijks 67 GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg stroom voor 16.000 Europese huishoudens en zorgt zo voor een besparing van 42 megaton CO2. De Haliade-X zal najaar 2019 duurzame energie wekken op het terrein van SIF op de Maasvlakte.

Plan vastgesteld voor Windpark Oeverwind

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft op 18 oktober jl. het bestemmingsplan vastgesteld voor Windpark Oeverwind, vervolgens is op 19 oktober de omgevingsvergunning voor de bouw verleend. Het bestemmingsplan was geagendeerd als hamerstuk na inhoudelijke behandeling in de raadskamer twee weken eerder. Windpark Oeverwind bestaat uit twee windturbines en wordt gesitueerd in het recreatiegebied Oeverbos langs ’t Scheur/Nieuwe Waterweg tussen de Blankenburgverbinding in aanleg en bestaande windturbines op de RWZI van Vlaardingen. Het project wordt gerealiseerd door het Vlaardings Energie Collectief met ondersteuning van de landelijke Coöperatie De Windvogel.

Pondera Consult heeft voor De Windvogel/VEC onder meer het bestemmingsplan opgesteld, de benodigde vergunningaanvragen voorbereid en opgesteld, divers inhoudelijk onderzoek uitgevoerd op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid en andere externe onderzoeken begeleid, als ook de initiatiefnemers en de gemeente inhoudelijk geadviseerd tijdens het tot dusver doorlopen traject.

 

Installatie van krachtigste windturbine ter wereld compleet!

Alledrie de bladen van de GE Haliade-X 12 MW zijn geïnstalleerd. De grootste en krachtigste windturbine ter wereld zal de komende weken in bedrijf gesteld worden.

Kengetallen voor de Haliade-X 12 MW

Capaciteit: 12 MW
Rotordiameter: 220 meter
Hoogte:  260 meter
Lengte bladen: 107 meter
Jaarlijkse energieopbrengst: circa 67 GWh
Bestreken oppervlak: 38,000 m2

Algemeen

Pondera Development en SIF Holding ontwikkelen samen met GE Renewable Energy de Haliade-X op de Maasvlakte in Rotterdam. Pondera heeft, mede dankzij de extensieve kennis van en jarenlange ervaring met de Nederlandse wet- en regelgeving voor windenergie, de ontwikkeling van deze innovatieve turbine mogelijk gemaakt. Schaalvergroting van (offshore) windturbines is belangrijk om meer duurzame energie op te kunnen wekken, de energietransitie te versnellen en zo de effecten van klimaatverandering te beperken. De Haliade-X van 12 MW is een belangrijke schakel in deze ontwikkeling.

De Haliade-X kan jaarlijks 67 GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg stroom voor 16,000 Europese huishoudens en zorgt zo voor een besparing van 42 megaton CO2. De Haliade-X zal najaar 2019 duurzame energie wekken op het terrein van SIF op de Maasvlakte.

Netaansluiting na 2023

Van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari ligt een concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage voor Net op zee Hollandse Kust (noord met Hollandse kust (noordwest) of (west). Hierin staan kaders voor het op te stellen milieueffectrapport (MER). Met het oog op toekomstige windparken waarvan de bouw tussen 2024 en 2030 wordt voorzien, wordt de eerder vastgestelde NRD net op zee Hollandse Kust (noord) uitgebreid om ook direct onderzoeken te kunnen laten uitvoeren ten behoeve van een nieuw potentieel windenergiegebied: Hollandse Kust (noordwest) of (west).

Wat gaat er gebeuren?

TenneT had al plannen om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met het landelijke hoogspanningsnet. In totaal gaat het om zeven tracéalternatieven die onderzocht worden in het MER. Met de aanvulling voor Hollandse Kust (noordwest) of (west) wordt hieraan toegevoegd:

  • Een tweede platform op zee (noordwest) of (west) en eventueel een hulpplatform;
  • Twee extra ondergrondse kabelsystemen;
  • Een tweede transformatorstation;
  • Een extra ondergrondse aansluiting op het hoogspanningsnet.

