SVG 1

Commissie m.e.r. positief over MER windpark Zeewolde

Pondera Consult  |  02 June 2017

De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies gegeven over het milieueffectrapport (MER) voor windpark Zeewolde dat door Pondera Consult is opgesteld. Dit toetsingsadvies is positief.  ‘Het MER is overzichtelijk en goed leesbaar. De samenvatting bevat de belangrijkste punten uit het MER en maakt inzichtelijk hoe het voorkeursalternatief tot stand is gekomen’  zo vindt de Commissie . “Ook blijkt duidelijk dat het MER en het beeldkwaliteitsplan een belangrijke rol hebben gespeeld in de uitwerking van het voorkeursalternatief. In het tussentijdse advies adviseerde de Commissie nog om enkele punten nader uit te werken. Deze uitwerking heeft voldoende plaatsgevonden.

Het tussentijds toetsingsadvies

Eerder heeft de Commissie Commissie al een tussentijdse versie van het MER beoordeeld. Zij vond toen dat een zeer overzichtelijk MER is opgesteld, waarin de afweging van alternatieven en de optimalisatie tot voorkeursalternatief goed navolgbaar is. Ten opzichte van de Notitie Reikwijdte en detailniveau constateert de Commissie dat de turbinestrook langs de A6 die significant negatieve effecten voor het Natura 2000- gebied Oostvaardersplassen kan hebben, is komen te vervallen. De Commissie constateerde ook dat zeer omvangrijk natuuronderzoek heeft plaatsgevonden. Naast literatuuronderzoek hebben ook tellingen en metingen plaatsgevonden, zodat zeer veel natuurinformatie beschikbaar is gekomen. De Commissie adviseerde in haar tussentijds toetsingsadvies om een betere beschrijving met kaartmateriaal van het voorkeursalternatief in de samenvatting op te nemen en de compensatieopgave voor het Natuurnetwerk Nederland en mitigerende maatregelen voor beschermde soorten verder uit te werken.

Het project

Windpark Zeewolde is een initiatief van Ontwikkkelvereniging Zeewolde, zij willen een windpark realiseren van circa 90 windturbines in de provincie Flevoland. In het buitengebied van de gemeente Zeewolde staan momenteel 221 windturbines. De sanering van deze windturbines maakt onderdeel uit van het project. Windpark Zeewolde valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Pondera Consult schreef het gecombineerde plan- en projectMER en bereidt het de vergunningaanvragen voor. Eerder stelde Pondera Consult de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) al op. Het MER is opgesteld voor de besluitvorming over het Rijksinpassingsplan en de verschillende vergunningen. De uitdaging voor dit project is vooral gelegen in de diverse aanwezige hoogtebeperkingen over het gebied; de alternatieven houden hier rekening mee. Het MER onderzoekt de effecten van de alternatieven, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de leefomgeving (geluid, slagschaduw, veiligheid), natuur en landschap.

Het volledige toetsingsadvies is te vinden op http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p30/p3089/a3089ts.pdf

Voor meer informatie:

Team Milieu en Ruimte

Meer over Team Milieu en Ruimte

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten