Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsstudie is een ruimtelijk-technische analyse naar de mogelijkheden voor duurzame energie, zoals windenergie, zonne-energie of geothermie op een locatie. Een haalbaarheidsstudie, ook wel locatiestudie, kan afhankelijk van de vraag in de vorm van een snelle scan of meer uitgebreide toets worden uitgevoerd. Pondera heeft een haalbaarheid- en locatiescan voor windenergie ontwikkeld en heeft ruime ervaring met het opstellen van soortgelijke haalbaarheidsstudies voor projectontwikkelaars, overheden en grondeigenaren.

Het doel van een dergelijke studie is om voor een bepaalde locatie of regio de ruimtelijke mogelijkheden en potentie voor windenergie, zonne-energie of geothermie te verkennen. Met een GIS[1]-analyse wordt informatie verzameld over relevante gebiedskenmerken en bestaande functies die goed of minder goed verenigbaar zijn met duurzame energie. Doorgaans worden de volgende aspecten in kaart gebracht voor wind- en zonne-energie: (omgevings)hinder, externe veiligheid, netaansluiting, grondgebruik, ecologie, luchtvaart, archeologie en cultuurhistorie. Specifiek voor geothermie kan er worden gekeken naar de ondergrondse potentie zoals of watervoerende lagen van voldoende omvang en warmte zijn, en ook naar de nabijgelegen warmtevraag bijvoorbeeld industrie, warmtenetten, glastuinbouw.

Vervolgens kan er voor de geïdentificeerde locaties met ruimtelijke mogelijkheden voor duurzame energie een eerste aanzet worden gedaan voor een ontwerp van bijvoorbeeld een windpark of zonnepark. Desgewenst kunnen wij op basis van de uitkomsten van deze studie een indicatie geven van de energieopbrengst en de business case.

Met de resultaten van de haalbaarheidsstudie en locatiestudie kan inzicht worden verkregen in benodigde vervolgstappen, zoals het laten uitvoeren van nadere onderzoeken, ruimtelijke en juridische procedures.


[1] Geographical Information Software; programma voor het verzamelen, analyseren en bewerken van ruimtelijke en project-specifieke gegevens.