Definitief besluit over Windpark Fryslân

Minister Kamp van Economische zaken en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu hebben een besluit genomen over het inpassingsplan en de vergunningen voor Windpark Fryslân. Op 4 maart 2016 zijn de ontwerpbesluiten ter inzage gegaan en hebben belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen. Eind september zijn de definitieve besluiten door de ministers ondertekend. Met de ondertekening van de besluiten is Windpark Fryslân gereed voor verdere besluitvorming.

Windpark Fryslân bestaat uit 89 windturbines met een opgesteld vermogen van ca. 320 MW. Het windpark levert daarmee groene stroom aan zo’n 340.000 huishoudens en draagt voor een substantieel deel bij aan de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020.

Pondera Consult is onder meer betrokken bij het opstellen van het MER, de vergunningaanvragen en het begeleiden van de procedures voor Windpark Fryslân.

Makkum voor website