Windpark N33

Voor de Rijkscoördinatieregeling (RCR) Windpark N33 heeft Pondera de m.e.r.- en vergunningenprocedure verzorgd voor Yard Energy, Innogy (voorheen RWE) en het Ministerie van Economische Zaken. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan over Windpark N33 en geconcludeerd dat het besluit op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Het Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines van het type Siemens Gamesa DD-130 R19 met een ashoogte van 135 meter en tiphoogte van bijna 200 meter. Het windpark ligt in de gemeenten Meeden, Veendam en Oldambt langs de rijksweg N33.

Pondera heeft onderzoek gedaan naar verschillende (milieu)effecten waarvan geluid, slagschaduw, landschap en externe veiligheid de belangrijkste zijn voor dit windpark. Er zijn kaarten en fotovisualisaties gemaakt om de informatie te illustreren. De resultaten staan in een milieueffectrapport dat als basis heeft gediend dient voor het Rijksinpassingplan en de vergunningen. Gezien de ligging en bestuurlijke verhoudingen is informatieoverdracht middels het MER een belangrijk onderwerp. Naast het MER heeft Pondera de vergunningaanvragen en ontheffingen verzorgd zoals voor de Wabo, de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken en Spoorwegenwet. Pondera draagt eveneens bij aan de bouw van het windpark door het permit management in deze fase te verzorgen. Dit betreft het aanleveren van rapporten en gegevens om alle benodigde toestemmingen te verkrijgen, meldingen te doen en ervoor te zorgen dat de bouw conform de voorschriften wordt uitgevoerd. Hiervoor is Pondera tevens een vraagbaak voor de aannemers.

Betrokken Medewerkers

Mariëlle de Sain

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Mariëlle de Sain