Netaansluiting Hollandse Kust Noord

Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) zijn twee van de zes windenergiegebieden op zee die ontwikkeld worden in het Nederlandse deel van de Noordzee voor 2023/2025. In elk van de gebieden komen windturbines te staan met een gezamenlijk vermogen van 700 MW. Het gebied Hollandse Kust (noord) ligt op meer dan 18 kilometer uit de kust voor Petten en zal genoeg stroom leveren voor ruim 1 miljoen Nederlandse huishoudens. Hollandse Kust (west Alpha) is het noordelijk deel van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) op zee waar windturbines komen te staan met eveneens een gezamenlijk vermogen van 700 MW. Hollandse Kust (west Alpha) ligt op meer dan 50 kilometer uit de kust voor Petten en zal eveneens genoeg stroom leveren voor ruim 1 miljoen Nederlandse huishoudens.

Voor de kavels in de windenergiegebieden Hollandse Kust noord en west wordt een Net op zee aangelegd: twee platforms op zee, kabels op zee, ondergrondse kabels op land, een transformatorstation en de aansluiting op het hoogspanningsnet. Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen. Ten noorden van Wijk aan Zee komen de kabels aan land waarna ze via een zo kort mogelijke route door de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen op het hoogspanningsstation in Beverwijk worden aangesloten. Het tracé op land komt eveneens ondergronds te liggen. Pondera begeleidt samen met Arcadis de m.e.r., vergunningen en passende beoordeling. Belangrijk onderdeel van de milieueffectrapportage is het bepalen van de optimale kabelroute op zee en op land, rekening houdend met milieu-, ecologische, economische en technische aspecten, en vooral ook de stakeholders in de omgeving. Dit is onder meer gedaan met behulp van een integrale effectbeoordeling.

Betrokken Medewerkers

Mariëlle de Sain

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Mariëlle de Sain