Duurzame energie in regeerakkoord Rutte III

Wat staat er over duurzame energie in het regeerakkoord Rutte III?

68 pagina’s telt het regeerakkoord, waarin hoofdstuk 3 (Nederland wordt duurzaam) voor duurzame energie het meest relevant is. Het akkoord telt 2x het woord windenergie en één maal het woord zonne-energie. Dat is misschien niet veel. Toch staat er wel meer in over de energietransitie, waarin beide vormen van energieopwekking belangrijk zijn. Wat is het belangrijkste wat er in gezegd wordt over onder meer zonne- en windenergie?

  1. Emissiereductiedoel broeikasgassen gaat omhoog: naar 49% in 2030 (ten opzichte van 1990). Dat is hoger dan afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs. In Europa wil Nederland aandringen op een Europees doel van 55% in 2030 en als dat niet lukt: met buurlanden proberen te komen tot afspraken over een hogere broeikasreductie;
  2. Er komt een nationaal klimaat- en energieakkoord;
  3. Op korte termijn wordt o.a. het belastingstelsel vergroend en wordt een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector geïntroduceerd;
  4. De broeikasreductie van 49% wordt voornamelijk behaald door afvang en opslag van CO2 (scheelt 18Mton/jaar in 2030) en het sluiten van kolencentrales (scheelt 12Mton/jaar in 2030. Extra wind op zee moet zorgen voor een vermindering van 4Mton/jaar in 2030 (ca. 2.1 GW) en meer zonne-energie voor 1Mton/jaar 2030;
  5. SDE+ middelen lopen op tot 3,2 miljard euro per jaar en de SDE+ wordt verbreed, met onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide;
  6. Kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht;
  7. De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling;
  8. Subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2014 stopgezet;
  9. Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

regeerakkoord windenergie

Veronderstelde groei wind op zee in Megawatt. Voor 2030: +2,1 GW (= 4Mton CO2 eq) ten opzichte van voorgenomen beleid. Voor 2050: 35-75 GW= gemiddeld 55 GW. Cijfers gebaseerd op de PBL studie ‘Verkenning van klimaatdoelen. Van lange termijn beelden naar korte termijn actie. Policy Brief’ (PBL, 9 oktober 2017).

Het volledige regeerakkoord is te vinden op: https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst 

Het regeerakkoord gaat over de hoofdlijnen en is dus wat abstract. Het zal de komende tijd moeten blijken of de uitwerking van dit regeerakkoord het vertrouwen geeft voor de toekomst van wind- en zonne-energie. Het meest concrete voornemen, meer wind op zee, biedt in elk geval een mooie uitdaging voor de windenergiesector. Het tempo moet in ieder geval omhoog. Daarnaast zal het meer en meer een vraagstuk worden van ruimte: waar is er ruimte voor de opwek en de bijbehorende energienetwerken? In hoeverre de sterke inzet op afvang en opslag van koolstofdioxide haalbaar en betaalbaar is – ook de ‘fossiele’ energiesector zet daar de nodige kanttekeningen bij – en al dan niet ten koste gaat van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zal nog moeten blijken.

Haalt Nederland zijn winddoelstelling? [blog]

Mijn geschiedenisleraar wist mij te overtuigen van het nut van zijn vak: uit het verleden zijn lessen te trekken voor de toekomst. Als ik deze les toepas op de ontwikkeling van windenergie op land in Nederland en mijn eigen ervaringen als adviseur bij deze ontwikkeling, dan volgt een conclusie die aansluit bij de Nationale Energieverkenning 2015: Nederland haalt de energiedoelen en de windenergiedoelstelling voor 2020 niet. Nu is dat niet een heel schokkende conclusie, maar het is wel aardig dit eens vanuit historisch perspectief te bekijken. En daarbij, als het ook onderwerp van een latenightshow is (Zondag met Lubach, https://www.youtube.com/watch?v=EualIUXlhC8), dan is het hoogtijd om er een blog aan te wijden.

In Zondag met Lubach (24 januari 2016) werd op ludieke wijze ingegaan op stereotype bezwaren van windturbines en de stand van zaken met betrekking tot de ambities voor duurzame energie.

Lubach

Kort een paar feiten over windenergie

Toen ik ruim tien jaar geleden begon als adviseur stond er circa 1.500 MW geïnstalleerd vermogen aan windenergie in Nederland. Eind 2015 stond er 3.379 MW, met 3.022 MW gerealiseerd op land. Een ruime verdubbeling dus. Met het doel van 6.000 MW op land dienen we in die paar jaar die ons nog rest tot 2020 dus wederom bijna een verdubbeling te realiseren van windenergie op land. Alleen niet in ruim tien jaar, maar in krap vierjaar. In onderstaande grafiek is de steiler lopende lijn van 2015 naar 2020 te zien. Daarnaast valt uit de grafiek op te maken dat ook offshore nog een geweldige uitdaging vormt.

