Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan de projecten Net op zee – IJmuiden Ver Alpha en Beta. Dit zijn twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen voor het transport van duurzame elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland.

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 25 november het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpa en Beta bekend gemaakt. De minister heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Pondera en Arcadis hebben de integrale effectanalyse samengesteld waarop het besluit van de minister gebaseerd is. Daarbij hebben zij ook een milieueffectrapport (MER), inclusief onderzoeken, opgesteld voor beide verbindingen.

Het voorkeursalternatief is voor IJmuiden Ver Alpha het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer. Het voorkeursalternatief is voor IJmuiden Ver Beta het tracé (de route) naar de zuidkant van de Maasvlakte. De tracés lopen door de Noordzee parallel aan elkaar om ruimtebeslag op andere functies in de Noordzee te beperken.

Op dit moment werken Pondera en Arcadis samen aan het MER en de vergunningaanvragen voor het voorkeurstracé naar het 380kV-station bij Borssele (Alpha) en op de Maasvlakte (Beta).