Het Rijk wil op de Noordzee 10 gigawatt extra windenergie opwekken om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De nieuwe windenergiegebieden komen boven op de al bestaande windenergieplannen. Voor de nieuwe gebieden is een milieueffectrapport opgesteld door Pondera. Er is gebruik gemaakt van onderzoek dat is uitgevoerd voor het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC), waaronder onderzoek naar vogelslachtoffers (door Bureau Waardenburg) en zeezoogdieren (door HWE). De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies gegeven over het milieueffectrapport voor het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027. Dit toetsingsadvies is positief.

‘Het milieueffectrapport voor het aanwijzen van nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee geeft de milieueffecten goed weer. Het milieueffectrapport beschrijft helder welke gebieden in de Noordzee niet geschikt zijn voor de windenergieopgave, of niet voor 2030 gerealiseerd kunnen worden. De milieugevolgen van de kansrijke gebieden zijn vervolgens op hoofdlijnen goed in beeld gebracht, ook in cumulatie (alle gebieden bij elkaar)’, aldus de Commmissie m.e.r. Het rapport biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat milieu-informatie om nieuwe windenergiegebieden aan te wijzen. In een later stadium worden dan de milieugevolgen per project gedetailleerd in beeld gebracht.

Het volledige toetsingsadvies is te vinden op https://www.commissiemer.nl/english/advices/3595