Plannen voor Windpark De Veenwieken zijn onherroepelijk

De Raad van State heeft de beroepschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken, met 10 windturbines ten zuiden van Dedemsvaart, ongegrond verklaard. Daarmee zijn de plannen onherroepelijk geworden en kan de (voorbereiding van de) bouw gestart worden.

Pondera Consult schreef onder meer het MER, het bestemmingsplan en inpassingsplan en voerde technische onderzoeken uit. Daarnaast ondersteunde Pondera Consult de initiatiefnemers tijdens de planologische en vergunningenprocedure, alsmede in zienswijzen- en beroepsprocedure, voor dit project.

Pondera Consult  feliciteert de initiatiefnemers en de bevoegde gezagen met deze mooie mijlpaal.

 

Bestemmingsplan WP Haringvliet Goeree-Overflakkee vastgesteld

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 23 februari 2017 het bestemmingsplan vastgesteld voor het Windpark Haringvliet Goeree-Overflakkee, deelgebied zuid. De omgevingsvergunning voor het windpark is vervolgens verleend op 28 februari 2017. In het project is daarmee een zeer belangrijke stap richting realisatie gezet.

Het windpark is een initiatief van Nuon voor de plaatsing van 6 windturbines in het buitengebied ten oosten van de kern Middelharnis en ten noordwesten van de kern Stad aan ‘t Haringvliet en wordt globaal begrensd door de oude Zeedijk en de huidige waterkering langs het Haringvliet. Het windpark maakt deel uit van een groter aantal windturbines langs de dijk van het Haringvliet. De bestaande windturbines zijn samen met de nieuw te plaatsen windturbines in een gezamenlijk MER onderzocht.

Pondera Consult heeft in opdracht van de initiatiefnemers het MER opgesteld voor het windpark en de diverse inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd, zoals akoestisch en slagschaduwonderzoek en onderzoek naar veiligheid en landschap. Pondera Consult heeft ook het gemeentelijke bestemmingsplan en de aanvragen voor de omgevingsvergunning en ontheffing Flora- en faunawet opgesteld. Ten slotte heeft Pondera Consult ook ondersteund bij het omgevingsmanagement, het advies van de Commissie voor de m.e.r en beantwoording van inspraak en zienswijzen.

Commissie m.e.r.: Milieueffectrapport voor Windpark De Veenwieken compleet

Bestemmingsplan en inpassingsplan met Milieueffectrapport ter inzage

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windpark De Veenwieken beoordeeld inclusief aanvulling. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten goed beschrijft: “De Commissie is van oordeel dat het MER (en de aanvulling daarop en de notities) de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over het inpassingsplan, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.” Zie ook het persbericht.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel, elk voor een deel van het project – besluit over het project.

Het op de adviezen van de Commissie m.e.r. aangepaste Milieueffectrapport is nu ter inzage gelegd als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan (voor het deel van het windpark gelegen in de gemeente Hardenberg) en van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan van Overijssel (voor dat deel van het windpark dat gelegen is in de gemeente Ommen). Daarnaast liggen ook de ontwerpbeschikkingen van de omgevingsvergunning ter inzage.

Pondera Consult heeft het milieueffectrapport geschreven in opdracht van de initiatiefnemers, het bestemmingsplan en inpassingsplan opgesteld, en ondersteund bij de omgevingsvergunningaanvragen.

BPIPVeenwieken

Continuering samenwerking Windpark Veenwieken

Pondera Consult stelt MER, inpassingsplan en bestemmingsplan op voor Windpark De Veenwieken in Overijsselse samenwerking.

Pondera heeft, nadat zij ook al de Notitie Reikwijdte en Detail heeft opgesteld, opdracht gekregen voor het opstellen van een MER, bestemmingsplan en provinciaal inpassingsplan voor windpark De Veenwieken.

Initiatiefnemers De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV willen een windpark realiseren ten zuiden van de Dedemsvaart in het zoekgebied voor windenergie van de provincie Overijssel. Om de windturbines mogelijk te maken zal een bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeente Hardenberg en een inpassingsplan door de provincie Overijssel. Het MER dat wordt opgesteld door Pondera Consult zal hiervoor de benodigde milieu-informatie leveren. Pondera Consult stelt daarnaast ook het bestemmingsplan en inpassingsplan op. Windpark De Veenwieken is een samenwerking van Overijsselse partijen.

080514 Plangebied in ruimere omgeving