Layout ontwerp

Algemene layout optimalisatie

Bij het optimaliseren van de windpark layout komt een hoop kijken. Voor windparken op land kijkt Pondera eerst naar de beschikbare fysieke ruimte voor het windpark. Waar liggen de beperkingen door omliggende woningen of installaties? Welke randvoorwaarden geeft het lokale beleid met betrekking tot landschappelijke inpassing? Hoe wordt de impact op de flora en fauna binnen de perken gehouden?

Als al deze randvoorwaarden duidelijk zijn wordt op basis van het lokale windklimaat in combinatie met de SDE-regeling bepaald wat de optimale windturbine voor een gebied is. Vervolgens wordt voor het gekozen windturbinetype de optimale opstelling bepaald. Hierbij wordt de onderlinge windafvang (wake) tot een minimum beperkt. Dit wordt onder andere gedaan door goed rekening te houden met de overheersende windrichting. Bij het komen tot de optimale opstelling wordt ook de hoeveelheid stilstand voorziening voor geluid en schaduw geminimaliseerd.

Voor windparken op zee zijn er minder omgevingsfactoren waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het optimaliseren van de windpark lay-out. Voor offshore windparken ligt de nadruk meer op het zoveel mogelijk elektriciteit produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit gegeven wordt meestal aangeduid met de ‘Levelized Cost of Energy ‘(LCoE).

Om voor een offshore windpark tot een optimale lay-out te komen wordt begonnen met het bepalen van de ideale capaciteit van het windpark op de betreffende locatie. Dit hangt af van de hoeveelheid zeeoppervlak die beschikbaar is, de te gebruiken elektrische infrastructuur en of er gebruik gemaakt zal worden van ‘overplanting’. Bij ‘overplanting’ wordt er op gezette tijden meer stroom door de exportkabel gestuurd dan waarvoor deze geschikt is. Wanneer de optimale capaciteit van het windpark bepaald is, wordt bepaald met welke technieken deze capaciteit het beste in te vullen is. Hierbij wordt  gekeken naar de hoeveelheid en de grote van de turbines, het type fundering en de optimale parkbekabeling-route. Tot slot worden de windturbineposities fijn geslepen, om tot minimale wake-effecten te komen.