Opgesteld vermogen NL 2015

Mijn eigen ervaringen

Tien jaar geleden waren er windprojecten die zonder noemenswaardige weerstand door de procedures kwamen en waarbij, als er al tegenstanders van het windproject waren, zij nog niet erg professioneel en georganiseerd waren. Mensen waren minder mondig en kritisch. Verder was de urgentie voor het klimaatprobleem en voor windenergie minder groot. Het internet stond nog niet vol met (on)zinnige verhalen over windenergie. Er waren nauwelijks onderzoeken te vinden die gingen over effecten van windenergie, hoe goed je ook zocht. Ook geen blogs over windenergie overigens. De milieueffectrapporten waaraan ik schreef waren een stuk minder dik dan nu. Ik had minder kennis over de effecten van windturbines tot mijn beschikking, maar dit gold ook voor de hele sector. Een voorbeeld is het effect op vleermuizen. Als dit überhaupt al aan de orde kwam dan was er nog een grote kennisleemte en was het onduidelijk wat het effect van de windturbines was en wat er eventueel aan gedaan kon worden. Nu is het vrij gewoon dat windturbines worden stilgezet bij een lage windsnelheid gedurende de schemerperiode in de zomermaanden, wanneer vleermuizen de meeste vliegbewegingen maken en dus de grootste kans hebben om met de turbinebladen in aanraking te komen. De verschillen klinken erg zwart-wit, maar in tien jaar tijd is er best wel wat veranderd.

Vooruitzichten

Mogen we de trend van de afgelopen jaren doortrekken dan ontstaat het volgende beeld. Kennis over effecten van windenergie neemt verder toe, de milieueffectrapporten en de onderzoeken die worden uitgevoerd worden omvangrijker. Er is steeds meer informatie op internet beschikbaar. De tegenstand professionaliseert verder en organiseert zich meer en meer. Dat houdt in dat windprojecten soms lastiger te realiseren zijn, maar vooral ook anders gerealiseerd gaan worden. Denk aan meer burgerprojecten. Daar komt nog bij dat de ‘beste’ plekken voor windenergie al zijn ontwikkeld en dat er nu windenergie op lastigere locaties dient te worden gerealiseerd. De urgentie van het klimaatprobleem en de behoefte aan energie uit ‘niet-dubieuze landen’ neemt alsmaar toe en dit kan bijdragen aan het realiseren van deze lastige windprojectlocaties.

Windturbines in Nederland

Kaart

Bron: http://www.energieoverheid.nl/2013/03/29/kabinet-wijst-11-windparkgebieden-aan/

Belangrijke les

Uit deze snelle exercitie trek ik één belangrijke les. Om in vier jaar tijd net zoveel vermogen aan windenergie te realiseren als waar we dat eerder in tien jaar tijd hebben gedaan, is op zich al een enorme uitdaging. Maar omdat het steeds lastiger is om op sommige locaties een windproject te ontwikkelen, lijkt de doelstelling van 6.000 MW nog erg ver weg.

turbine in aanbouwOf zit ik er naast en zet vooral de trend door van de toenemende urgentie voor windenergie, waardoor ondanks dat locaties lastig lijken om te ontwikkelen toch de doelstelling gehaald wordt? En zijn mensen niet mondiger geworden, is de tegenstand niet méér georganiseerd en méér professioneel en zijn nieuwe locaties niet lastiger te ontwikkelen? Of zijn er misschien nu wel zoveel projecten in voorbereiding die de komende jaren worden ontwikkeld, dat de doelstelling ineens rap dichterbij komt?

In de Nationale Energieverkenning 2015 wordt de verwachting uitgesproken dat de hoeveelheid hernieuwbare energie versnelt toeneemt. Voor wind op land wordt daarin 5.100 MW genoemd voor 2020, waarbij wordt vermeld dat de groei naar 6.000 MW in 2020 niet onmogelijk wordt geacht en valt binnen de bandbreedte van de prognose voor 2020. Laat ik hopen dat ik en ook de Nationale Energieverkenning 2015 er naast zit en onze verwachtingen niet uitkomen en de doelstelling wel wordt gehaald. Daarbij is het ook aardig om te beseffen dat de wereld in 2020 niet ophoudt met draaien; ook na 2020 zal er windenergie nodig zijn. In dat licht is het mooi om te zien dat er al allerlei (regionale) partijen bezig zijn met concrete doelen voor 2030 en daarna. En of we in 2020 de doelstelling hebben gehaald of niet, er zal daarna wederom méér windenergie nodig zijn.

Grote opkomst nieuwjaars/netwerkborrel

Op 15 januari 2015 hebben wij met zo’n 100 relaties het nieuwe jaar ingeluid in Slot Zeist. Een belangrijk jaar voor windenergie: er staat veel te gebeuren.

Op deze bijeenkomst is kort stilgestaan bij hoe wij de doelen uit het energie-akkoord gaan halen. We hebben kort gepeild of ‘de wind’ van de publieke opinie in goede richting waait. Het antwoord was divers. Een gemeenschappelijke deler was participatie: hoe gaan we het organiseren. Komend jaar meer …….

_DSC4512a klein

_DSC4510a klein