Op 23 december 2020 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de omgevingsvergunning voor Windpark Staphorst. Het windpark, ontwikkeld door de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst, bestaat uit 3 windturbines.

Met ondersteuning van Pondera heeft de coöperatie in 2018 een plan ingediend bij de gemeente Staphorst naar aanleiding van de oproep hiertoe van de gemeente. Het plan van de coöperatie is als beste plan van 5 ingediende plannen naar voren gekomen na een beoordeling op procesparticipatie, ruimtelijke kwaliteit en financiële participatie. In een proces met klankbordgroep- en publieksbijeenkomsten is, ondersteund door het m.e.r.-proces, een voorkeursalternatief gekozen. De gemeente Staphorst heeft hiervoor in oktober 2019 een omgevingsvergunning verleend . De bezwaren in beroep tegen deze vergunning zijn door de Raad van State beoordeeld en besproken in de zitting in september 2020. Nu is er een uitspraak.

De Raad van State komt tot de conclusie dat alle bezwaren niet gegrond of niet-ontvankelijk zijn. Dat betekent dat de onderzoeken correct en volledig zijn uitgevoerd en dat voorbereidingen door de coöperatie en de procedure van de gemeente zorgvuldig zijn verlopen. Het windpark kan dan ook verder met de voorbereidingen voor de bouw. In haar uitspraak vraagt de Raad van State om de geluidswaarden die door de coöperatie als maximum zijn aangegeven en ter zitting zijn toegelicht, ook als voorschrift te verbinden aan de vergunning.

Pondera ondersteunt de coöperatie bij de voorbereidingen van het windpark. Dit betreft zowel de fase van de voorbereidingen voor de vergunningen in de vorm van het MER als de vergunningsaanvragen, de (reeds toegekende) subsidieaanvraag en het vervolg richting de bouw van het windpark.

Visualisatie Windpark Staphorst