Net op Zee IJmuiden Ver

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden twee windparken uit de Routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Gezien de grote afstand tot de kust zijn hiervoor twee gelijkstroomverbindingen nodig van elk 2 GW: IJmuiden Ver Alpha en Beta. Het Net op zee IJmuiden Ver betreft de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver via het nog te bouwen converterstation op land tot de aansluiting op het 380kV-station.

Pondera ondersteunt, samen met Arcadis, TenneT bij de voorbereiding door het opstellen van het MER en de vergunningaanvragen voor zowel de offshore onderdelen als het landgedeelte. Het offshore deel betreft een platform op zee waar de individuele windturbines op aangesloten worden en het spanningsniveau wordt getransformeerd (van 66 kilovolt (kV) AC naar 525 kV DC) en een 525 kV-gelijkstroomkabelverbinding van het platform op zee naar land. Het landgedeelte betreft een gelijkstroomkabel die uiteindelijk via het nog te bouwen converterstation op land wordt aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet van TenneT. Belangrijk onderdeel van de milieueffectrapportage was het bepalen van de optimale kabelroute op zee en op land, rekening houdend met milieu-, ecologische, economische en technische aspecten, en vooral ook de stakeholders in de omgeving. Dit is onder meer gebeurd met behulp van een integrale effectenanalyse (IEA) waarin naast milieu ook gekeken is naar omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Met het aansluiten van windenergiegebied IJmuiden Ver wordt het grootse offshore windenergie gebied van Nederland en één van de grootste van Europa aan het elektriciteitsnetwerk gekoppeld.

Betrokken Medewerkers

Mariëlle de Sain

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Mariëlle de Sain