Dit heeft tot gevolg dat in het MER voor de zeven genoemde tracéalternatieven een bredere strook en voor het transformatorstation een groter oppervlak wordt onderzocht. Daarnaast worden op zee de tracés tussen Hollandse Kust (noord) en (noord-west) en (west) onderzocht.

Deze aanvullende NRD is opgesteld door Pondera Consult en Arcadis en beschrijft wat onderzocht wordt in het op te stellen Milieueffectrapport (MER). Daarnaast begeleidt Pondera Consult in samenwerking met Arcadis de m.e.r. procedure, de vergunningen en de passende beoordeling.

Meer informatie over het aanvullende NRD is hier te vinden.

aanvullende NRD net op zee

 

Pondera Consult ondersteunt Raedthuys bij windturbine in Goor

Raedthuys Pure Energie en de Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) willen samen een windturbine, met een ashoogte van maximaal 140 meter hoog en wieken van maximaal 61 meter, plaatsen op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek bij Goor. Pondera Consult ondersteunt de initiatiefnemers onder meer met het uitvoeren van onderzoek, het maken van de fotovisualisaties en de voorbereiding van de ruimtelijke planvorming en vergunningaanvraag. Als alles meezit, kan de turbine in 2018 worden gebouwd en operationeel worden. Pondera is blij met deze Twentse samenwerking, zo dicht bij huis.

WT Zenkeldamshoek FP01

Plan uw afspraak op de Winddag 2015

Pondera Consult is op 12 juni a.s. met een stand aanwezig op de Winddag 2015.

Als u ook de Winddag bezoekt zouden wij het erg op prijs stellen om u te mogen ontvangen op onze stand. Een heel groot deel van de adviseurs van Pondera is op de Winddag 2015 aanwezig om u te adviseren en bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Middels onderstaand inschrijfformulier kunt u een afspraak inplannen met de aanwezige adviseurs en eventueel een GRATIS toegangskaart aanvragen.

Uw voornaam

Uw achternaam

Bedrijfsnaam

Postadres

Postcode

Plaats

Uw email

Graag bezoek ik de stand van Pondera om:

De persoon die ik graag wil spreken is:

GRATIS toegangskaart
ik ontvang graag een GRATIS toegangskaart voor de Winddag

Nieuwsbrieven
ik ontvang graag de Pondera nieuwsbrief en uitnodigingen

U ontvangt per mail een bevestiging.

 

Gratis kaarten NWEA Winddag 12 juni 2015

De NWEA Winddag wordt dit jaar gehouden op 12 juni in de Fabrique in Utrecht met als thema: Energietransitie in uitvoering.

De winddag 2015 gaat over werk in uitvoering. Wie zijn de mensen en organisaties die hieraan werken? Waar zijn ze mee bezig? Welke kansen zien zij? Wat hebben ze geleerd en willen ze met u delen? Waar lopen ze tegen aan? Gaan we op tijd onze doelstellingen halen? 6.000 MW op land en 4450 MW op zee. Het is niet niks. Waar moeten we extra energie in steken?

Komt u ook?

GRATIS toegangskaarten

Zowel Pondera Consult als Wind Minds, waar Pondera onderdeel van is, zijn aanwezig op de Winddag. Wij hebben een 30-tal GRATIS toegangskaarten in ons bezit en deze geven wij graag weg aan onze relaties.

Stuur een mail naar Ester Bierens en zij stuurt u graag een toegangskaart toe.

Graag tot ziens op stand 2 en 3 in Loods 6 van de Winddag op 12 juni  2015!

