Burgerinitiatief IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Twee windturbines zijn van IJsselwind en één turbine is van waterschap Rijn en IJssel.

Voor het project is eerder een ruimtelijk procedure doorlopen, zijn een milieueffectrapportage en bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Zutphen en zijn verschillende vergunningen en ontheffingen verleend. In mei 2021 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. De initiatiefnemers hebben besloten een doorstart met het project te maken. In de nieuwe procedure is de provincie het bevoegd gezag voor een provinciaal inpassingsplan en de te verlenen omgevingsvergunningen. Vanaf 23 juni 2022 liggen de ontwerpstukken ter inzage.

De gezamenlijke initiatiefnemers hebben Pondera Consult gevraagd om de doorstart voor te bereiden en mogelijk te maken. Pondera heeft daarvoor onder meer het inpassingsplan opgesteld, een aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling opgesteld, de benodigde vergunningaanvragen voorbereid en ingediend, maar ook onderliggende onderzoeken uitgevoerd voor onder meer geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

Visualisatie Windpark IJsselwind

Door de uitspraak over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (zie voor meer informatie dit nieuwsbericht) is het ontwerp-inpassingsplan voorzien van eigen projectspecifieke normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in de voorbereiding van terinzagelegging de projectspecifieke normstelling afgewogen en een besluit genomen over welke normen in het inpassingsplan op te nemen. Pondera heeft het technisch onderzoek voor de normenonderbouwing uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op de website van provincie Gelderland of op de projectsite van windpark IJsselwind.