Positief advies Commissie m.e.r. én goed voorbeeld voor andere gemeenten en regio’s

De gemeente Enschede wil in 2030 minimaal 8% extra duurzame energie produceren. Hoe dat doel bereikt gaat worden, staat beschreven in de Energievisie. Pondera heeft in opdracht van de gemeente een plan-Milieueffectrapport (planMER) opgesteld. In dit planMER is verkend met welke inzet van energiebronnen de gemeente de doelstelling kan bereiken. Het planMER is door de gemeente gebruikt bij het opstellen van de Energievisie.

Windenergie, zonne-energie, biomassa en in de toekomst mogelijk geothermie zijn de bronnen die echt kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de gemeente Enschede. In het planMER zijn vijf alternatieven onderzocht waarin telkens een ander thema centraal staat. De thema’s zijn onder andere: leefomgeving, natuur en landschap, landbouw en netaansluiting. Via de verschillende alternatieven zijn de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen van Enschede verkend en de milieueffecten in kaart gebracht. Ten slotte heeft de gemeente bepaald hoeveel windmolens en grote zonneparken zij mogelijk wil gaan maken. De gemeente zal haar ‘bod’ voor de regionale energiestrategie Twente (RES) baseren op de Energievisie.

De Commissie voor de milieueffectrapportage geeft in haar toetsingsadvies onder meer aan dat het milieueffectrapport duidelijk laat zien wat de milieugevolgen zijn van het opwekken van duurzame energie in Enschede. Zo is de Commissie voor de milieueffectrapportage zeer positief over het landschapsonderzoek, waarin de impact van zonnevelden op de verschillende landschappen is onderzocht.

“Het planMER is een goed voorbeeld van de wijze waarop het instrument van de milieueffectrapportage ingezet kan worden. Het helpt gemeenten of regio’s ten behoeve van de RES bij het onderzoek naar hoe duurzame energiedoelstellingen bereikt kunnen worden”, aldus Paul Janssen, Pondera’s Team Manager Milieu en Ruimte.

Visualisatie van windturbines langs de N18 gezien vanaf de Usseler Es in Enschede