Ecologie

Voor complexe projecten zijn in veel gevallen ecologische effecten niet uit te sluiten, zij het via de soortenbescherming (flora- en faunawet) of de gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998 en o.a. NNN).

Pondera Consult begeleidt de noodzakelijke onderzoeken op het gebied van ecologie om in projecten rekening te houden met ecologische kaders en voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen. Pondera Consult werkt daarbij samen met verschillende ecologische deskundigen. Daarnaast stelt Pondera Consult vergunnings- en ontheffingsaanvragen en passende beoordelingen (Natura 2000) op. Pondera begeleidt hierbij borging en naleving van de ecologische kaders uit de wet- en regelgeving en vergunningen en ontheffingen.

Grutto