In samenwerking met CE Delft gaan BRO en Pondera onder de raamovereenkomst MER / RIP de integrale effectenanalyse (IEA) voor het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) uitvoeren. De effectanalyse is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de geplande invoering van de Omgevingswet worden structuurvisies vervangen door programma’s. Het PEH is een dergelijk programma dat de Structuurvisie Energievoorziening III (SEV III), Structuurvisie Wind op Land (SWOL) en Structuurvisie Buisleidingen (SB) zal vervangen.

Deze uitdagende opdracht heeft tot doel om tijdig te zorgen voor voldoende ruimte voor de nationale energiehoofdstructuur voor 2030 en 2050 op basis van een integrale effectenanalyse rekening houdend met andere opgaven en belangen, binnen een internationale context. Het Programma biedt duidelijkheid in beleidskeuzes voor de korte en lange termijn en bevordert de energiesysteemefficiëntie door meer integraliteit.

In deze strategische studie is er een sterke samenhang met parallelle trajecten zoals de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en provinciale systeemstudies. Door gebruik te maken van bestaande en lopende studies krijgt het PEH een integraal karakter dat verschillende ontwikkelingen samenbrengt en op elkaar afstemt. Hierbij wordt ook een participatietraject doorlopen om een groot draagvlak te realiseren.

Voor deze opdracht werken CE Delft, BRO en Pondera nauw samen om elkaar aan te vullen en te versterken. Hierbij brengt CE Delft uitstekende kennis in energiesystemen van de toekomst en de kosten en baten hiervan mee. BRO voegt diepgaande kennis van de Omgevingswet, ruimtelijke planvorming en ervaring in participatietrajecten toe. Pondera gebruikt haar ruime ervaring met de IEA en MER-systematiek, energie-ontwikkeltrajecten en elektriciteitsinfrastructuur. De kennis en ervaring van CE Delft, BRO en Pondera vormt een sterke basis om in samenwerking met de verschillende Ministeries dit traject tot een goed einde te brengen in 2022.