Om de prestatie van bestaande windparken te beoordelen en specifiek te bekijken of een windpark z’n beoogde energieopbrengst behaalt, heeft Pondera een methode ontwikkeld voor het opstellen van een zogenaamde ‘Post-Construction Assessment’.

Met deze methode analyseert Pondera SCADA-data van het windpark (een elektronisch logboek van meet-en statuswaarden per windturbine), en berekent vervolgens wat de ideale, theoretisch maximale productie had kunnen zijn. Daarna wordt een prognose gemaakt van de te verwachten toekomstige productie. Dit gebeurt mede op basis van langjarige winddatasets (bijvoorbeeld ERA5) die als referentie dienen om jaarfluctuaties in de wind te vertalen naar langjarig gemiddelde windsnelheden. Daarnaast worden ook mogelijke veranderingen in de omgeving en eigenschappen van het windpark zelf meegenomen. Ook biedt deze methode de mogelijkheid om in de productiecurve afwijkingen te signaleren.

De daadwerkelijk gerealiseerde energieopbrengst wordt vergeleken met de berekeningen die voorafgaand aan de bouw van het windpark zijn uitgevoerd en met de Post-Construction Assessment uitkomsten. Dit geeft de klant vroegtijdig inzicht in mogelijke tekortkomingen in de prestatie van het windpark, met gerichte aanwijzingen waar dit door komt. Zo is bij één van de onderzochte windparken een afwijking in de powercurve geconstateerd die leidt tot een opbrengstreductie van meer dan 5% op jaarbasis ten opzichte van de verwachte opbrengst. Door het uitgevoerde assessment is dit nu inzichtelijk gemaakt en kan de eigenaar van het windpark een gesprek aangaan met de windturbinefabrikant.

Een langjarige jaarlijkse energieproductie (AEP) worden berekend op basis van de SCADA-data van productiemaanden die als ‘normaal’ worden beschouwd. Die berekening kan worden afgezet tegen een lokaal rasterpunt van een langjarige winddataset (zoals ERA5). Hieruit volgt een correlatie-en regressieanalyse die resulteert in een figuur zoals hieronder is weergegeven:

Door de ‘goede’ productiemaandpunten die zijn meegenomen (de blauwe punten) wordt een trendlijn geplot die vertaald kan worden naar gemiddelde maandelijkse productie voor de desbetreffende windturbine (bij 100% punt = in dit geval circa 630 MWh/maand).

In de onderstaande figuur is een zogenaamde SCADA 10-min scatterplot van een windturbine in de operationele fase weergegeven. Door deze data te visualiseren kan het gedrag van een windturbine worden afgelezen en kunnen er bepaalde ongewenste trends worden gesignaleerd ten aanzien van de gecontracteerde power curve. Alle oranje bolletjes zijn hierin gemarkeerd als ongewenst.

De ontwikkelde Post-Construction Assessment methode is voor zowel onshore als offshore windparken toe te passen. De eigenaar van een windpark kan zo meer inzicht krijgen in de prestaties, heeft meer zekerheid over de verwachte energieopbrengsten in de komende jaren. Hiermee draagt Pondera bij aan het optimaliseren van de prestaties van uw windpark.