Nieuwe geluidshandhaving middels emissieterm Le

Diverse provincies sturen berichten naar windturbine eigenaren om de effectieve werking van de turbine van het afgelopen jaar aan te geven. Deze registratie wordt emissieterm Le genoemd en is een verplichting.

De emissieterm Le is het door de turbine jaarlijks uitgestraalde gemiddelde geluidbronsterkte. De geluidbronsterkte van een windturbine is zoals bekend afhankelijk van de windsnelheid.

Het ene jaar kan het juist minder of meer hebben gewaaid, waardoor er minder of meer geluid in een jaar is geproduceerd.

Pondera heeft inmiddels in verschillende provincies hiermee ervaring opgedaan en kan u voorzien van een passend document om aan deze registratieverplichting te voldoen.

Voor meer informatie kijk op de website van het RVO of neem contact op met Andrew Beltau 06-25278483

Ferwerderadiel-20130207-00063

4 gedachten over “Nieuwe geluidshandhaving middels emissieterm Le”

 1. Geachte heer Bettau,

  Via uw website ben ik doorverwezen naar u.
  Ik ben zelf een medewerker van de OFGV (omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek).
  Vanuit de OFGV zijn wij bezig om een toezichts- en handhavingsstrategie op te stellen voor de naleving van de voorschriften voor geluid en slagschaduw van het windmolenpark Noordoostpolder.
  In dat kader heb ik een vraag aan u over het geluid en wel meer specifiek over het aanleveren van de gegevens emissieterm LE op grond van artikel 3.14e Activiteitenregeling.

  Dit is voor ons belang voor het toezicht en de handhaving op de naleving van de jaarnorm L(Den) op grond van artikel 3.14a Activiteitenbesluit.
  Wanneer de gegevens emissieterm LE gedurende het jaar opgevraagd kunnen worden bij de windturbinehouder dan is het voor ons als bevoegd gezag makkelijker om het toezicht uit te voeren op de naleving van de geluidsvoorschriften.
  Door de tussentijdse aanlevering van de emissieterm LE kunnen wij gedurende het jaar al beoordelen of de jaarnorm L(Den) wordt gehaald en of de windturbine dan moet worden stil gezet.
  Als we de gegevens pas na het kalenderjaar krijgen kunnen we pas achteraf constateren of de windturbine binnen de jaarnorm is gebleven.
  De handhaving zal er dan ook anders uit zien, je moet dan bijvoorbeeld bij een overschrijding in jaar X voor jaar Y een preventieve dwangsom op gaan leggen omdat je pas achteraf weet of aan de norm ie voldaan.

  In artikel 3.14e staat het volgende:
  Artikel 3.14e
  De drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens:
  a. de emissieterm LE, bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage 4, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar, en
  b. de voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 van bijlage 4 benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte.

  Hieruit leid ik af dat je de gegevens pas na het kalenderjaar kunt verkrijgen.

  In de toelichting van artikel 3.14e Activiteitenregeling staat:

  Toelichting artikel 3.14e n.a.v. wijzigingsbesluit 2010/19592 Artikel 3.14e is een uitwerking van artikel 3.15, tweede lid, van het
  Activiteitenbesluit. Onderdeel a verplicht de drijver van de inrichting de gegevens te registreren waarmee het bevoegd gezag inzicht
  kan krijgen in de geluidsproductie van een windturbine of een combinatie van windturbines gedurende een kalenderjaar, en daarmee
  of aan de eisen wordt voldaan. Onderdeel b stelt als extra eis dat de drijver van de inrichting gedurende de handhavingsmeting de
  windsnelheid op ashoogte registreert.

  Hier zou je in kunnen lezen dat de emissieterm LE gegevens ook al gedurende het kalenderjaar opgevraagd kunnen worden door ons.

  Mijn vraag aan u is of u kunt aangeven of het voor het bevoegd gezag af te dwingen is dat de emissieterm LE gegevens gedurende het kalenderjaar – bijvoorbeeld maandelijks – worden verstrekt aan het bevoegd gezag zodat deze goed kan monitoren of de jaarnorm L(Den) niet wordt overschreden.

  Hopelijk kunt u vanuit uw expertise mij hiermee verder helpen.
  Alvast bedankt voor de moeite.

  Met vriendelijke groeten,

  Roald Lutje Schipholt
  Juridisch medewerker

  Botter 14-15
  Postbus 2341
  8203 AH Lelystad
  T. 06 20 53 47 16
  E. r.lutjeschipholt@ofgv.nl
  W. ofgv.nl

  1. Geachte heer Lutje Schipholt,

   Inmiddels heb ik van Andrew Beltau begrepen dat er telefonisch contact is geweest tussen jullie beiden. Hopelijk zijn alle vragen beantwoord.
   Hele fijne dag verder.

   Met vriendelijke groeten,
   Pondera Consult B.V.

 2. Wat een rare regelgeving.
  Deze term LE, is rechtstreeks af te leiden uit de windsterkte in een gebied, het is automatisch te berekenen voor elke plek in het land, tegelijk met het presenteren van de weergegevens. Identiek met de cumulatieve hoeveelheid regen op een bepaalde plek.

  Als die geluid emissie term LE dan op de kaart van Nederland getoond wordt, zou blijken dat snelwegen veruit het meeste geluid veroorzaken,
  daarna sommige zware industrie terreinen,
  en alle woonwijken van Nederland,
  daarna de bossen waar de wind door de takken raast, vooral de populieren akkers en rijen in Brabant zullen opvallen.
  Ook de branding op het strand en de dijken komt dan met een flinke emissie term LE zichtbaar.
  En hier en daar zullen stipjes staan, dat zijn de ca 2000 windmolens, die maken ook wat geluid.
  Dat exploitanten van windmolens, dit gegeven aan provinciale handhavers moeten geven is pesterij van tegenstanders van duurzaam.

  1. Geachte heer Daalder,

   Wij spelen een rol bij zo goed mogelijke uitvoering van regelgeving en wij gaan niet over het nut van specifieke regels. Die worden in een wetsproces vastgesteld door de overheid.
   Bijkomstigheid is dat met het vaststellen van een Le de handhaver/ vergunningverlener inzicht kan krijgen in de situatie of een ‘oude’ inrichting past binnen de nieuwe normstelling obv Lden systematiek.

   Met vriendelijke groet,

   ing. Andrew Beltau
   Specialist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *