Subsidieregeling SDE++ wordt in september opnieuw opengesteld

  Om de CO2 uitstoot te verminderen, maakt de Nederlandse overheid in 2024 een budget van € 11,5 miljard beschikbaar voor grootschalige duurzame (energie)projecten. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit een verwachte CO2-besparing van circa 4,7 megaton op in 2030. Van 10 september tot en met 10 oktober 2024 wordt de…

Vergunning verleend voor windturbine Landtong Rozenburg

Na een intensief voorbereidingstraject is deze week de vergunning verleend voor de windturbine op de Landtong bij Rozenburg. De gemeente Rotterdam en de bevoegde gezagen (Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat) hebben op 4 september 2023 de definitieve besluiten verleend voor de bouw van één windturbine op de Landtong in Rozenburg. Foto’s: visualisaties windturbine Landtong Rozenburg. Het…

Windturbines in Duiven gerealiseerd

  Afgelopen maand zijn de laatste bladen gehesen voor de twee Enercon windturbines op de rioolwaterzuivering op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Daarmee is het windpark gereed voor de uitvoeringstesten alvorens deze in gebruik genomen gaat worden. Deze windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 8,4 MW gaan samen jaarlijks energie opwekken voor circa 7.000…

Minister Jetten presenteert strategie voor energiesysteem van de toekomst

Minister Jetten heeft vandaag namens het kabinet met het Nationaal Plan Energiesysteem en Programma Energiehoofdstructuur de strategie, richtinggevende keuzes en plan voor de benodigde ruimte voor het energiesysteem van 2050 gepresenteerd. CE Delft, Pondera en BRO hebben in samenwerking de integrale effectenanalyse (IEA) voor het Programma Energiehoofdstructuur uitgevoerd.   Klimaatneutraal Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat…

Pondera Indonesië krijgt prestigieus UNOPS-project toegewezen voor onderzoek naar onshore wind

Pondera heeft een prestigieus project toegewezen gekregen waarmee de mogelijkheden van onshore wind in Indonesië uitgebreid worden onderzocht. Dit project, “Wind Energy Development in Indonesia: Investment Plan”, wordt geleid door Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) en is ondergebracht bij United Nations Office for Project Services (UNOPS). Pondera kijkt uit naar de start van deze…

Een dag op stap met Ton Huijben, sitemanager bij Pondera: “Je hoeft je geen moment te vervelen als je dit werk doet.”

    Op kantoor in Arnhem zul je Ton Huijben niet vaak treffen. Als sitemanager bij Pondera is Ton meer op de bouwplaats te vinden, waar hij voor grote energieprojecten als supervisor wordt ingezet.  Dit zijn vaak langlopende projecten die soms wel twee jaar kunnen duren. Tot begin dit jaar deed hij dat voor Energiepark…

Cameradetectiesysteem voor de wespendief

Pondera doet in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek naar een detectiesysteem die het aanvaringsrisico van de wespendief met windturbines kan minimaliseren. Provincie Gelderland heeft besloten om in het Natura2000-gebied Veluwe en 1 km daaromheen geen windturbines toe te staan. In de zone van 1-8 km om het gebied heen is het opwekken van windenergie…

In gesprek met Whiffle, het weerdata-bedrijf dat heel nauwkeurig kan modelleren

Whiffle is in 2016 gestart als een spin-off van TU Delft. Simpel gezegd is Whiffle een weerdata-bedrijf dat zeer nauwkeurig het weer kan modelleren op heel kleine schaal. Dit doet Whiffle met het door hen zelf ontwikkelde model GRASP. Pondera’s Kyra de Haan en Mark Rijntalder gingen in gesprek met Bob Meijer en Adriaan Derksen over hun nieuwste innovatie.

