Europese windsector volwassen maar nog niet uitgegroeid

De windenergiesector is inmiddels een volwassen sector. Een eerste blik op de beursvloer van de WindEurope Conference & Exhibition 2017 lijkt dit beeld te bevestigen. Met ruim 8000 mensen en 300 stands is Amsterdam RAI goed gevuld. Echter, volgroeid is de sector voorlopig nog niet. Windturbines worden nog altijd groter, meetsystemen nauwkeuriger en nieuwe oplossingen op bestaande problemen worden ontwikkeld en getest.

Een greep uit enkele ontwikkelingen die op de beurs werden gepresenteerd:

 • Tijdens een plenaire sessie verzocht Windeurope de EU om de energiedoelstelling voor 2030 te verhogen van 27 naar 30 procent. Hiermee zou Europa haar leiderschapsrol in de sector en een stabiele groei in werkgelegenheid kunnen handhaven. Voorzitter Ivor Catto gaf aan dat slechts acht van de 28 EU-lidstaten duurzame energiedoelstellingen na 2020 hebben. In 2016 droeg de windindustrie 36 miljard euro en ruim 262.000 banen bij aan de Europese economie.
 • Lagerwey presenteerde de komst van de L147 en de L158, de twee nieuwste en tevens hoogste turbinemodellen. Meer technische details volgen in het voorjaar van 2018. Daarnaast verenigden de Nederlandse windturbinebouwer en het Russische Rosatom zich in de joint venture Red Wind voor de verkoop en levering van turn key-windturbines. De joint venture gaat 1 GW aan windenergie leveren, waarbij het aandeel van Lagerwey ligt in de kennisoverdracht en opleiding voor de bouw en exploitatie van windturbines. Lagerwey levert daarnaast ook de componenten voor de eerste 60 windturbines voor twee Russische windparken die nu in aanbouw zijn.
 • Siemens Gamesa maakte haar plannen bekend voor de SG-8.0-167 DD, een offshore turbine met rotordiameter van 167 meter en een nominaal vermogen van 8 MW. Siemens Gamesa verwacht deze turbine in 2020 op de markt te kunnen brengen.
 • Pondera tekende een contract met ZephIR Lidar voor de aanschaf van een Lidar, waarmee Pondera haar eerste meetcampagne zal uitvoeren. Met deze metingen kunnen energieopbrengststudies nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Bekijk hier de compilatie van de beurs in een korte film.

WindEurope Exhibition 2017
@Windeurope

WindEurope Exhibition 2017
@Windeurope

Pondera ontwikkelt nieuw geluidsdemonstratie model

Begin november heeft Pondera Consult opnieuw een succesvolle inzet van ons geluiddemonstratie model uitgevoerd. Voor de informatiedagen van Windpark N33 heeft Pondera Consult aan omwonenden en geïnteresseerden het toekomstige geluidniveau van het windpark kunnen laten horen. Door een gekalibreerd windturbinegeluid te laten horen samen met het lokaal opgenomen omgevingsgeluid kunnen de omwonenden een indruk krijgen van wat de komst van een windpark werkelijk qua geluid en beeld kan toevoegen aan hun eigen omgeving.

Door het geluiddemonstratie model met zes koptelefoons te koppelen kunnen zes mensen tegelijk horen wat een berekende geluidnorm van Lden is 47 dB in werkelijkheid eigenlijk betekent. Het geluiddemonstratie model is ook los inzetbaar zonder levensgroot visualisatiescherm en kan daardoor op elke locatie mobiel ingezet worden om duidelijkheid te verschaffen. Doordat zowel voorstanders als tegenstanders van windparken hetzelfde idee krijgen over de mate van hoorbaarheid van het geluid kan eindelijk de discussie gevoerd worden over de reële effecten en wordt zo meer inzicht verkregen in elkaars standpunten en zorgen. Het standaardmodel kan tevens uitgebreid worden met lokaal opgenomen omgevingsgeluid, bolfoto of geanimeerde visualisaties van de specifieke omgeving en het windpark of eventuele inzet van het zes meter brede belevingsvisualisatiescherm voor een totale beleving van een toekomstig windpark.

