Slagschaduw onderzoek

Pondera Consult verzorgt rapportages voor de slagschaduw van windturbines en de effecten op woningen in de omgeving. Hiervoor maken we gebruik van WindPro©, GIS en KNMI data.

Er zijn verschillende mogelijkheden die passen bij het moment en diepgang van de vraag. De bandbreedte loopt van:

  • Een globaal verkennende analyse op basis van vuistregels gebaseerd op afstanden tot en richting van woningen, en windturbinegrootte. Dit kan dienen als onderbouwing voor een haalbaarheidsstudie of plan-m.e.r.;
  • Een uitgebreid slagschaduw onderzoek op basis van modelberekeningen (WindPro©) waarin ook aspecten als kalender en weeromstandigheden, cumulatieve effecten en mitigerende maatregelen aan bod komen. Dit kan dienen als onderbouwing voor een milieueffectrapportage, ruimtelijk plan of vergunningaanvraag.

Inmiddels hebben we ervaring in meer dan 200 projecten. Doordat wij veel kennis hebben over de procedures, laten we de slagschaduwrapporten goed aansluiten bij de randvoorwaarden van het bevoegd gezag

Wat is slagschaduw

De draaiende wieken van windturbines kunnen in combinatie met de zon een bewegende schaduw op hun omgeving werpen, dit wordt slagschaduw genoemd. De norm voor slagschaduw is vastgelegd in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Rarim). Hierin staat dat windturbines voorzien moeten worden van een automatische stilstandvoorziening indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten (zoals woningen) indien:

  • De afstand tussen de woningen of andere gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter van de windturbine bedraagt;
  • En gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden.

In de onderstaande figuur is slagschaduw en de norm schematisch weergegeven.

slagschaduw

‹ terug naar Technische onderzoeken