Schone energie? Ondersteun burgerinitiatieven

De energietransitie is onvermijdelijk en veel mensen willen schone energie. Toch kan het schuren bij omwonenden als er een windturbine geplaatst worden in de nabijheid van hun woning. Geluid en slagschaduw kunnen bij sommigen voor stress en ergernis zorgen. Prof. Dr. Gundula Hübner doet onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van duurzame energiebronnen. “iedereen heeft een andere beleving van de energietransitie. Wij willen door middel van empirisch onderzoek begrijpen waarom de een het accepteert en de ander er ontstemd over is”.

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-besluiten omgevingsvergunning windpark IJsselwind Zutphen ter inzage

Burgerinitiatief IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Twee windturbines zijn van IJsselwind en één turbine is van waterschap Rijn en IJssel. Voor het project is eerder een ruimtelijk procedure doorlopen, zijn een milieueffectrapportage en bestemmingsplan vastgesteld door…

Pondera en SEWA ondertekenen MOU

Pondera en SEWA tekenen MOU om de ontwikkeling van wind- en zonneparken in Sharjah mogelijk te maken

Op 9 mei jl. hebben Hans Rijntalder, voorzitter van Pondera en H.E. Saeed Sultan Al Suwaidi, voorzitter van SEWA (Sharjah Electricity, Water & Gas Authority), in Arnhem een MOU getekend voor een langdurige samenwerking voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in Sharjah. SEWA is het staatsbedrijf van het emiraat Sharjah. De intentieverklaring is bijzonder,…

Pertamina NRE en Pondera zetten eerste stappen voor de ontwikkeling van windparken in Indonesië

Pertamina NRE en Pondera Development BV (Pondera) hebben op donderdag 21 april 2022 een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend over de ontwikkeling van windenergie in Indonesië. Hiermee zijn beide partijen overeengekomen zich te richten op samenwerking voor het ontwikkelen van windparken in meerdere regio’s. De samenwerking omvat zowel strategische en technische als commerciële aspecten. Het…

Pondera zet unieke weertechnologie van Whiffle in om het complexe gedrag van de wind beter te modelleren

Pondera heeft een licentieovereenkomst gesloten met Whiffle om gebruik te maken van het innovatieve GRASP-model (GPU-Resident Atmospheric Simulation Platform). Dit model maakt gebruik van Graphics Processing Units (GPU’s) voor het uitvoeren van LES (Large Eddy Simulation)-weersimulaties en stelt gebruikers in staat om windstudies uit te voeren op zeer hoge resoluties. Hiermee kunnen lokale weer- en…

Handreiking lokale normering windenergie: een hulpmiddel voor lokale overheden die verder willen met wind!

In juni 2021 stelde De Raad van State de landelijke milieunormen buiten werking. Veel gemeenten worstelen sindsdien met de vraag: hoe nu gaan we nu verder met windenergie? Om die reden heeft de Provincie Zuid Holland in samenwerking met enkele gemeenten in de Rotterdamse Stadsregio en Milieudienst Rijnmond (DCMR) een handreiking opgesteld voor lokale overheden…

Pondera verzorgt selectieproces en toestemmingstraject voor ‘uitzetten van windturbineverlichting’

De vaak hinderlijke obstakelverlichting van windturbines boven de 150 meter mag ‘s nachts vaker uit. De verlichting schakelt dan alleen in als een vliegtuig een windpark nadert. Hiervoor wordt een detectiesysteem gebruikt. De eerste detectiesystemen zijn inmiddels getest en voldoen aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat betekent dat in meer windparken…

Financial close voor Windpark Bovenwind

Eind november 2021 heeft Windpark Bovenwind een financial close bereikt en is de final notice to proceed verstrekt aan windturbinefabrikant ENERCON en aannemer Van den Heuvel. Mede door de inzet van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) en het waterschap WDO Delta en de prettige samenwerking met de ASN Bank, kon deze mijlpaal in een…

Pondera geeft opdracht voor MER en bestemmingsplan terug aan gemeente Barendrecht