Het standaardmodel is al beschikbaar vanaf 500 euro. Voor meer informatie kunt u ons via de mail of telefoon altijd vragen wat we voor uw project kunnen betekenen. Of schiet ons even aan op onze stand (2C54c) op de Wind Europe beurs in de RAI deze week.

Pondera start haar eerste windmeetcampagne

Met de aanschaf van een ZephIR 300 start Pondera binnenkort met haar eerste windmeetcampagne. De ZephIR 300 is een Lidar: een apparaat waarmee door middel van laserstralen de windsnelheid op verschillende hoogtes gemeten kan worden. Windmetingen op de projectlocatie vormen een steeds belangrijker onderdeel van een gedegen windopbrengst verwachting studie en zijn vaak onmisbaar bij het verkrijgen van project financiering.

De Lidar wordt de komende tijd eerst gebruikt om de opbrengstverwachting van een windpark in Noord-Nederland aan te scherpen. Pondera is blij met de aanschaf en hoopt de komende jaren nog vele succesvolle meetcampagnes uit te mogen voeren.

 

Pondera adviseert bij windontwikkeling langs A16

De Provincie Noord-Brabant heeft het voorkeursalternatief voor windenergie langs de A16 gekozen. Dit betekent dat Pondera Consult ook in de komende fase adviseert in de verdere concretisering van diverse windontwikkelingen langs de A16. Pondera Consult is door Rijkswaterstaat gevraagd ondersteuning te verlenen bij het zoeken naar geschikte locaties en te helpen bij de stappen die moeten worden gezet tot het realiseren van de windturbines. “We willen de initiatiefnemers, waarvan de windturbines onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief feliciteren met deze mijlpaal. De provincie heeft duidelijke kaders aangegeven en het is nu aan de ontwikkelaars om de verdere uitwerking – in overleg – vorm te geven. Het is een mooie uitdaging dat we daar als adviesbureau bij kunnen helpen en de algehele energiehuishouding weer een stap groener kunnen maken”, aldus Maarten Jaspers Faijer, die betrokken is bij de ontwikkeling van de windturbines op gronden van Rijkswaterstaat.

windturbines A16

Vormvrije m.e.r.-beoordeling, (g)een reden tot paniek? (blog)

De term ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ gonst door de gangen van menig adviesbureau, gemeenten, en omgevingsdiensten. Maar wat is er eigenlijk aan de hand?

Wat is een vormvrije m.e.r. procedure?

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die onder drempelwaarden vallen, moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r. beoordeling gehanteerd.

Stappen vormvrije m.e.r.-beoordeling:

 • De initiatiefnemer stelt een aanmeldingsnotitie op (en dient deze in);
 • Het bevoegd gezag neemt binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit hoeft niet in de Staatscourant te worden gepubliceerd;
 • De initiatiefnemer voegt het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag, indien belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu inderdaad zijn uitgesloten.

Wat is er aan de hand?

Op 16 mei 2017 is de Implementatiewet herziening m.e.r.-richtlijn in werking getreden. Uit het gewijzigde Besluit m.e.r. volgt dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is als:

Dit betekent dat voor alle activiteiten op de D-lijst van het Besluit m.e.r. een vormvrije m.e.r.-beoordeling van toepassing kan zijn. Denk daarbij niet alleen om de hoofdactiviteit, zoals de realisatie van een windpark (categorie D22.2), maar ook aan gerelateerde activiteiten zoals bemaling in de aanlegfase (categorie D15.2) en de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding (D24.2). Vervolgens moet het bevoegd gezag besluiten of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Dit besluit (vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit) is een extra procedurestap en kost dus tijd in de planning van projecten.

Niet op de D-lijst, toch een vormvrije m.e.r.-beoordeling?

Staat de activiteit niet op de D-lijst, dan is er in principe geen vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig. Wij raden aan om dit ook altijd op voorhand met het bevoegd gezag te bespreken om tegenvallers en/of vertraging in procedures te voorkomen. Want het lijkt duidelijk omschreven wanneer er wel of geen vormvrije m.e.r. –beoordeling nodig is, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Vraagt het bevoegd gezag om een vormvrije m.e.r.-beoordeling terwijl dit misschien niet per se nodig is? Ons advies: voorkom vertraging en stel een aanmeldingsnotitie op, dan kan de discussie over de inhoud gaan in plaats over de procedure.

Zonnepark, niet op de D-lijst toch vormvrije m.e.r.-beoordeling?

Zonneparken staan niet op de D-lijst en vallen volgens Kenniscentrum Informil ook niet onder andere categorieën op de D-lijst van het Besluit m.e.r. Daarop concludeerden wij dat er voor een vergunningaanvraag voor een zonnepark geen vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is. Maar het betreffende bevoegd gezag zag dit anders en vat de activiteit zonnepark onder een ‘landinrichtingsproject’. Deze activiteit komt wél voor op de D-lijst (categorie D9) en is er dus wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig. Door het ontbreken van het vormvrije m.e.r.-besluit werd de vergunningaanvraag voor een zonnepark niet in behandeling genomen. Dit was gelukkig snel gerepareerd door alsnog een aanmeldingsnotitie in te dienen, waarop ook snel een besluit van het bevoegd gezag volgde (nl. dat er geen milieueffectrapport nodig is) en kon de aanvraag alsnog mét het besluit worden ingediend.

Geen overgangsrecht!

Let op, voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling geldt geen overgangsrecht. voor vergunningaanvragen ingediend ná 16 mei 2017 gelden dus de nieuwe regels. Dus voor vergunningaanvragen voor activiteiten waarvoor geen vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, is mogelijk alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling en het besluit van het bevoegd gezag nodig.

Heeft u vragen over een specifiek project, of wordt u geconfronteerd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling? Wij helpen u graag verder.

 

Omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden

De gemeente Den Bosch heeft een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan verleend voor Windpark Rietvelden in Den Bosch.

Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie wil in samenwerking met een aantal bedrijven en de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) vier windturbines  realiseren in Den Bosch. De vier windturbines komen op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden. Eén van de vier molens kan dankzij het participatiemodel van BWW collectief eigendom worden van inwoners, kleine bedrijven en verenigingen uit de omgeving van het windpark.

Op 12 juni 2017 zijn de ontwerpbesluiten ter inzage gegaan en heeft iedereen een  zienswijze kunnen indienen. De aanvraag en de definitieve omgevingsvergunning liggen vanaf 2 oktober 2017 ter inzage.

Pondera Consult is onder meer betrokken bij het opstellen van de m.e.r.-beoordelingsnotitie, de vergunningaanvraag, technisch onderzoek en ondersteuning en advisering in de procedure voor Windpark De Rietvelden.

Kijk voor meer informatie ook op www.windparkderietvelden.nl en www.bosschewindmolenwest.nl

Windpark Rietvelden

Duurzame energie in regeerakkoord Rutte III

Wat staat er over duurzame energie in het regeerakkoord Rutte III?

68 pagina’s telt het regeerakkoord, waarin hoofdstuk 3 (Nederland wordt duurzaam) voor duurzame energie het meest relevant is. Het akkoord telt 2x het woord windenergie en één maal het woord zonne-energie. Dat is misschien niet veel. Toch staat er wel meer in over de energietransitie, waarin beide vormen van energieopwekking belangrijk zijn. Wat is het belangrijkste wat er in gezegd wordt over onder meer zonne- en windenergie?

 1. Emissiereductiedoel broeikasgassen gaat omhoog: naar 49% in 2030 (ten opzichte van 1990). Dat is hoger dan afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs. In Europa wil Nederland aandringen op een Europees doel van 55% in 2030 en als dat niet lukt: met buurlanden proberen te komen tot afspraken over een hogere broeikasreductie;
 2. Er komt een nationaal klimaat- en energieakkoord;
 3. Op korte termijn wordt o.a. het belastingstelsel vergroend en wordt een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector geïntroduceerd;
 4. De broeikasreductie van 49% wordt voornamelijk behaald door afvang en opslag van CO2 (scheelt 18Mton/jaar in 2030) en het sluiten van kolencentrales (scheelt 12Mton/jaar in 2030. Extra wind op zee moet zorgen voor een vermindering van 4Mton/jaar in 2030 (ca. 2.1 GW) en meer zonne-energie voor 1Mton/jaar 2030;
 5. SDE+ middelen lopen op tot 3,2 miljard euro per jaar en de SDE+ wordt verbreed, met onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide;
 6. Kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht;
 7. De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling;
 8. Subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2014 stopgezet;
 9. Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

regeerakkoord windenergie

Veronderstelde groei wind op zee in Megawatt. Voor 2030: +2,1 GW (= 4Mton CO2 eq) ten opzichte van voorgenomen beleid. Voor 2050: 35-75 GW= gemiddeld 55 GW. Cijfers gebaseerd op de PBL studie ‘Verkenning van klimaatdoelen. Van lange termijn beelden naar korte termijn actie. Policy Brief’ (PBL, 9 oktober 2017).

Het volledige regeerakkoord is te vinden op: https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst 

Het regeerakkoord gaat over de hoofdlijnen en is dus wat abstract. Het zal de komende tijd moeten blijken of de uitwerking van dit regeerakkoord het vertrouwen geeft voor de toekomst van wind- en zonne-energie. Het meest concrete voornemen, meer wind op zee, biedt in elk geval een mooie uitdaging voor de windenergiesector. Het tempo moet in ieder geval omhoog. Daarnaast zal het meer en meer een vraagstuk worden van ruimte: waar is er ruimte voor de opwek en de bijbehorende energienetwerken? In hoeverre de sterke inzet op afvang en opslag van koolstofdioxide haalbaar en betaalbaar is – ook de ‘fossiele’ energiesector zet daar de nodige kanttekeningen bij – en al dan niet ten koste gaat van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zal nog moeten blijken.

Troonrede en Miljoenennota, Energietransitie en Wind op Land

“Roepen veel vragen op over de urgentie en uitvoering”

In zijn troonrede sprak koning Willem-Alexander afgelopen Prinsjesdag over het nakomen van de ‘afspraken van Parijs’ en liet geen twijfel bestaan over de voortzetting van het Energieakkoord. Het belang hiervan is duidelijk, maar de kernvraag is op welke wijze Nederland komende tijd aan de slag gaat met de energietransitie, gegeven deze lange formatieperiode? Aanleiding voor Stibbe en Pondera om dit vraagstuk te bespreken in de ontbijtsessie ‘Energietransitie en Wind op Land’ in Nieuwspoort (Den Haag).

“Weinig nieuws, vooral veel vragen over de voortgang van de energietransitie.” Dat is de conclusie van Erwin Noordover (Stibbe) en Mariëlle de Sain (Pondera Consult), die de troonrede, de Miljoenennota en de rijksbegroting hebben doorgespit. Vanwege de kabinetsformatie en daarmee beleidsarme stukken komt er uiteraard weinig concreet nieuw beleid aan bod. Desalniettemin meldt de Miljoenennota investeringen in de toekomstbestendigheid van de infrastructuur en investeringen in een selectie van verschillende soorten technieken en netwerken.

En wat doen overheden op dit moment? De wethouder Abdeluheb Choho (Amsterdam) en gedeputeerde Han Weber (Provincie Zuid-Holland) bespraken hun kijk op nationaal energiebeleid en de uitdagingen op provinciaal en gemeentelijk niveau. Hierbij klonk onder meer door dat de provinciale en gemeentelijke overheid  versneld instrumenten op maat nodig heeft.

Troonrede, Miljoenennota, Energietransitie Wind op Land

 

Onder leiding van mediator Roelof Hemmen (BNR, RTL) ontvouwde zich een scherp debat met Tweede Kamerleden André Bosman (VVD), Tom van der Lee (Groenlinks) en de zaal. Het nut en de noodzaak van de energietransitie wordt door iedereen onderkend, maar over het tempo, de strategieën en beschikbare beleidsinstrumenten verschillen de standpunten. Moeten we stabiel voortbouwen op bestaand beleid of gaan we zaken radicaal anders doen om de versnelling in te zetten? Of moeten we ons realiseren dat er geen tijd meer is om perfect beleid vorm te geven? Genoeg materie om over te discussiëren, maar iedereen voelt aan dat de tijd begint te dringen. Aan de aanwezigen (en afwezigen) de taak om invulling te geven aan die urgentie.

