Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de invloed van de windturbine op de veiligheid van de omgeving. Hierbij onderscheiden we risico voor mensen (externe veiligheid) en risico voor de leveringszekerheid van bijvoorbeeld buis- en hoogspanningsleidingen. Pondera Consult voert berekeningen en analyses uit om deze risico’s te bepalen.

Op basis hiervan kan snel bepaald worden of een uitgebreide QRA (quantative risk analysis) noodzakelijk is. De berekeningen zijn gebaseerd op het ‘Handboek risicozonering windturbines’ waarin de regels voor veiligheid vertaald zijn in aan te houden afstanden tussen windturbines en objecten zoals woningen, industrie, leidingen en wegen. De aan te houden afstand is afhankelijk van het type turbine en het type object.

Op het gebied van externe veiligheid bieden we drie producten aan:

Identificatiescan

Waarin we mogelijke veiligheidsrisico’s identificeren die kunnen optreden bij de ontwikkeling van het project. Door in een vroeg stadium onze expertise in te schakelen krijgt men helderheid en inzicht in de te nemen stappen en kunnen mogelijke risico’s snel worden opgehelderd.

Trefkansanalyse

Waarin de kans op treffen van objecten in de omgeving in kaart wordt gebracht. Met deze gegevens in hand zoeken we contact met de beheerders van de betrokken objecten en wordt in meer detail gekeken naar de risicobeoordeling en bijbehorende oplossingen.

Trajectbegeleiding

Pondera Consult heeft ruimte ervaring in het contact met beheerders van infrastructuren en betrokken overheden over risicoanalyses. Deze kennis voegen wij aan uw project toe door u in een vroegtijdig stadium op de hoogte te brengen van de te verwachten knelpunten, zodat u hier op een adequate manier op kunt reageren. Tevens proberen wij in een actieve communicatiehouding naar betrokken partijen een win-winsituatie te vinden voor de ontwikkeling van uw project.