De gemeente Barendrecht werkt al enkele jaren aan de voorbereidingen voor de mogelijke realisatie van windenergie rondom knooppunt Vaanplein. Voor het opstellen van het bestemmingsplan ondersteunt Pondera de gemeente. Recent is door de gemeente besloten ook een m.e.r. procedure te doorlopen en in december heeft Pondera opdracht gekregen om de MER op te stellen. Parallel…

Contract windturbines Duiven getekend

Eind oktober 2021 heeft Waterschap Rijn en IJssel het leveringscontract en het onderhoudscontract voor twee E-138 EP3 E2 windturbines van Enercon ondertekend. Deze windturbines, met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 8,4 MW, zullen naar verwachting voor eind 2023 worden geplaatst op het terrein van de rioolwaterzuivering op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Hiermee kunnen beide…

Herstelplan en -besluiten voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding ter inzage

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over Windpark Delfzijl Zuid. In die uitspraak zijn de bepalingen in paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en 3.2.3 van de Activiteitenregeling buiten toepassing gesteld, waardoor ze niet meer als toetsingskader gesteld mogen worden (ook bekend als het ‘Nevele-arrest’). Dat…

Pondera beoordeelt prestatie van bestaande windparken

Om de prestatie van bestaande windparken te beoordelen en specifiek te bekijken of een windpark z’n beoogde energieopbrengst behaalt, heeft Pondera een methode ontwikkeld voor het opstellen van een zogenaamde ‘Post-Construction Assessment’. Met deze methode analyseert Pondera SCADA-data van het windpark (een elektronisch logboek van meet-en statuswaarden per windturbine), en berekent vervolgens wat de ideale,…

Pondera’s Podium: afstudeeronderzoek Tom Herfs

Sinds juni 2021 werkt Tom Herfs bij Pondera. Binnen het team Milieu en Ruimte houdt Tom zich als junior adviseur duurzame energie bezig met onder andere haalbaarheidsonderzoeken en GIS-analyses. Tom heeft extra affiniteit met de sociaal-maatschappelijke aspecten van hernieuwbare energieprojecten. In 2020 heeft hij zijn master Science, Management & Innovation behaald. Zijn afstudeeronderzoek ging over…

Blog: De veiligheid van windturbines

Het is gelukkig een zeldzaamheid, maar ook windturbines kunnen zodanig kapotgaan, dat ze een risico vormen voor de veiligheid van de omgeving. Je kunt je er iets bij voorstellen: het afbreken van een (deel van een) rotorblad, het omvallen van de toren of het naar beneden vallen van de gondel. Hoewel ongelukken bijna nooit voorkomen…

Windturbinecontract WP Bovenwind getekend

Eind juni 2021 heeft de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst het leveringscontract voor drie E-138 EP3 E3 windturbines van Enercon ondertekend voor Windpark Bovenwind. Een primeur, want dit zijn de eerste windturbines van dit type die wereldwijd gebouwd gaan worden. Pondera heeft namens de coöperatie de aanbesteding begeleid en de contractering van Enercon succesvol afgerond. In…

Start realisatie Windplan Groen

De realisatie van Windplan Groen is gestart. De eerste bestaande windturbines in het gebied worden inmiddels verwijderd (gesaneerd) en op 28 mei 2021 is het officiële startschot gegeven voor de bouw. Die begint met de realisatie van het hoogspanningsstation aan het Olsterpad. Windplan Groen is een initiatief in zuidoost Flevoland, in de gemeente Dronten. Het…

Blog: Betekenis uitspraak Raad van State over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding / Nevele Arrest

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag 30 juni uitspraak gedaan in Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (zie hier voor de uitspraak) en het ‘Nevele-arrest’. De uitspraak is niet onopgemerkt gebleven in de media. Maar wat betekent de uitspraak nu werkelijk voor de ontwikkeling van windparken; moeten alle projecten ‘on hold’? En…

Studenten Utrecht Universiteit ronden onderzoek af naar alternatieven energieopslag

Vijf enthousiaste studenten van de bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement aan de Utrecht Universiteit, hebben in samenwerking met Pondera een antwoord proberen te geven op de vraag welke energieopslagtechnieken kansen kunnen bieden voor Nederlandse windprojecten. Energieopslag is tegenwoordig een ‘hot topic’ en wordt algemeen beschouwd als een van de pijlers voor een energiesysteem dat volledig op…

Pondera ondersteunt Deddens bij overname Energiepark Pottendijk

Eind 2020 heeft Shell de projectrechten van Energiepark Pottendijk volledig overgenomen van projectontwikkelaar Deddens. Pondera heeft een actieve rol gespeeld om deze overname mogelijk te maken. Door deze overeenkomst komen de bouw  en realisatie van het energiepark een grote stap dichterbij. Het project kent voor Pondera een lange voorgeschiedenis. Om de verkoop van Energiepark Pottendijk…

Pondera en Eneco sluiten raamwerkovereenkomst

Om de samenwerking tussen Pondera en Eneco te onderstrepen en vlotter te laten verlopen, heeft Pondera op initiatief van Eneco opnieuw een raamwerkovereenkomst afgesloten. Pondera en Eneco werken sinds enige jaren succesvol samen aan verschillende projecten, zoals Windpark Maasvlakte 2, Windpark Oranjepolder in Oosterhout en Windpark Nieuwe Waterweg. De overeenkomst ziet toe op allerlei werkzaamheden,…

Het project Strekdammen

Eind 2020 hebben Pondera en Rebel met ABN AMRO de financiering voor het Windpark Strekdammen (WPS) afgerond. Pondera en Rebel zijn van plan in de monding van de Eemshaven twee GE windturbines te realiseren met een vermogen van in totaal 11 MW. Met de financial close achter de rug, hebben Pondera en Rebel in samenwerking…

Strekdammen gradiëntmetingen

In de zomer van 2020 heeft Pondera de opdracht gekregen om een korte windmeetcampagne uit te voeren om het effect van het bestaande windpark Eemshaven op de windsnelheid te bepalen. Eerder dit jaar heeft Pondera Development het recht gekocht om 2 windturbines te bouwen bij het Nederlandse kustproject Strekdammen, net ten noorden van de Eemshaven.…

Positief advies Commissie m.e.r. Windpark Maasvlakte 2

De Commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies afgegeven voor het Milieueffectrapport van Windpark Maasvlakte 2. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het Windpark Maasvlakte 2 waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Pondera heeft het MER, de benodigde onderzoeken en de vergunningsaanvragen…

ISO-certificering voor Pondera

Pondera is ISO-9001 gecertificeerd! De certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van Pondera Consult heeft op 18 november 2020 plaatsgevonden conform de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 9001:2015. Onze ISO-certificering strekt zich uit over onderzoek en advisering op het gebied van duurzame energie, klimaat, ruimtelijke ordening en milieu. Zo zorgen wij ervoor dat we altijd voldoen aan de…

Vergunning voor uitbreiding transformatorstation Wesselerbrink Enexis verleend

Om zonneparken en windparken in Overijssel aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk, willen netbeheerders Enexis en TenneT het bestaande elektriciteitsnetwerk versterken. Op verschillende plekken worden transformatorstations daarvoor aangepast en uitgebreid. In de gemeente Enschede zijn er diverse concrete zonneparkprojecten vergund of in procedure. Een uitbreiding van het transformatorstation Wesselerbrink is noodzakelijk om nieuwe projecten…

Visualisatie windpark WAP

Bestemmingsplannen Windparken Willem Annapolder en Landmanslust vastgesteld

De gemeenteraad van Kapelle heeft op 27 oktober 2020 de bestemmingsplannen voor Windpark Willem Annapolder en Windpark Landmanslust vastgesteld en het college heeft de benodigde vergunningen verleend. Voor dit project is al eerder een milieueffectrapport opgeleverd en een advies van de commissie m.e.r. gepubliceerd. Met deze besluiten is de weg vrijgemaakt voor de vervanging van…

