Subsidie aanvragen (SDE +)

De overheid stimuleert de realisatie van duurzame energie financieel met de Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen groene en grijze energie. Deze regeling is van toepassing op verschillende categorieën van duurzame energie, waaronder wind- en zonne-energie. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het belangrijk om enkele zaken in de gaten te houden.

 1. Het moment van indienen: de subsidie kent een gefaseerde openstelling met indieningsmomenten. De toekenning van subsidie gebeurt op basis van moment van indiening tot het budget op is.
 2. De eisen voor een aanvraag. Er moeten verschillende documenten worden ingediend om te voorkomen dat een aanvraag onvolledig is en daarom buiten behandeling wordt gelaten. Hieronder is dit kort uitgewerkt.

De SDE-subsidie is een belangrijk middel om een haalbare business case op te stellen. Pondera Consult heeft uitgebreide ervaring met het aanvragen van SDE+ en het opstellen van de benodigde documentatie zoals vergunningen en financiële berekeningen. Dat doen we met een praktische insteek gericht op het resultaat dat u wenst te realiseren. Graag zijn wij hierbij van dienst. Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met onze SDE-specialist Wouter Pustjens via 074-2489940 of w.pustjens@ponderaconsult.com

Aanvragen

Om de aanvraag te kunnen indienen moeten diverse documenten worden aangeleverd. Dit is wettelijk vastgelegd in de Algemene uitvoeringsregeling SDE. Het betreft de volgende stukken:

 • Projectomschrijving;
 • De benodigde vergunningen voor het project (Wabo, Waterwet en WBR);
 • Energieopbrengstberekening;
 • Plan voor ingebruikname en exploitatie van de installatie;
 • Financiële onderbouwing van het project met de volgende onderdelen:
  • Specificatie van investeringskosten;
  • Kosten-batenoverzicht;
  • Berekening van projectrendement over de subsidielooptijd.

Op basis van deze documenten verzorgen we tevens het opstellen van de volledige subsidieaanvraag voor uw project.

Zon

Voor (grootschalige) zonneprojecten bestaat een aparte SDE+ categorie, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in zon-fotovoltaïsch (zon-PV) en zonthermie. Voor zon-PV is subsidie beschikbaar voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting (3*80A). Voor zonthermie is subsidie beschikbaar voor afgedekte zonnecollectoren met een apertuuroppervlakte ≥ 200 m².

Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningplichtig als er een veldopstelling wordt gerealiseerd. Aanvragen voor PV-installaties met een vermogen 500 ≥ kWp moeten een haalbaarheidsstudie bevatten. Een onderdeel van deze studie is een energieopbrengstberekening, waarin de verwachte energieproductie in kilowattuur wordt berekend aan de hand van een vastgestelde hoeveelheid vollasturen. Daarnaast bevat de haalbaarheidsstudie een financiële onderbouwing met daarbij de voorziene kosten en opbrengsten.

Wind op land

Voor windenergie zijn er verschillende categorieën: wind op land, wind op verbindende waterkeringen en wind op land één op één vervanging, wind in meer en wind op land overgangsregeling. Binnen de eerste categorieën bestaat tevens een winddifferentiatie, ofwel de subsidiehoogte is mede gebaseerd op de windsnelheid op de projectlocatie. Het maximum bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is afhankelijk van de gemeente waarin het project wordt gerealiseerd. Projecten in gemeenten met een hogere windsnelheid (dus een betere energieopbrengst) krijgen een lager subsidiebedrag, dan locaties met een lagere windsnelheid.

Om de SDE subsidie te kunnen aanvragen is een windrapport nodig. In dit rapport wordt de verwachte kilowattuurproductie en het maximum aantal vollasturen bepaald van het project, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Specifiek worden de locatiegegevens, de technische turbinespecificaties, de lokale windgegevens, de bruto energie-opbrengstberekening en een P50-waardeberekening voor de elektriciteitsproductie opgenomen. De P50-waarde betreft de verwachte nettoproductie, waarbij de kans vijftig procent is dat deze gehaald wordt. Indien u meer informatie wenst over productieberekeningen kunt u contact opnemen met Pim Rooijmans via 074-2489940 of p.rooijmans@ponderaconsult.com.

Pondera Consult voldoet aan de gestelde criteria en heeft in het verleden dergelijke rapportages opgesteld in opdracht van initiatiefnemers, gemeenten, provincies en financiële instellingen.