Geluidonderzoek

Voor elk op te richten windpark of individuele turbine is een akoestisch (geluid) onderzoek verplicht volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Pondera onderzoekt de geluidemissie en –belasting van windturbines en de effecten op woningen in de omgeving.

Er zijn verschillende mogelijkheden die passen bij het moment en diepgang van de vraag. De bandbreedte loopt van:

  • Een globaal verkennende analyse met geluidcontouren (Geomilieu) gebaseerd op afstanden tot aan woningen, omvang van windpark en windturbinegrootte. Dit kan dienen als onderbouwing voor een haalbaarheidsstudie of plan-m.e.r.;
  • Een uitgebreide akoestische rapportage op basis van modelberekeningen (Geomilieu) waarin ook aspecten als laagfrequent geluid, cumulatieve effecten en mitigerende maatregelen aan bod kunnen komen. Dit kan dienen als onderbouwing voor een milieueffectrapportage, ruimtelijk plan of vergunningaanvraag.

Inmiddels hebben we ervaring in meer dan 1000 projecten. Doordat wij veel kennis hebben over de procedures, laten we de akoestische rapporten goed aansluiten bij de randvoorwaarden van het bevoegd gezag.

Hoe wordt geluid van windturbines berekend?

Het geluid wordt berekend met een model. Dit model is gebaseerd op het Reken- en meetvoorschrift windturbines (Activiteitenbesluit). Bij het bepalen van het geluid van een windturbine wordt gekeken naar de geluidproductie als gevolg van de wieken, de ondergrond van de omgeving (reflecteert de bodem geluid of absorbeert deze het geluid juist) en aanwezige objecten (bijvoorbeeld gebouwen en vegetatie). De wettelijk toegestane geluidnorm voor windturbines is een niveau van 47 dB Lden en 41 dB Lnight op de gevel van een woning. Bij het berekenen van het geluidniveau bij woningen voor een specifiek project wordt het niveau ook wel vertaald in afstanden op een kaart; dit worden geluidcontouren genoemd.

Naast toetsing aan de wettelijke normen kan ook cumulatie met andere geluidbronnen zoals oa. wegverkeer en industrie worden berekend en beoordeeld.