Windpark Synergie (Uitbreiding windpark Nieuwleusen)

Voor Windpark Synergie, nabij de windparken Tolhuislanden en Nieuwleusen-West, heeft Pondera het MER en het bestemmingsplan verzorgd en onderzoek gedaan naar onder meer akoestiek, slagschaduweffecten, externe veiligheid, visualisaties en opbrengstberekeningen.

Bijzonder in het proces voor het windpark was dat het MER nadrukkelijk is gebruikt om samen met initiatiefnemers en de omgeving te komen tot een gedragen keuze voor het voorkeursalternatief.

De Commissie voor de m.e.r. merkte op in haar toetsingsadvies: “Naar het oordeel van de Commissie is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het m.e.r.-instrumentarium biedt. Doordat het m.e.r.-proces min of meer gelijk op heeft gelopen met het ontwerp- en participatieproces heeft het ontwerp- en participatieproces goed kunnen profiteren van de kennis die door de MER-opstellers gegenereerd werd. Maar ook vice versa heeft het ontwerp- en participatieproces input opgeleverd voor de MER-schrijvers. Dergelijke ‘joint fact finding’ heeft naar het oordeel van de Commissie de kwaliteit van de plan-/projectontwikkeling verhoogd.”

In een vervolgproject heeft Pondera tevens ondersteund met contractering en bij financial close.

Betrokken Medewerkers

Marjolein Pigge

Adviseur Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening Meer over Marjolein Pigge