Geluidonderzoek

Voor elk op te richten windpark of individuele turbine is een akoestisch (geluid) onderzoek verplicht volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Pondera onderzoekt de geluidemissie en –belasting van windturbines en de effecten op woningen in de omgeving.

Er zijn verschillende mogelijkheden die passen bij het moment en diepgang van de vraag. De bandbreedte loopt van:

  • Een globaal verkennende analyse met geluidcontouren (Geomilieu) gebaseerd op afstanden tot aan woningen, omvang van windpark en windturbinegrootte. Dit kan dienen als onderbouwing voor een haalbaarheidsstudie of plan-m.e.r.;
  • Een uitgebreide akoestische rapportage op basis van modelberekeningen (met behulp van softwareprogramma Geomilieu) waarin ook aspecten als laagfrequent geluid, cumulatieve effecten en mitigerende maatregelen aan bod kunnen komen. Dit kan dienen als onderbouwing voor een milieueffectrapportage, ruimtelijk plan of vergunningaanvraag.

Inmiddels hebben we ervaring in meer dan 1000 projecten. Doordat wij veel kennis hebben over de procedures, laten we de akoestische rapporten goed aansluiten bij de randvoorwaarden van het bevoegd gezag.

Hoe wordt geluid van windturbines berekend?

Het geluid wordt berekend met een model. Dit model is gebaseerd op het Reken- en meetvoorschrift windturbines (Activiteitenbesluit). Bij het bepalen van het geluid van een windturbine wordt gekeken naar de geluidproductie als gevolg van de wieken, de ondergrond van de omgeving (reflecteert de bodem geluid of absorbeert deze het geluid juist) en aanwezige objecten (bijvoorbeeld gebouwen en vegetatie). De wettelijk toegestane geluidnorm voor windturbines uit het Activiteitenbesluit is een niveau van 47 dB Lden en 41 dB Lnight op de gevel van een woning. Bij het berekenen van het geluidniveau bij woningen voor een specifiek project wordt het niveau ook wel vertaald in afstanden op een kaart; dit worden geluidcontouren genoemd.

Naast toetsing aan de wettelijke normen kan ook cumulatie met andere geluidbronnen zoals onder andere wegverkeer en industrie worden berekend en beoordeeld.

Uitspraak Raad van State in zaak Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Als gevolg van de uitspraak van Raad van State op 30 juni 2021 in de zaak Windpark Delzijl Zuid Uitbreiding kunnen de normen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet zonder meer worden toegepast. Lees hier meer over in deze blog. De uitspraak is alleen van toepassing op windturbineparken, gedefinieerd als een park bestaande uit ten minste drie windturbines.

In de tussentijd kan het bevoegd gezag voor een concreet project eigen normen stellen ter vervanging van de normstelling uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Voor de besluitvorming geldt dat de te hanteren normen die nu project-specifiek moeten worden vastgelegd, moeten worden voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering.

Pondera heeft inmiddels voor tientallen projecten een project-specifieke milieubeoordeling gedaan waarin de effecten van mogelijke normstellingen op de omgeving worden onderzocht. Op basis van deze onderzoeken kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor een gepaste, project-specifieke norm.