Het jaar van Pondera Consult in het kort

Het einde van 2015 is alweer in zicht. In veel opzichten een bijzonder jaar. Dat geldt ook voor Pondera Consult. Wij hebben het afgelopen jaar druk gewerkt aan de grotere rijkscoördinatie (rcr) projecten Windpark Fryslân, Windpark Wieringermeer, Windpark N33 en Windpark Drentse Monden Oostermoer. Projecten die soms gevoelig liggen in de omgeving. Daarnaast zijn we weer een nieuw rcr-project gestart zijn in Flevoland: Windpark Zeewolde. Een bijzonder project, ook vanwege de herstructureringsopgave in de provincie. Toch zijn het zeker niet alleen grote projecten waar wij aan werken. We hebben het afgelopen jaar aan zo’n 130 projecten gewerkt. Dat betreft veelal kleine projecten; steeds vaker met energie coöperaties en lokale partijen. Het is duidelijk te merken dat de windprojecten in een stroomversnelling komen in Nederland.

Makkum

Trots zijn we ook op het feit dat we op offshore gebied, naast Borssele, nu ook het zoekgebied Hollandse Kust Zuid voor de Nederlandse overheid mogen ontwikkelen met een nieuwe partner: Aveco de Bondt. Naast de offshore en onshore projecten mochten we met Bosch en Van Rijn ook de Winddag 2015 organiseren. Een prachtige dag die een vervolg krijgt in 2016. Ook aan de belangstelling voor die dagen is te merken dat windenergie in Nederland momenteel een serieuze bedrijfstak aan het worden is. Tot slot nemen ook de internationale activiteiten toe en zijn we betrokken geraakt bij offshore windprojecten in de emerging market van Zuid-Korea.

2016 voor Pondera Consult

Ook van 2016 mag verwacht worden dat het weer druk wordt. Dat is ook wel logisch want in de aanloop naar 2020 moeten er nog heel wat windturbines geplaatst worden om de energiedoelen te halen. Het jaar 2016 is wat dat betreft belangrijk omdat er een evaluatie van het energieakkoord plaatsvindt. Feitelijk zijn we bezig met een enorme inhaalslag. Als Pondera Consult proberen we ons hierop met onze klanten voor te bereiden. Om die reden zijn de afgelopen maanden vijf nieuwe medewerkers begonnen.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Spannende en enerverende jaren liggen dus voor de boeg. Langs deze weg wil ik u als klant of relatie van harte danken voor de samenwerking dit jaar. En natuurlijk wensen wij een ieder fijne feestdagen toe en een mooi begin van 2016! Hopelijk zien we velen van jullie bij onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 2016 in Slot Zeist. Klik hier om u aan te melden.

Met vriendelijke groet,

Hans Rijntalder

 

Foto: Windpark Fryslân, visualisatie gemaakt vanaf Makkum

Pondera Services volledig geïntegreerd in Pondera Consult

Vanaf 2015 is de technische dienstverlening en ondersteuning die tot nu toe onder de naam Pondera Services werd uitgevoerd, zoals akoestische onderzoeken, onderzoek naar slagschaduw, opbrengstberekeningen en visualisaties, volledig geïntegreerd in Pondera Consult. Vanaf nu worden alle diensten door Pondera Consult aangeboden en verzorgd.

Pondera Services is ontstaan na de samenwerking met Van Grinsven Advies in 2011 en hebben we aanvankelijk samen opgezet met Ventolines. Na de overname van alle aandelen in 2013 door Pondera Consult is een traject uitgezet om deze diensten verder te professionaliseren en uit te breiden. Daarbij past uiteindelijk één adviesorganisatie voor alle diensten op het terrein van duurzame energie.

Voor u geen veranderingen

Voor u als relatie of klant verandert er niet veel. Het team met Andrew Beltau, Dion Oude Lansink, Bouke Vogelaar en Paul Janssen blijft u met veel enthousiasme dezelfde diensten verlenen, maar onder een andere naam. Loek van Grinsven zal de komende periode nu echt wat meer van zijn welverdiende pensioen gaan genieten, hoewel hij achter de schermen nog wel betrokken is bij de ontwikkelingen van Pondera Consult. Het team zal mogelijk de komende periode ook nog versterkt worden, omdat de vraag naar technische diensten toeneemt.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Andrew Beltau (074-2489945 of 06-25278483, a.beltau@ponderaconsult.com).

IMG_1356 2