 

Provincie Groningen verleent vergunningen vijf windparken

De provincie Groningen heeft deze week voor vijf windparken een omgevingsvergunning verleend. Pondera Consult was betrokken bij de voorbereiding van drie van deze windparken. Het gaat om windpark Oostpolder (MER en vergunningen voor Innogy en Waddenwind), windpark Oosterhorn (deelonderzoeken MER, vergunningen en ruimtelijke onderbouwing voor Millenergy) en windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (MER, bestemmingsplan en vergunningen in samenwerking met Ventolines). Deze drie windparken zijn samen goed voor circa 235 MW en dragen daarmee bij aan ruim een kwart van de provinciale taakstelling en 12% aan de nationale doelstelling. Pondera Consult is trots dat zij een bijdrage heeft mogen leveren aan deze grote stap in de energietransitie.

Alle provincies hebben op 31 januari 2013 een akkoord gesloten met het Rijk om ruimte te bieden aan 6.000 megawatt (MW) windenergie op land in 2020. Dat betekent voor de provincie Groningen een taakstelling van 855,5 MW windenergie. De provincie kiest ervoor de windparken op drie locaties te concentreren. Recent zijn binnen de concentratiegebieden Eemshaven en Delfzijl vergunningen verleend voor vijf verschillende projecten, Pondera Consult was bij drie van deze projecten betrokken.

Windpark Oostpolder is een project dat gestart is door agrarische ondernemers in het gebied. Tijdens de m.e.r.-procedure bleek dat er goede samenwerkingsmogelijkheden met innogy lagen. Innogy ruimt een aantal oudere turbines in de Eemshaven op en krijgt daar voor in de plaats een aantal modernere windturbines terug. OP deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de geboden ruimte in het gebied. Op dit moment heeft Pondera de SDE-aanvraag van de windturbines van Waddenwind in voorbereiding.

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding bestaat uit een windpark van 16 windturbines. Het windpark kom direct ten zuiden van het bestaande windpark Delfzijl Zuid te liggen. Pondera Consult schreef het MER, bereidde het bestemmingsplan voor en ondersteunde Ventolines die namens de initiatiefnemers van het windpark de aanvraag van de omgevingsvergunning deed.

Ook op het industrieterrein Oosterhorn komen windturbines. Op het industrieterrein is ruimte voor 18 windturbines. de locatie van de windturbines is precies ingepast om de combinatie van bedrijventerrein met windturbines te optimaliseren.  Ponndera Consult heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld, de vergunningsaanvragen voorbereidt voor zowel bouw, milieu als natuur. Daarnaast heeft Pondera een bijdrage geleverd aan het MER dat voor het industrieterrein, specifiek voor het onderdeel betreffende de windturbines.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft voor drie windparken waar Pondera het MER voor schreef of een bijdrage aan leverde (Oosterhorn), een positief advies afgegeven.

 

 

 

Groen licht voor Windpark Westfrisia

De hoogste rechter van ons land heeft op 13 september besloten dat Windpark Westfrisia er mag komen. De zaak was aangespannen door ongeruste omwonenden. Alles afwegende heeft de Raad van State geoordeeld dat de vergunningen en het inpassingsplan voldoende waren. Hiermee is de omgevingsvergunning voor het Windpark Westfrisia een feit geworden en mag de initiatiefnemer gaan bouwen. Jan Pronk van Windpark Westfrisia B.V. geeft namens de initiatiefnemers aan verheugd te zijn dat dit resultaat na vele jaren bereikt is. “We zijn hier natuurlijk blij mee, maar we zullen ook na deze uitspraak zo zorgvuldig mogelijk met de ongeruste omwonenden in contact blijven om de verhoudingen waar nodig te verbeteren. We willen een goede buur zijn”.

Pondera Consult heeft Windpark Westfrisia ondersteund bij het aanvragen van de vergunningen, de voorbereiding van de m.e.r.-beoordeling, de berekening van de energieopbrengst en de SDE-subsidieaanvraag.

Windpark Westfrisia