SVG 1

Duurzame energie in regeerakkoord Rutte III

Pondera Consult  |  12 October 2017

Wat staat er over duurzame energie in het regeerakkoord Rutte III?

68 pagina’s telt het regeerakkoord, waarin hoofdstuk 3 (Nederland wordt duurzaam) voor duurzame energie het meest relevant is. Het akkoord telt 2x het woord windenergie en één maal het woord zonne-energie. Dat is misschien niet veel. Toch staat er wel meer in over de energietransitie, waarin beide vormen van energieopwekking belangrijk zijn. Wat is het belangrijkste wat er in gezegd wordt over onder meer zonne- en windenergie?

  1. Emissiereductiedoel broeikasgassen gaat omhoog: naar 49% in 2030 (ten opzichte van 1990). Dat is hoger dan afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs. In Europa wil Nederland aandringen op een Europees doel van 55% in 2030 en als dat niet lukt: met buurlanden proberen te komen tot afspraken over een hogere broeikasreductie;
  2. Er komt een nationaal klimaat- en energieakkoord;
  3. Op korte termijn wordt o.a. het belastingstelsel vergroend en wordt een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector geïntroduceerd;
  4. De broeikasreductie van 49% wordt voornamelijk behaald door afvang en opslag van CO2 (scheelt 18Mton/jaar in 2030) en het sluiten van kolencentrales (scheelt 12Mton/jaar in 2030. Extra wind op zee moet zorgen voor een vermindering van 4Mton/jaar in 2030 (ca. 2.1 GW) en meer zonne-energie voor 1Mton/jaar 2030;
  5. SDE+ middelen lopen op tot 3,2 miljard euro per jaar en de SDE+ wordt verbreed, met onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide;
  6. Kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht;
  7. De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling;
  8. Subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2014 stopgezet;
  9. Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Veronderstelde groei wind op zee in Megawatt. Voor 2030: +2,1 GW (= 4Mton CO2 eq) ten opzichte van voorgenomen beleid. Voor 2050: 35-75 GW= gemiddeld 55 GW. Cijfers gebaseerd op de PBL studie ‘Verkenning van klimaatdoelen. Van lange termijn beelden naar korte termijn actie. Policy Brief’ (PBL, 9 oktober 2017).

Het volledige regeerakkoord is te vinden op: https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst 

Het regeerakkoord gaat over de hoofdlijnen en is dus wat abstract. Het zal de komende tijd moeten blijken of de uitwerking van dit regeerakkoord het vertrouwen geeft voor de toekomst van wind- en zonne-energie. Het meest concrete voornemen, meer wind op zee, biedt in elk geval een mooie uitdaging voor de windenergiesector. Het tempo moet in ieder geval omhoog. Daarnaast zal het meer en meer een vraagstuk worden van ruimte: waar is er ruimte voor de opwek en de bijbehorende energienetwerken? In hoeverre de sterke inzet op afvang en opslag van koolstofdioxide haalbaar en betaalbaar is – ook de ‘fossiele’ energiesector zet daar de nodige kanttekeningen bij – en al dan niet ten koste gaat van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zal nog moeten blijken.

Voor meer informatie:

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten