Definitief Besluit Flora- en faunawet ontheffing windpark Drentse Monden – Oostermoer gepubliceerd

Op 7 april 2017 is de definitieve ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet voor windpark Drentse Monden en Oostermoer ter inzage gelegd. Deze ontheffing is een van de laatste belangrijke besluiten die benodigd zijn voor de bouw- en exploitatie van het windpark. Met deze publicatie zijn de belangrijkste vergunningen verleend voor dit project en is een mijlpaal bereikt. Pondera Consult ondersteunt de initiatiefnemers bij het verkrijgen van de vergunningen. De publicatie in de Staatscourant is hier te vinden: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-18676.html