Windmetingen in Indonesië

Het Pondera team in Jakarta, onder leiding van Chandra Soemitro heeft onlangs de eerste LiDAR in Indonesië geplaatst. Onze collega Maarten Graveland vloog speciaal hiervoor naar Indonesië om het team in Jakarta te ondersteunen met het plaatsen en installeren van de LiDAR. Dat deze installatie net iets anders gaat dan in Nederland kunt u zien…

Pondera ondersteunt project Wind voor Buren

Pondera ondersteunt het project Wind voor Buren bij het uitvoeren van een windmeting. Wind voor Buren is een lokaal initiatief van de familie Kristen, de coöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het idee is om twee windturbines te plaatsen nabij knooppunt Buren (A1/A35). Eén van de twee beoogde turbines wordt van de coöperatie…

Windplan Groen onherroepelijk

Op 16 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het inpassingsplan en de vergunningen voor Windplan Groen. Als gevolg van de positieve uitspraak zijn het inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk en kan het windplan worden gebouwd. Pondera feliciteert de initiatiefnemers verenigd in Windkoepel Groen met de uitspraak. Met deze uitspraak is een volgende belangrijke mijlpaal op de weg naar realisatie behaald.

windopland

Beschikking SDE+ voor Windpark Agro-Wind Reusel toegekend door RVO

In de afgelopen (extra) SDE+ voorjaarsronde heeft Pondera namens Windpark Agro-Wind Reusel B.V. een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de SDE+ exploitatiesubsidie. RVO heeft onlangs besloten om de SDE+ subsidie toe te kennen aan dit project. Hiermee is de volgende stap richting realisatie van dit windpark gezet. Pondera feliciteert Windpark Agro-Wind Reusel B.V. met SDE+ beschikking!

Saba onderzoekt haalbaarheid van windenergie

Het openbaar bestuur van Saba, de Saba Electric Company (SEC) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verkennen de mogelijkheden om het aandeel van duurzame energie verder uit te breiden. Eén van de opties is windenergie. SEC heeft Pondera gecontracteerd om hiervoor een ​​haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek past in de ambities van…

windopland

Pondera, CE Delft en BRO aan de slag met Programma Energiehoofdstructuur

In samenwerking met CE Delft gaan BRO en Pondera onder de raamovereenkomst MER / RIP de integrale effectenanalyse (IEA) voor het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) uitvoeren. De effectanalyse is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Certificaat voor Haliade-X 12 MW

In juni 2020 heeft GE bekend gemaakt dat de Haliade-X 12 MW een voorlopig typecertificaat ontvangen heeft van DNV-GL. Hiermee is de meest krachtige turbine ter wereld een stap dichtbij de volledige typecertificering. Het gaat om het “IECRE Provisional RNA Component Certificate”, waarmee is aangetoond kan worden dat GE’s Haliade-X-prototype voldoet aan de hoogste veiligheids-…

Expert Meeting Stikstof

Projectoplossingen door of ondanks het nieuwe beleid?Een Expert Meeting zoals het bedoeld is. Pondera en ENVIR Advocaten Op 6 februari 2020 hebben Pondera en ENVIR Advocaten gezamenlijk een expert meeting georganiseerd, waarin uitgebreid is stilgestaan bij hét issue van de afgelopen maanden: de stikstofimpasse. Graag nemen we u even mee langs de sprekers en welke…

Pondera op Sustainability Career Event 2020

Op donderdag 6 februari was Pondera voor de tweede keer aanwezig op het Sustainability Career Event in Utrecht. Op dit jaarlijkse nationale carrière-evenement voor studenten en starters staat duurzaamheid centraal. Pondera’s stand op de bedrijvenmarkt werd bezocht door een kleine duizend studenten en starters. Hier konden ze meer leren over de werkzaamheden en projecten van…