Pondera verzorgt rapportages voor de slagschaduw van windturbines en de effecten op woningen in de omgeving. Ook wel slagschaduwonderzoek. Hiervoor maken we gebruik van windPRO©, GIS, KNMI-data en zelf ontwikkelde tools.

Er zijn verschillende mogelijkheden die passen bij het moment en diepgang van de vraag.

  • Een globaal verkennende analyse op basis van vuistregels gebaseerd op afstanden tot en richting van woningen en windturbinegrootte. Dit kan dienen als onderbouwing voor een haalbaarheidsstudie of plan-m.e.r.;
  • Een uitgebreid slagschaduwonderzoek op basis van modelberekeningen (windPRO©) waarin ook aspecten als kalender- en weeromstandigheden, cumulatieve effecten en mitigerende maatregelen aan bod komen. Dit kan dienen als onderbouwing voor een milieueffectrapportage, ruimtelijk plan of vergunningaanvraag.

Inmiddels hebben we ervaring in meer dan 200 projecten. Doordat wij veel kennis hebben over de procedures, laten we de slagschaduwrapporten goed aansluiten bij de randvoorwaarden van het bevoegd gezag.

Wat is slagschaduw

De draaiende wieken van windturbines kunnen in combinatie met de zon een bewegende schaduw op hun omgeving werpen. Dit wordt slagschaduw genoemd. De norm voor slagschaduw is vastgelegd in de Activiteitenregeling milieubeheer. Hierin staat dat windturbines voorzien moeten worden van een automatische stilstandvoorziening indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten (zoals woningen) indien:

  • De afstand tussen de woningen of andere gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter van de windturbine bedraagt;
  • En gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden. Dit wordt in de praktijk vaak vertaald naar een jaarlijkse slagschaduwduur van maximaal 6 uur per jaar.

In de onderstaande figuur is slagschaduw schematisch weergegeven. Lees deze blog voor meer informatie over de momenten waarop slagschaduw kan optreden.

terug naar diensten

Specialist Akoestiek en Externe Veiligheid