SVG 1

Onderzoekers Stenden Hogeschool: Negatieve effecten windmolenparken op toerisme niet aantoonbaar

Pondera Consult  |  15 May 2014

Windpark Fryslân publiceert onderzoek Stenden Hogeschool:

  • Negatieve effecten windmolenparken op toerisme niet aantoonbaar
  • Windpark hoeft geen bedreiging te zijn
  • Windpark Fryslân als kans aangrijpen

Een kleine bibliotheek kan gevuld worden met alle onderzoeken die er al gedaan zijn naar het mogelijke effect van windparken op toeristische gebieden. Uit onderzoek dat is gedaan bij  bestaande windparken dringen zich een aantal conclusies op. Er is geen bewijs voor het ontstaan van schade aan de toeristische sector door windparken. De ‘vooraf gemeten’ nadelige effecten op toerisme doen zich in de praktijk niet voor. Er is geen keihard bewijs voor de stelling dat er nooit schade kan optreden. Met een actief beleid is het wel mogelijk toeristisch voordeel uit een windpark te trekken. 

Bestaande onderzoeken geïnventariseerd

Onderzoekers van het European Tourism Futures Institute van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden hebben alle beschikbare onderzoek in binnen- en buitenland nauwkeurig geïnventariseerd. Ze keken daarbij met name naar bestaande windparken op zichtafstand van de kust die vergelijkbaar zijn met Windpark Fryslân. Op dit moment zijn er in Europa 44 van zulke windparken, die al operationeel zijn binnen de 12-mijlszone van de kust en zijn er nog eens 41 in aanbouw of in voorbereiding. De onderzoekers gaven daarnaast ook speciale aandacht aan windparken op land, die in een toeristisch aantrekkelijke omgeving liggen.

Bij vijftien al langer bestaande windparken blijkt er geen aantoonbare invloed

Uit het uitvoerige onderzoek blijkt, dat toerisme vaak een issue is in het vroegste stadium van een windpark. Onderzoeken die vooraf de verwachting van het effect van een windpark meten, blijken echter maar een beperkte waarde te hebben. Vooraf vreest men voor veranderend strandbezoek en voor het wegblijven van fietsers, wandelaars en andere toeristen. Als het windpark er eenmaal staat blijkt de werkelijkheid heel anders. Bij vijftien al langer bestaande windparken blijkt er geen aantoonbare invloed van het windpark op de gemiddelde toeristische besteding, bezoekersaantallen en de werkgelegenheid in de toeristische sector en de horeca. In een aantal onderzoeken is tegelijk gekeken naar nabijgelegen gebieden zonder windmolens. Ook daaruit bleek geen aantoonbaar verschil tussen gebieden met of zonder windturbines.

Off shore windpark voor de kust van Egmond aan Zee

Een opmerkelijk voorbeeld is het off shore windpark voor de kust van Egmond aan Zee. Vanaf de planningsfase van het windpark werd regelmatig onderzoek gedaan naar de verwachtingen van ondernemers, van Nederlandse bezoekers en van Duitse toeristen. Het laatste onderzoek werd gedaan twee jaar na realisatie van het windpark. De reeks onderzoeken geeft aan dat de weerstand met de jaren sterk is verminderd, met name ook onder Duitse toeristen die het gebied bezoeken.

Onderzoek in andere landen

In Brits onderzoek wordt het effect van windmolens overwegend neutraal genoemd en vaker positief dan negatief. Uit Duits onderzoek komt naar voren dat de mening eerder positief is als een windpark wordt gezien als een attractie of als een bewijs voor vergroening.In Denemarken werd geen effect op toerisme gevonden. De onderzoekers: ‘Waar er tijdens de planvorming vooral scepsis was, werd dit tijdens de besluitvorming tegenstand en na de bouw van het windpark veranderde dat in acceptatie. Er bleek uiteindelijk een gunstige uitwerking te zijn op de bedrijvigheid in de watergebonden recreatie’. Een windmolenpark dichter voor de kust kan volgens Canadees onderzoek het toerisme juist versterken. Uit Canadees onderzoek kwam ook een voorkeur naar voren voor concentraties van windmolens tegenover meerdere kleinere windparken.

Duikers, vissers, surfers en zeilers

Volgens een Nederlands onderzoek zijn onder meer duikers en vissers vooraf overwegend positief. Zij verwachten meer soorten flora en fauna als gevolg van het plaatsen van een off shore windmolenpark. Fietsers en wandelaars verwachten geen gevolgen van zo’n windpark, maar geven wel aan een voorkeur te hebben voor clusters van windmolens. Surfers en zeilers vinden het belangrijk dat er tussen de windmolens gevaren mag worden.

Discussies met experts

De onderzoekers van het European Toerism Futures Institute hebben hun onderzoek afgerond met discussies met experts uit de wereld van recreatie en toerisme. Er is met name gekeken of en hoe Windpark Fryslân zou kunnen bijdragen aan het toerisme. Hierbij kwam naar voren dat het betrokken gebied zich zou kunnen profileren als ‘duurzaam’ en als een ‘energieke regio’. Dat laatste begrip verwijst dan zowel naar de duurzame energieopwekking als naar de energie die toeristen opdoen door er te recreëren, verblijven en te (water)sporten.

Advies onderzoekers

De onderzoekers adviseren de toeristische sector om – als het windpark er echt komt – Windpark Fryslân aan te grijpen als een kans om een nieuwe visie te ontwikkelen. Investeringen in de sector kunnen zich vervolgens richten op kwalitatieve versterking van de infrastructuur, bij voorbeeld in relatie tot duurzaamheid. Een initiatief vanuit de branches en ondernemingen in de recreatieve en toeristische sector is juist nu welkom, zeggen de onderzoekers.

Het European Toerism Futures Institute is geen commercieel consultantbureau, maar een onafhankelijk onderzoeksbureau verbonden aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Het onderzoek is verricht in samenwerking met kenniscentrum Kusttoerisme en Bureau Bertus van der Tuuk.

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten