Duurzame energieprojecten zijn meestal zichtbare projecten. Windturbines, zonneparken en bijbehorende infrastructuur zorgen lokaal vaak voor grote veranderingen in de leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat de lokale omgeving van een project de kans krijgt om over dit project mee te denken én aan dit project mee te doen, zodat de opbrengsten hiervan ook lokaal terecht komen. Deze participatie kan in diverse vormen voorkomen.

Voor duurzame energieprojecten in Nederland wordt daarom vaak een participatieplan opgesteld. Een participatieplan heeft als doel om de omgeving te betrekken bij een duurzaam energieproject, bijvoorbeeld en windenergieproject. Omdat dergelijke projecten diverse reacties kunnen opleveren, is een participatieplan van belang. Door overheden wordt een participatieplan zeer gewaardeerd, en in sommige gevallen zelfs verplicht gesteld. Zowel de brancheorganisatie voor wind als die voor zon, NWEA en Holland Solar, hebben een gedragscode waarin het opstellen van een dergelijk plan is opgenomen. In de nieuwe Omgevingswet wordt het opstellen van een participatieplan voor ruimtelijke ontwikkelingen wettelijk verankerd.

In een goed plan worden de volgende zaken opgenomen:

Hoe wordt de omgeving bij het besluitvormingsproces van een duurzaam initiatief betrokken (procesparticipatie)?
Op welke manier, en in welke mate, kunnen omwonenden financieel meedoen aan het initiatief (financiele participatie)?

  1. Hoe wordt de omgeving bij het besluitvormingsproces van een duurzaam initiatief betrokken (procesparticipatie)?
  2. Op welke manier, en in welke mate, kunnen omwonenden financieel meedoen aan het initiatief (financiële participatie)?

Iedere omgeving is uniek. Dit betekent dat een participatieplan rekening moeten houden met de specifieke stakeholders en lokale ruimtelijke gebiedskenmerken bij een duurzaam energieproject.

Procesparticipatie

Het betrekken van de omgeving is een belangrijk streven bij ieder duurzaam energieproject. In een participatieplan worden de volgende vragen met betrekking tot procesparticipatie beantwoord:

  1. Wanneer wordt er gestart met de procesparticipatie?
  2. Wie moeten er aan dit proces deelnemen?
  3. Welke rol en bevoegdheden hebben de verschillende partijen?
  4. Welke vormen van procesparticipatie worden ingezet (van informeren tot meedenken tot meebeslissen)?

Financiële participatie

Economische betrokkenheid bij een project vergroot in algemene zin het draagvlak voor energieprojecten. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat voor windenergieprojecten de ervaren hinder afneemt als mensen economisch profijt hebben van een project. Voor grootschalige ruimtelijke veranderingen in de leefomgeving, zoals wind- en zonneparken, geldt dat een goede verdeling van de lusten en lasten de acceptatie en het draagvlak kunnen vergroten. Om dit te bereiken zijn er verschillende mogelijkheden:

  • aandelen of obligatielening;
  • lokaal eigendom – coöperatief project;
  • omgevingsfonds.

Pondera draagt in samenwerking met onze klanten graag actief bij aan het overleg met de omgeving. Wij kunnen u ook helpen met het opstellen van het participatieplan en/of het gehele traject verzorgen.

Senior Adviseur Duurzame Energie

terug naar diensten
meer informatie