SVG 1

Milieueffectrapport (MER) Windpark Wieringermeer gereed

Pondera Consult  |  02 July 2014

Het Milieueffectrapport voor een van de grote windparken in Nederland is af. Pondera Consult heeft in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) en de initiatiefnemer Windkracht Wieringermeer de effecten van windpark Wieringermeer onderzocht op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap en elektriciteitsopbrengst. Het verslag daarvan is opgenomen in het Milieueffectrapport (MER).

Het MER is te vinden via de site http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windparken.

Het nieuwe windpark zorgt voor:

  • Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
  • Meer opgewekte energie in vergelijking met de oude lijnopstellingen van Nuon
  • Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
  • Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer.

Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZ en IenM samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan. Het MER is voor dit inpassingsplan en de benodigde vergunningen opgesteld.

Stand van zaken

Het voorontwerp inpassingsplan is ter raadpleging aan de betrokken bevoegde gezagen en organisaties voorgelegd. Dit voorontwerp is een concept van het ontwerp-inpassingsplan. In het kader van de transparantie is ervoor gekozen dit document openbaar te maken. Dit plan heeft echter geen formele status en er is in deze fase nog geen inspraakprocedure. Die volgt naar verwachting later dit jaar.

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten