Positief advies commissie m.e.r. voor windpark Kroningswind

De commissie voor de milieueffectrapportage heeft vandaag een positief toetsingsadvies afgegeven voor windpark Kroningswind. “De Commissie vindt dat met het MER voldoende milieu-informatie beschikbaar is voor een besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van windpark Kroningswind  Verder stelt de commissie dat “Het MER is prettig leesbaar en beschrijft systematisch de onderzochte opstellingsalternatieven voor het windpark en de milieueffecten daarvan”.

Visualisatie windpark Kroningswind
Afbeelding 1. Visualisatie windpark Kroningswind. Pondera Consult.

Windpark Kroningswind is een initiatief van lokale grondeigenaren en inwoners van de Kronings-, Zuiderdiep- en Halspolders die grenzen aan de Haringvliet en het Spui. De locatie is in 2014 al vastgelegd door de gemeenteraad. De initiatienemers beogen een windpark van 19 windturbines te realiseren. Pondera Consult stelde het MER op en begeleidt de initiatiefnemers in de procedures.

Milieueffecten windpark Synergie goed beschreven

Joint fact finding in ontwerp- en participatieproces heeft de kwaliteit van de plan-/projectontwikkeling verhoogd

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windpark Synergie in Nieuwleusen, gemeente Dalfsen beoordeeld. Zij vindt de milieueffecten van het windpark goed beschreven in het rapport.

“Naar het oordeel van de Commissie is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het m.e.r.-instrumentarium biedt. Doordat het m.e.r.-proces min of meer gelijk op heeft gelopen met het ontwerp- en participatieproces heeft het ontwerp- en participatieproces goed kunnen profiteren van de kennis die door de MER-opstellers gegenereerd werd. Maar ook vice versa, het ontwerp- en participatieproces heeft ook input opgeleverd voor de MER-schrijvers. Dergelijke ‘joint fact finding’ heeft naar het oordeel van de Commissie de kwaliteit van de plan-/projectontwikkeling verhoogd.”

Zie persbericht Commissie m.e.r. en het toetsingsadvies.

De Coöperatie Nieuwleusen Synergie wil in samenwerking met Westenwind B.V. twee of drie windturbines realiseren aansluitend op de bestaande windparken Nieuwleusen-West en  Tolhuislanden (aan weerszijden van de spoorlijn Zwolle-Meppel). Westenwind is de ontwikkelaar van het windpark en Nieuwleusen Synergie gaat het windpark na de bouw exploiteren. De milieueffecten van het initiatief zijn onderzocht in een (vrijwillig) milieueffectrapport.

Pondera Consult heeft het MER en het bestemmingsplan opgesteld en tevens verschillende inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd. Pondera Consult ondersteunt daarnaast initiatiefnemers en gemeente waar nodig in het totale planproces. Meer informatie over het project vindt u in ons projectportfolio.

Commissie m.e.r. positief over MER windpark Zeewolde

De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies gegeven over het milieueffectrapport (MER) voor windpark Zeewolde dat door Pondera Consult is opgesteld. Dit toetsingsadvies is positief.  ‘Het MER is overzichtelijk en goed leesbaar. De samenvatting bevat de belangrijkste punten uit het MER en maakt inzichtelijk hoe het voorkeursalternatief tot stand is gekomen’  zo vindt de Commissie . “Ook blijkt duidelijk dat het MER en het beeldkwaliteitsplan een belangrijke rol hebben gespeeld in de uitwerking van het voorkeursalternatief. In het tussentijdse advies adviseerde de Commissie nog om enkele punten nader uit te werken. Deze uitwerking heeft voldoende plaatsgevonden.

Het tussentijds toetsingsadvies

Eerder heeft de Commissie Commissie al een tussentijdse versie van het MER beoordeeld. Zij vond toen dat een zeer overzichtelijk MER is opgesteld, waarin de afweging van alternatieven en de optimalisatie tot voorkeursalternatief goed navolgbaar is. Ten opzichte van de Notitie Reikwijdte en detailniveau constateert de Commissie dat de turbinestrook langs de A6 die significant negatieve effecten voor het Natura 2000- gebied Oostvaardersplassen kan hebben, is komen te vervallen. De Commissie constateerde ook dat zeer omvangrijk natuuronderzoek heeft plaatsgevonden. Naast literatuuronderzoek hebben ook tellingen en metingen plaatsgevonden, zodat zeer veel natuurinformatie beschikbaar is gekomen. De Commissie adviseerde in haar tussentijds toetsingsadvies om een betere beschrijving met kaartmateriaal van het voorkeursalternatief in de samenvatting op te nemen en de compensatieopgave voor het Natuurnetwerk Nederland en mitigerende maatregelen voor beschermde soorten verder uit te werken.

Het project

Windpark Zeewolde is een initiatief van Ontwikkkelvereniging Zeewolde, zij willen een windpark realiseren van circa 90 windturbines in de provincie Flevoland. In het buitengebied van de gemeente Zeewolde staan momenteel 221 windturbines. De sanering van deze windturbines maakt onderdeel uit van het project. Windpark Zeewolde valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Pondera Consult schreef het gecombineerde plan- en projectMER en bereidt het de vergunningaanvragen voor. Eerder stelde Pondera Consult de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) al op. Het MER is opgesteld voor de besluitvorming over het Rijksinpassingsplan en de verschillende vergunningen. De uitdaging voor dit project is vooral gelegen in de diverse aanwezige hoogtebeperkingen over het gebied; de alternatieven houden hier rekening mee. Het MER onderzoekt de effecten van de alternatieven, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de leefomgeving (geluid, slagschaduw, veiligheid), natuur en landschap.

Het volledige toetsingsadvies is te vinden op http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p30/p3089/a3089ts.pdf

 

‘Milieueffecten Hollandse Kust (zuid) goed beschreven’

De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de kavelbesluiten I en II voor windenergie op zee in windenergiegebied ‘Hollandse Kust (zuid)’ opnieuw beoordeeld. Bij deze beoordeling heeft zij de zienswijzen van overheden, belangenorganisaties en burgers betrokken. De zienswijzen geven geen aanleiding haar eerdere oordeel te herzien. De Commissie vindt dan ook dat met deze milieu-informatie een goed afgewogen besluit over de kavels genomen kan worden.
(zie persbericht: http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p30/p3091/3091_ts_persbericht.pdf)

De rapporten laten zien dat door het nemen van maatregelen geen onaanvaardbare effecten optreden voor de natuur op de Noordzee.

Pondera voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en in nauwe samenwerking met Aveco de Bondt de opdracht uit voor het opstellen van het milieueffectrapport en de passende beoordeling voor de kavels in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Dit gebeurt binnen de kaders van de raamovereenkomst van Aveco de Bondt met RWS.

shutterstock_130551377

Commissie m.e.r. positief over MER Hollandse Kust (zuid)

De Commissie mer heeft een (tussentijds) advies gegeven t.a.v. de milieueffectrapporten voor de kavelbesluiten I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) dat Pondera Consult BV heeft opgesteld. (zie persbericht: http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p30/p3091/3091_vts_persbericht.pdf

De Commissie m.e.r. vindt dat in de milieueffectrapporten de milieueffecten goed zijn beschreven. De rapporten laten zien dat door het nemen van maatregelen geen onaanvaardbare effecten optreden voor de natuur op de Noordzee.

Pondera voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en in nauwe samenwerking met Aveco de Bondt de opdracht uit voor het opstellen van het milieueffectrapport en de passende beoordeling voor de kavels in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Dit gebeurt binnen de kaders van de raamovereenkomst van Aveco de Bondt met RWS.

shutterstock_130551377

Commissie m.e.r. oordeelt positief over Borssele

Commissie m.e.r. oordeelt positief over milieueffectrapportages eerste twee kavelbesluiten windenergiegebied Borssele

Advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult hebben het afgelopen jaar met een team van specialisten hard gewerkt aan het opstellen van de milieueffectrapportages (MER’en) en de passende beoordelingen voor de eerste twee kavelbesluiten voor offshore windparken in windenergiegebied Borssele. Dit zijn de eerste offshore windenergieprojecten volgens de nieuwe wet “Windenergie op Zee”. De Commissie m.e.r. heeft gisteren de nieuw type MER’en met bandbreedten goedgekeurd.

Om de voorwaarden voor de kavelbesluiten van windenergiegebied Borssele te kunnen bepalen, hebben Grontmij en Pondera Consult de milieueffectrapportages (MER’en) en de passende beoordelingen opgesteld. De kavelbesluiten geven ontwikkelaars van offshore windparken de flexibiliteit om de kavels naar eigen inzicht met windturbines in te vullen. De gehele bandbreedte aan invullingsmogelijkheden is in de MER’en onderzocht, zoals diverse type windturbines, funderingen en opstellingsmogelijkheden. Mede op basis van de onderzochte effecten in de MER’en worden de voorwaarden in de kavelbesluiten door de Minister van Economische zaken vastgesteld.

Beide milieueffectrapportages zijn beoordeeld door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie is van mening dat alle informatie in beide MER’en aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de kavelbesluiten. Grontmij en Pondera Consult zijn blij met dit prachtige resultaat.

Contactpersonen Pondera Consult:
Eric Arends en Hans Rijntalder

Meer informatie
Website commissie mer – http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2965

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Kavelbesluiten I en II offshore windenergie windparken Borssele – http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p29/p2965/a2965ts.pdf

Persbericht: Grontmij en Pondera starten ‘nieuwe stijl’ voorbereiding offshore windparken Borssele

P1030205