SVG 1

Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (zuid) onherroepelijk

Pondera Consult  |  29 April 2018

Op 13 april 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 maart 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor het net op zee Hollandse Kust (zuid), waaronder ook het inpassingsplan. Er is geen beroep ingesteld. De besluiten zijn op 14 april 2018 onherroepelijk geworden.

TenneT is voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met het landelijke hoogspanningsnet. Het net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platforms op zee, met elk twee onderzeese elektriciteitskabels naar de kust. Vervolgens worden de ondergrondse landkabels via een nieuw te realiseren transformatorstation op een bestaand hoogspanningsstation aangesloten. De aansluiting vind plaats op de Maasvlakte in Rotterdam. Het inpassingsplan legt de netaansluiting juridisch-planologisch vast voor het gemeentelijk ingedeelde grondgebied (‘op land’ en tot een afstand van circa drie kilometer uit de kust).

Het samenwerkingsverband Pondera/BRO heeft voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het inpassingsplan voor de netaansluiting van het offshore windgebied Hollands Kust (zuid) naar de Maasvlakte in Rotterdam opgesteld. Omdat de samenwerking tussen BRO en Pondera Consult altijd zeer prettig en daadkrachtig is, is ervoor gekozen om voor dit project de krachten te bundelen. In een proces van goede samenwerking met de betrokken ministeries, Rijkswaterstaat, TenneT en andere stakeholders en betrokken partijen, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, is het inpassingsplan tot stand gekomen. En met succes!

De voorgenomen werkzaamheden zijn gepland vanaf 2019. Daarvoor is nog een aantal aanvullende uitvoeringsbesluiten nodig, de belangrijkste besluiten zijn nu echter onherroepelijk.

Voor meer informatie over dit inpassingsplan en ruimtelijk plannen in zijn algemeenheid kunt u contact opnemen met: Marjolein Pigge.

Voor meer informatie:

Marjolein Pigge

Adviseur Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening Meer over Marjolein Pigge

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten