Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over Windpark Delfzijl Zuid. In die uitspraak zijn de bepalingen in paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en 3.2.3 van de Activiteitenregeling buiten toepassing gesteld, waardoor ze niet meer als toetsingskader gesteld mogen worden (ook bekend als het ‘Nevele-arrest’). Dat heeft in de praktijk impact op het in werking hebben van een windturbine of een combinatie van windturbines. Meer informatie over die uitspraak staat in dit nieuwsbericht.

De Afdeling had ook direct een mogelijke oplossing: voor een project kunnen eigen normen gesteld worden. Die normen moeten voor dát specifieke project onderbouwd worden en moeten zijn voorzien van een (1) actuele, (2) deugdelijke, (3) op zichzelf staande, en (4) op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering.

De Afdeling heeft de gemeente Eemsdelta de mogelijkheid geboden om door middel van een ‘bestuurlijke lus’ het bestemmingsplan voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding te herstellen. De provincie Groningen mag hetzelfde doen voor de bijbehorende omgevingsvergunning.

Voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding heeft Pondera daarom deze zomer die oplossingsmogelijkheid – een ‘eigen’ normstelling – onderzocht. Dat onderzoek is hier te downloaden. Inmiddels zijn door de bevoegde gezagen eigen normen voor het windpark opgenomen in het een (ontwerp) herziening van het bestemmingsplan voor het windpark en in een gewijzigde (ontwerp) omgevingsvergunning. Het ontwerp bestemmingsplan “Wijziging Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020” van de gemeente Eemsdelta en de gewijzigde ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding van de provincie Groningen liggen inmiddels ter inzage vanaf 16 september 2021.

Pondera is nauw betrokken bij Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding als onder meer opsteller van het MER, bestemmingsplan, vergunningaanvraag en onderliggende onderzoeken zoals geluid, slagschaduw en externe veiligheid, die nu de basis vormen onder de lokale normen.